Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5677. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2010, stran 16731.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB 1) je Občinski svet Občine Radeče na 16. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina            Proračun leta
   kontov/Konto/Podkonto               2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     5.513.140
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.333.947
70  DAVČNI PRIHODKI               2.883.240
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.465.040
   703 Davki na premoženje            216.100
   704 Domači davki na blago in storitve     202.100
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               450.707
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     313.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             4.000
   712 Globe in druge denarne kazni        12.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in        10.000
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          111.707
72  KAPITALSKI PRIHODKI              663.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        303.000
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      360.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                10.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      10.000
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.456.193
   740 Transferni prihodki iz drugih       654.562
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       801.631
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       50.000
   787 Prejeta sredstva od drugih         50.000
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.483.140
40  TEKOČI ODHODKI                 816.510
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     340.200
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     50.340
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        336.469
   403 Plačila domačih obresti           55.000
   409 Rezerve                   34.501
41  TEKOČI TRANSFERI               2.068.588
   410 Subvencije                  2.000
   411 Transferi posameznikom in         372.600
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    168.376
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.525.612
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.423.175
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.423.175
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            174.867
   431 Investicijski transferi pravnim in     116.267
   fizičnim osebam, ki niso prorač.
   uporabn.
   432 Investicijski transferi           58.600
   proračunskim uporabnikom
III. (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      –970.000
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        10.000
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          10.000
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev         10.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)   10.000
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.200.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.200.000
   500 Domače zadolževanje           1.200.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             240.000
55  ODPLAČILA DOLGA                240.000
   550 Odplačila domačega dolga          240.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA          0
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         960.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     970.000
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo             0
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
– prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
– prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo
– grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča
– okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 12.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.200.000 eurov eurov za izvedbo investicij Titova ulica – kanalizacija, javna razsvetljava; hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica; centralno čistilno napravo Radeče; TRC SAVUS Radeče; za investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih in Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji: da je to sprejeto na Občinskem svetu Občine Radeče.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine glavnic 10.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-10/2008/7
Radeče, dne 23. decembra 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti