Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5708. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010, stran 16764.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov       P2010 v EUR
-----------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI           4.517.195
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)       2.758.516
70   DAVČNI PRIHODKI           2.618.526
    700 Davki na dohodek in       2.096.513
    dobiček
    703 Davki na premoženje        148.237
    704 Domači davki na blago in     373.776
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI           139.990
    710 Udeležba na dobičku in       50.240
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine        5.500
    712 Denarne kazni           18.750
    713 Prihodki od prodaje blaga      1.500
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki      64.000
    72 KAPITALSKI PRIHODKI        130.000
    721 Prihodki od prodaje zalog     12.000
    722 Prihodki od prodaje        118.000
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE            1.500
    730 Prejete donacije iz         1.500
    domačih virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI         1.627.179
    740 Transferni prihodki iz     1.627.179
    drugih javnofinančnih
    institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    4.522.195
40   TEKOČI ODHODKI            828.167
    400 Plače in drugi izdatki      287.777
    zaposlenim
    401 Prisp. delodajalca za soc.     41.924
    varnost
    402 Izdatki za blago in        456.666
    storitve
    409 Rezerve              27.000
41   TEKOČI TRANSFERI          1.107.976
    410 Subvencije             49.887
    411 Transferi posameznikom in     603.670
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim org.    101.960
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači        352.459
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI        2.490.282
    420 Nakup in gradnja osnovnih    2.490.252
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI        95.800
    431 Investicijski transferi      35.800
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferji      60.000
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)  –5.000
    II.)
-----------------------------------------------------
B    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
-----------------------------------------------------
    NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0
    750 Prejeta vračila danih          0
    posojil
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE         0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE         0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih          0
    deležev in naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
-----------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             0
50   ZADOLŽEVANJE                0
    500 Domače zadolževanje           0
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA      –5.000
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. –     5.000
    VIII. – XI.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            5.000
------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 20% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 25% posameznega področja.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
– v letu 2010 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 27.000 EUR.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 6.300,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 4.200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2010 ne zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju 2010 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.
O kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 15% sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
12. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžno dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
13. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2837/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.