Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5678. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče, stran 16733.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 Uradni list RS, št. 100/05), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPBU7 Uradni list RS, št. 95/07, 110/07, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (OdPF Uradni list RS, št. 14/06, 27/06, 1/07, 57/07) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (UPB Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 16. redni seji dne 23. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče – v nadaljevanju: Pravilnik se v celotnem besedilu uporaba besedne zveze »tajnik občine« smiselno nadomesti z novim besednim izrazom »direktor občinske uprave.«
2. člen
V 1. členu Pravilnika se za besedno zvezo »Nadzornega odbora« doda vejica in naslednje besedilo: »sejnina za predsednika KS ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Radeče. Prav tako pa tudi predsednika in člane delovnih teles javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, v katere jih je imenoval Občinski svet Občine Radeče.«
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se število »0,3%« nadomesti s številom »0,33%.«
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se število »0,3%« nadomesti s številom »0,33%.«
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina.
Sejnina pripada članu občinskega sveta za udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta in za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je. Sejnina je določena na sejo.
Predsedniku in članom, ki niso člani občinskega sveta, za opravljanje dela v delovnih telesih občinskega sveta pripada nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Nagrada v obliki sejnine pripada tudi predsedniku in članom delovnih teles javnih zavodov, javnih podjetij ali javnih skladov, v katere jih je imenoval občinski svet, razen v primeru, da nagrado za to delo prejmejo iz drugega naslova oziroma drugega izplačevalca.
Predsedniku in članom nadzornega odbora za udeležbo na seji pripada sejnina.
Predsedniku KS za uspešno opravljanje funkcije predsednika KS pripada nagrada.
Kolikor je občinski funkcionar, predsednik ali član nadzornega odbora, predsednik ali član komisije ali odbora oziroma delovnega telesa javnega zavoda, javnega podjetja ali javnega sklada, ki se mu izplačuje sejnina na podlagi tega pravilnika, na seji prisoten manj kot polovico časa, se mu izplača le polovična sejnina.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do nadomestila v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.«
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višine sejnin v neto zneskih znašajo za:
– predsedovanje seji občinskega sveta (razen župana in podžupana) 150,00 €,
– udeležba člana na redni in izredni seji občinskega sveta 100,00 €,
– predsedovanje seji nadzornega odbora 150,00 €,
– udeležba člana na seji nadzornega odbora 100,00 €,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta (odbora, komisije) ali delovnega telesa javnega zavoda, javnega podjetja ali javnega sklada 34,00 €,
– udeležba člana na seji delovnega telesa občinskega sveta (odbora, komisije) ali delovnega telesa javnega zavoda, javnega podjetja ali javnega sklada 17,00 €.
V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, je predsednik in član občinskega sveta, predsednik in član nadzornega odbora, predsednik in član delovnega telesa občinskega sveta (odbora, komisije) ali delovnega telesa javnega zavoda, javnega podjetja ali javnega sklada, ki se mu izplačuje sejnina na podlagi tega pravilnika, upravičen samo do ene sejnine.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Predsedniku KS za uspešno opravljanje funkcije predsednika KS pripada nagrada v višini sejnine, kot je določena za udeležbo člana občinskega sveta na redni in izredni seji občinskega sveta. Predsedniku KS se lahko za uspešno opravljanje funkcije predsednika KS nagrada izplača največ 4-krat letno. Upravičenost do nagrade oceni župan na podlagi pisnega poročila, ki ga je predsednik KS dolžan predložiti županu v roku petnajst dni po končanem trimesečju. Pisno poročilo je pregled izvedenih aktivnosti, ki jih je moral postoriti predsednik KS v preteklem trimesečju in iz katerega izhaja njegova uspešnost. O upravičenosti nagrade predsedniku KS župan izda sklep, ki ga predloži finančni službi Občine Radeče in predsedniku KS.
Predsedniku in članom delovnega telesa javnega zavoda, javnega podjetja ali javnega sklada iz četrtega odstavka 5. člena pripada sejnina v višini, kot je določena v prvem odstavku tega člena, in sicer na podlagi pisnega potrdila o udeležbi na seji delovnega telesa. Predsednik ali člani delovnega telesa so dolžni potrdilo vsakokrat predložiti finančni službi Občine Radeče. Skladno s sedmim odstavkom 5. člena mora pisno potrdilo vsebovati navedbo o trajanju prisotnosti na seji delovnega telesa.
7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika razen nagrade predsedniku KS se izplačujejo glede na udeležbo na zadnji oziroma pretekli seji.
Predsedniku KS se nagrada za preteklo trimesečje izplača na podlagi sklepa župana.«
8. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2009.
Št. 900-10/2008/9
Radeče, dne 23. decembra 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti