Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5696. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2009, stran 16752.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      7.293.745
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          6.334.227
70   DAVČNI PRIHODKI              4.758.135
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.826.667
    703 Davki na premoženje           722.000
    704 Domači davki na blago          209.468
    in storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.576.092
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      275.300
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            8.000
    712 Globe in druge denarne kazni        3.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in       55.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.234.792
72   KAPITALSKI PRIHODKI             200.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     200.000
    neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             759.518
    740 Transferni prihodki iz drugih      207.500
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      552.018
    proračuna iz sredstev proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       12.211.878
40   TEKOČI ODHODKI               2.348.641
    400 Plače in drugi izdatki          477.605
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev          72.462
    za socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.636.995
    403 Plačila domačih obresti            0
    409 Rezerve                 161.579
41   TEKOČI TRANSFERI              2.215.921
    410 Subvencije                 7.500
    411 Transferi posameznikom in       1.493.535
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          131.519
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      583.367
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           7.310.862
    420 Nakup in gradnja osnovnih       7.310.862
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           336.454
    431 Investicijski transferi pravnim     255.054
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          81.400
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –4.918.133
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova               0
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev         0
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja        0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.235.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.235.000
    500 Domače zadolževanje          1.235.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                  0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –3.463.513
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    - ali 0 ali +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.235.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     4.918.133
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.     3.683.133
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo
    - ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture, ki se uporabijo za izgradnjo le-te;
2. prihodki od komunalnih prispevkov v POC, ki se porabijo za izgradnjo komunalne infrastrukture v POC in primarnega kanala;
3. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani.
Pravice porabe na proračunski postavki: 06003 Izvedba ZSPJS – odprava plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med podprogrami v okviru glavnih programov odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investcijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 dodatno oblikuje do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.235.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 40.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka, če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2008 lahko zadolži do skupne višine 40.000 eurov pod naslednjimi pogoji:
– da predhodno pridobi soglasje ustanovitelja,
– da je zadolževanje namenjeno izključno premostitvi likvidnostnih težav in
– imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000- 20/2008
Škofljica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti