Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3948. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3949. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3950. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

3951. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

3953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje

USTAVNO SODIŠČE

3954. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o upravnem sporu v neskladju z Ustavo
3955. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije in o delnem zadržanju izvrševanja njegovega prvega odstavka

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3956. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 25. septembra 2005

OBČINE

Ajdovščina

3957. Ugotovitveni sklep o mandatu člana občinskega sveta
3958. Sklep o razrešitvi člana nadzornega odbora
3959. Sklep o imenovanju članice nadzornega odbora
3960. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina
3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Beltinci

3962. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
3963. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-industrijski coni v Beltincih

Bled

3964. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
3965. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
3966. Program priprave za občinski lokacijski načrt BL-S26 Dindol

Braslovče

3967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2005

Brežice

3968. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja z dne 21. 7. 2005
3969. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah v k.o. Čatež, k.o. Nova vas in k.o. Cerklje

Črenšovci

3970. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci

Črnomelj

3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
3972. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj

Dolenjske Toplice

3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005
3974. Odlok o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice
3975. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kuturno in kongresno dejavnost
3976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
3977. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice
3978. Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice
3979. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 963/8, k.o. Toplice in nepremičnini parc. št. 4451/2, k.o. Podturn

Grosuplje

3980. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1121/5, 1124/3, 1124/8, 1129/6, 1168/8, 1186/6, 1186/7, 1186/9, 1189/2, 1190/2 in 1194/5, vse k.o. Šmarje, ter zemljiščih parc. št. 2019/8, 2020/12, 2020/14, 2020/15, 2055/2 in 2056/2, vse k.o. Sela

Ivančna Gorica

3981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
3982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke
3983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC 1/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj
3984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
3985. Odlok o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
3986. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Ivančna Gorica in prostorskega reda Občine Ivančna Gorica
3987. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
3988. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami

Kamnik

3989. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2005
3990. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kamnik

Križevci

3991. Program priprave za lokacijski načrt za komunalno opremo v območju obrtno-poslovne cone v Bučečovcih v Občini Križevci

Kungota

3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
3993. Sklep o določitvi cene programa 1. starostnega obdobja predšolske vzgoje v VIZ KUNGOTA
3994. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v nadzornem odboru ter sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora Občine Kungota

Markovci

3995. Sklep o predaji javnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave odpadnih vod v obrtni coni Novi Jork v Občini Markovci v vzdrževanje

Ravne na Koroškem

3996. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne na Koroškem
3997. Odlok o načinih in pogojih posredovanja oglasov v Občini Ravne na Koroškem
3998. Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Ravne na Koroškem
3999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem

Sevnica

4000. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici

Slovenska Bistrica

4001. Sklep o razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem

Slovenske Konjice

4002. Odlok o lokacijskem načrtu za golf Škalce
4003. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za dele naselij – območje 5/B predel KZ
4004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice

Sveta Ana

4005. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2005

Šmartno pri Litiji

4006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005
4007. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Videm

4008. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2005

Zagorje ob Savi

4009. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Zahodni del naselja Kisovec«
4010. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
4011. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Zagorje ob Savi

Zavrč

4012. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

Žalec

4013. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat

Žužemberk

4014. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
4015. Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 /dopolnjen 1993, 1994, 1998/ in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti