Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3996. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne na Koroškem, stran 9595.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 23. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Ravne na Koroškem
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo višina turistične takse na območju Občine Ravne na Koroškem, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Na območju Občine Ravne na Koroškem se določi turistična taksa v višini 7 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
OPROSTITVE PLAČILA
4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojnoizobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
 
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključene v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Ravne na Koroškem hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o plačani turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Občine Ravne na Koroškem, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
8. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini Ravne na Koroškem in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega morata biti razvidna število prenočitev in znesek turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Ravne na Koroškem.
NADZOR
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti.
KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Z globo 75.000 SIT se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer:
– če do 25. v mesecu za pretekli mesec ne poda poročila iz 8. člena tega odloka,
– če ne poda poročila na predpisanem obrazcu,
– če poda pomanjkljivo poročilo o plačani turistični taksi.
Z globo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 84/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05-0006/2005-601
Ravne na Koroškem, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti