Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5654. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B«, stran 16672.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B« (Uradni list RS, št. 36/08)
Št. 3505-6/2007
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B« (Uradni list RS, št. 36/08)
v naslednjem besedilu:
»V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B«, se:
1. določilo prvega odstavka 42. člena odloka, ki se glasi: »Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša okoljskih pogojev,« razlaga tako da, je možno preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov in preoblikovanje bivalnih enot z združitvijo ali razčlenitvijo, znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša okoljskih pogojev in v kolikor je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
2. določilo tretjega odstavka 43. člena odloka, ki se glasi: »Dovoljena so odstopanja višinskih gabaritov, maks. 10% višine objekta,« razlaga tako, da so dovoljena odstopanja višinskih gabaritov, maks. 10% višine objekta. Dopustne so tolerance višinskih gabaritov, in tlorisnih gabaritov glede na gradbene linije maks. 10%, pri čemer pa se ne sme večati pozidanost parcel, ne sme se spreminjati urbanistična zasnova in ne sme se slabšati okoljskih pogojev.
3. določilo 39. člena odloka, ki se glasi: »Investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom so dolžni zbrati ustrezno vrsto in tehnologijo izvedbe temeljenja pozidave, ki bo usklajena s tehnologijo gradnje predora Markovec in določili projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za predor Markovec,« pravilno razlaga tako, da so investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dolžni zbrati ustrezno vrsto in tehnologijo izvedbe temeljenja pozidave, ki bo usklajena s tehnologijo gradnje predora Markovec in določili projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za predor Markovec. Investitorji morajo za pravilno izvedbo temeljenja pozidave izvesti zaščito gradbene jame, da bi se preprečila nevarnost zdrsa sosednjih zemljišč v času, ko je izkopana gradbena jama z varovalno konstrukcijo sidrane pilotne stene iz armiranobetonskih pilotov.«
Št. 3505-6/2007
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale riferito all’ »Edificato residenziale Monte marco Giusterna – comparto B«
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 36/08)
N: 3505-6/2007
Capodistria, 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18. 12. 2008, ha accolto
L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale riferito all’ »Edificato residenziale Monte marco Giusterna – comparto B«
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 36/08)
nel seguente testo:
»Nel Decreto sul piano regolatore particolareggiato dell’»Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – comparto B«:
1. la disposizione contenuta nell’articolo 42, primo comma, che recita: »Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.«, va intesa nel senso che sono ammesse varianti alla forma della planimetria oppure la riduzione delle dimensioni della medesima, come pure la trasformazione delle unità abitative che possono essere unificate o divise, fermo restando il mantenimento delle dimensioni ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con il conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. Le modifiche alla planimetria dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra sono possibili purchè non sia alterato il concetto urbanistico e viario e non siano pregiudicate le condizioni ambientali, e nella misura in cui sia garantito il numero sufficiente di posti macchina.
2. La disposizione contenuta nell’articolo 43, terzo comma, che recita: »Le variazioni alle dimensioni altimetriche sono ammesse entro il limite massimo del 10%,« va intesa nel senso che sono ammesse variazioni alle dimensioni altimetriche fino, al massimo, il 10% dell’altezza del fabbricato. Le deroghe alle quote di altezza ed alle dimensioni planimetriche nella misura del 10% rispetto alla linea di arretramento, sono possibili fermo restando il mantenimento inalterato dell’indice di edificabilità e della concezione architettonica, né devono essere pregiudicate le condizioni ambientali.
3. la disposizione contenuta nell’articolo 39 che recitai: »I committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale sono tenuti a scegliere la tipologia e la tecnologia di realizzazione delle fondazioni dell’edificato tali da essere compatibili con la tecnologia di costruzione della galleria di Monte Marco e le disposizioni del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia per la galleria di Monte Marco,« va intesa nel senso che i committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale hanno l’obbligo di scegliere la tipologia e la tecnologia di realizzazione delle fondazioni dell’edificato compatibile con la tecnologia di costruzione della galleria di Monte Marco, come pure con le disposizioni contenute nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia per la galleria di Monte Marco. La corretta esecuzione delle fondazioni richiede la protezione dello scavo di fondazione dall’eventuale slittamento dei terreni confinanti consolidando il fronte di scavo con pali ancorati in cemento armato.«
N: 3505-6/2007
Capodistria, 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti