Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5691. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ciciban Sevnica, stran 16749.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in na predlog Sveta zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ciciban Sevnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Sevnica kot ustanoviteljica Vrtca Ciciban Sevnica (v nadaljevanju: vrtec) določa kriterije in postopek sprejemanja otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oziroma, ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
3. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, praviloma do konca meseca aprila za naslednje šolsko leto.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca najmanj enkrat letno.
4. člen
Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca pri pomočnici ravnateljice oziroma svetovalnemu delavcu (v nadaljevanju pooblaščena oseba) ali na internetni strani.
Pooblaščena oseba staršem po potrebi svetuje glede izbire enote vrtca, programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otroka v vrtec.
Starši morajo ob vpisu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Sprejeta prijava se vpiše v posebno evidenco prijav.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok pooblaščena oseba ali ravnatelj vrtca.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
6. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– 1 predstavnik občine ustanoviteljice, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje.
V posebnih primerih se na sejo lahko vabi tudi predstavnike centra za socialno delo in zdravstvenega doma – patronažne službe.
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat predstavnika sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisijo sklicuje predsednik ali se skliče na pobudo dveh članov komisije. Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec.
7. člen
Seje komisije so javne.
Komisija lahko izključi javnost, kadar obravnava prijave z mnenjem strokovnih služb in je mnenje take narave ali vsebuje podatke, ki so po svoji naravi zaupni.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov. Na zasedanju komisije obvezno sodeluje tudi pooblaščena oseba vrtca, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar je brez pravice glasovanja.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
8. člen
Na zasedanju se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– poimenska prisotnost članov komisije in vabljenih, ki so se udeležili seje,
– ugotovitev števila prostih mest v posameznih enotah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec,
– prioritetni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok, ko je vpisanih več otrok, kot je prostih mest – praviloma enkrat letno.
Če je ob razpisu za vpis otrok za naslednje šolsko leto vpisanih več otrok, kot bo prostih mest 1. 9., mora komisija odločati o sprejemu do 31. maja tekočega koledarskega leta za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do datuma zasedanja komisije.
II. KRITERIJI
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine. Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere:
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu, ne pa otroškega dodatka in druga potrdila, ki jih izstavi pristojni center za socialno delo),
2. otroke s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih – Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.
Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
+--------------------------------------------------+-----------+
|           Kriterij           | Št. točk |
+--------------------------------------------------+-----------+
|1. otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno  |  10   |
|šolo                       |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|2. otroci, ki so bili uvrščeni na čakalno listo v |   9   |
|preteklem letu                  |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|3. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre|   8   |
|za enoroditeljsko družino; starša/starš v primeru |      |
|enoroditeljske družine, če imata/ima status kmeta;|      |
|otroci staršev dijakov in študentov        |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|4. družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali|   6   |
|več otrok (ne glede na število otrok)       |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|5. otroci s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica|   3   |
+--------------------------------------------------+-----------+
|6. družina s tremi ali več otroki do 10 let    |   2   |
|starosti                     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
Dodajo se še točke glede za dejansko vključitev otroka v vrtec (datum razviden iz vloge za vpis otroka v vrtec).
Dodatno točkovanje:
+--------------------------------------------------+-----------+
|          Vključitev          | Št. točk |
+--------------------------------------------------+-----------+
|1. September ali v 1. mesecu po zasedanju komisije|   6   |
+--------------------------------------------------+-----------+
|2. Oktober ali v 2. mesecu po zasedanju komisije |   5   |
+--------------------------------------------------+-----------+
|3. November ali v 3. mesecu po zasedanju komisije |   4   |
+--------------------------------------------------+-----------+
|4. December ali v 4. mesecu po zasedanju komisije |   3   |
+--------------------------------------------------+-----------+
|5. Januar ali v 5. mesecu po zasedanju      |   2   |
|komisije                     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
V primeru, da so starši otroka bili (ali so še vedno) v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.
V primeru, da imajo otroci enako število točk, se upošteva kronološko glede na oddajo datuma vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
III. POSTOPEK ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Za sprejem otrok v vrtec ob vpisu za naslednje šolsko leto v spomladanskem času, se mora komisija sestati najkasneje do 31. maja tekočega leta, med šolskim letom pa najkasneje 20 dni po zapolnitvi vseh prostih mest v vrtcu.
12. člen
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila niso sprejeti v vrtec ter jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroke, ki se vpišejo kasneje, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
O vlogah za vpis otrok v vrtec komisija odloči z odločbo, v kateri se določi tudi datum vključitve otroka v vrtec.
13. člen
Po zaključku dela komisije vrtec pisno obvesti vse starše o rešitvi njihovih vlog.
Najkasneje v osmih dneh po zasedanju komisije se staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, mora v odločbi biti razvidno število točk, ki so jih dosegli in informacija o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Zoper odločbo lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na Svet zavoda. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Skupaj z odločbo o sprejemu otroka v vrtec, pošlje vrtec staršem tudi 2 izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. En podpisan izvod starši vrnejo pooblaščenemu delavcu vrtca.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki ga vrtec določi, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
14. člen
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je s prioritetnega vrstnega reda sprejet otrok, ki je prvi na seznamu za sprejem v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.
15. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban Sevnica, ki ga je na svoji seji sprejel Svet zavoda Vrtec Ciciban Sevnica dne 30. 9. 2002, in dopolnitve, ki so bile sprejete na seji Sveta zavoda Vrtec Ciciban Sevnica dne 27. 7. 2004.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0485/2008
Sevnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti