Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5632. Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta obvoznica Bistrica ob Sotli, stran 16648.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 15. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta obvoznica Bistrica ob Sotli
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: OPPN) in njegovih posameznih faz)
Ocena stanja
Na podlagi dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90 in 63/93) in družbenega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 39/90 in 63/93) za območje Občine Bistrica ob Sotli je del območja, ki je predmet OPPN, opredeljeno kot območje predvideno za urejanje z lokacijskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom, del pa se ureja na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Razlogi
Zaradi zagotovitve varnosti v cestnem prometu, ohranjanja trškega jedra naselja Bistrica ob Sotli, potrebe po ureditvi avtobusnega postajališča, nujno potrebnih parkirišč ter ureditev novega križišča pri pokopališču, je treba obstoječo regionalno cesto R1-219, ki pelje skozi samo naselje, preusmeriti izven mestnega območja na novo lokacijo.
OPPN bo urejal poseganje v prostor na danem območju, reguliral gradnjo ter podal osnovne usmeritve in tehnične rešitve ureditve infrastrukture. OPPN se pripravi na celotni površini ob dolini Čehovnice do križišča pri pokopališču, kjer je predvidena ureditev novega krožišča.
Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in ostale ureditve.
2. člen
(območje ureditve)
Ureditveno območje OPPN predstavlja celotno površino doline Čehovnice vse do obstoječega križišča pri pokopališču. Predvidena dolžina obvoznice je ca. 550 m. Točna meja ureditvenega območja OPPN bo določena v dopolnjenem osnutku OPPN. V primeru, da se v nadaljnjem postopku izkaže potreba po razširitvi območja OPPN, se le-to smiselno upošteva.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri izdelavi strokovnih podlag, ki bodo priloga OPPN, je treba upoštevati variantne rešitve obvoznice, ki so že izdelane. Treba je izvesti izbor optimalne variante in izbrano varianto ustrezno dopolniti z usmeritvami Občine Bistrica ob Sotli in Direkcije RS za ceste. Dopolnjena varianta bo osnova za izdelavo OPPN.
Za OPPN se izdelajo geodetske podlage izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), geomehanske raziskave s končnim geotehničnim poročilom, elaborat dimenzioniranja s predlogom voziščne konstrukcije ter hidrološko – hidrogeološko poročilo.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage (financira jih naročnik OPPN), če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razširiti v OPPN, ali zahteva izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta obvoznica Bistrica ob Sotli in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave in sprejema OPPN obvoznica Bistrica ob Sotli bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+------------------------------------+-------------------------+
|Faze                |Pričetek/konec      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Sklep o izdelavi OPPN        |december 2008      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Objava Sklepa o izdelavi OPPN    |konec januarja 2009   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izbor variante           |konec januarja 2009   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Dopolnitev IDR s pripombami občine |konec februar 2009    |
|in DRSC               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev smernic |konec marec 2009     |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobivanje smernic ter mnenja MOP |konec april 2009     |
|o ustreznosti CPVO         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN       |začetek junija 2009   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava okoljskega poročila    |začetek julija 2009 (en |
|                  |mesec)          |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobivanja mnenja         |začetek avgusta 2009 (en |
|o ustreznosti OP          |mesec)          |
+------------------------------------+-------------------------+
|Objava sklepa o 30-dnevni javni   |začetek september 2009  |
|razgrnitvi dopolnjenega osnutka in |             |
|okoljskega poročila         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna obravnava z javno       |september–oktober 2009  |
|razgrnitvijo            |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava stališč do podanih pripomb |konec oktober 2009    |
|na dopolnjen osnutek OPPN      |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj  |konec november 2009   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobivanje mnenj ter mnenja MOP  |konec december 2009 (en |
|                  |mesec)          |
+------------------------------------+-------------------------+
|Usklajen predlog OPPN        |konec januar 2010    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN  |februar 2010       |
|na seji OS             |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Objava v Uradnem listu       |konec februar 2010    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava končnega dokumenta OPPN  |začetek marec 2010    |
+------------------------------------+-------------------------+
V primeru, da MOP ugotovi, da CPVO ni potrebno izdelati se terminski plan ustrezno koregira.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Območna enota Celje, Dečkova 36, 3000 Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 6, 3000 Celje,
– OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje, Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje, Ljubljanska 13, 3000 Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora, ki v primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. S stališči in mnenji v tem postopku lahko sodelujejo ministrstva in druge organizacije, ki so glede na načrtovano ureditev pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstva naravnih dobrin, krajine ali varstva zdravja ljudi ali varstva kulturne dediščine.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta obvoznica Bistrica ob Sotli)
Pripravljavec OPPN – ja je Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
Financiranje OPPN je obveza naročnika Direkcija RS za ceste.
Načrtovalca bo izbral in financiral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 102/06).
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-15-3
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti