Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3960. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina, stran 9531.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05), je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 29. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T VE S T A T U T A
Občine Ajdovščina
1. člen
V Statutu Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05), se v tretjem odstavku 3. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«, v četrtem odstavku pa beseda »pečata« z besedo »žiga«.
2. člen
V 4. točki drugega odstavka 8. člena, se v tretji alineji črta besedna zveza »izvensodno poravnavo sporov,«.
V 6. točki drugega odstavka, se črta naslednje besedilo »vodenje evidence volilne pravice, razgrinjanje volilnih imenikov,«.
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun, v katerem morajo biti zajeti prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za posamezne namene javne porabe občine.«.
4. člen
Prvi odstavek 18. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
5 člen
Prvi in zadnji odstavek 19. člena se črtata.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
6. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.«.
7. člen
Na koncu tretjega odstavka 26. člena, se pred piko doda naslednje besedilo: »,oboje pod pogoji, ki jih določa zakon«.
8. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za preteklo leto sprejme občinski svet zaključni račun, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine, po členitvi, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, in o njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance.«.
9. člen
V peti alineji prvega odstavka 33. člena se črta besedilo: »ter na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana«.
Šesta alineja prvega odstavka se črta.
Naslednje alineje se ustrezno prerazporedijo.
10. člen
Četrta alineja drugega odstavka 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb prejšnjega člena ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta,«.
Četrti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
Na koncu člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, se nadomesti na način in po postopku, ki je določen z zakonom.«
11. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor opravlja redne in izredne preglede poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Redne preglede poslovanja opravlja v skladu s svojim letnim programom dela, ki je sestavljen iz letnega nadzornega programa in predloga finančnega načrta. Letni program dela določi samostojno, lahko pa vanj vključi tudi nadzore, ki jih predlagajo organi občine in občani. Izredne preglede poslovanja nadzorni odbor opravi na lastno pobudo, lahko pa jih opravi tudi na pobudo organov občine in na pobudo občanov. Letni nadzorni program vsebuje najmanj: navedbo oseb, ki bodo nadzorovane, predmet in obseg nadzora, cilje nadzora, osebe, ki bodo nadzor izvedle in predvideno porabo časa za nadzor. S sprejetim letnim programom dela nadzorni odbor predhodno seznani župana, prav tako ga seznani z vsako njegovo spremembo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo na posebni proračunski postavki v okviru sredstev za delo občinskih organov, na podlagi pravočasno predloženega letnega programa dela. Višino sredstev potrdi občinski svet v okviru sprejema letnega proračuna.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor mora do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto posredovati županu in občinskemu svetu letno poročilo o svojem delu in porabi sredstev, ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.«.
Doda se nov šesti odstavek:
»Nadzorni odbor mora pri izvajanju nadzora svoje delo opravljati tako, da čim manj moti delo občinskih organov, občinske uprave in nadzorovanih oseb.«.
12. člen
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred začetkom izvajanja nadzora, nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi sklep o nadzoru, s katerim na podlagi letnega programa dela opredeli bistvene sestavine nadzora. Člani nadzornega odbora izvajajo nadzor na podlagi pisnega pooblastila predsednika. Nadzor se izvaja na sedežu nadzorovane osebe in na sejah nadzornega odbora, o čemer se vodi dosje z delovnimi zapisi. Po opravljenih dejanjih nadzora, nadzorni odbor pripravi predhodno poročilo, ki se pošlje nadzorovani osebi, z navedbo roka za morebitni ugovor. V primeru, da nadzorovana oseba poda ugovor na predhodno poročilo, o ugovoru odloči nadzorni odbor. Na podlagi izvedenega postopka nadzora, nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih, izdela dokončno poročilo s priporočili in predlogi ter roki za izvršitev ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Obvezne sestavine dokončnega poročila so določene z zakonom, oziroma predpisom, izdanim na njegovi podlagi.«.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Nadzorni odbor pošlje dokončno poročilo o vsakem opravljenem nadzoru občinskemu svetu in županu ter proračunskemu uporabniku, pri katerem je bil opravljen nadzor. Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet in župan ter organi upravljanja nadzorovanih oseb, so na sejah občinskega sveta, oziroma na sejah organov upravljanja nadzorovanih oseb, dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora v roku 60 dni od dokončnosti posameznega poročila, in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Če obstaja dvom o utemeljenosti danih priporočil in predlogov, se lahko na podlagi strokovne presoje občinske uprave, notranjega revizorja občine ali mnenja pristojnega ministrstva odločijo, da jih ne bodo upoštevali.
Občinski svet, župan in nadzorovana oseba, morajo nadzornemu odboru v zahtevanem roku predložiti odzivno poročilo, v katerem se opredelijo do priporočil in predlogov iz dokončnega poročila, in ga obvestiti o sprejetju popravljalnih ukrepov, katerih izvajanje morajo spremljati in dokumentirati.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
13. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 55. člena se spremeni tako, da se glasi: »Listo kandidatov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, danih s strani članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini ter drugih fizičnih in pravnih oseb s stalnim bivališčem oziroma sedežem v občini.«.
14. člen
Prvi stavek prvega odstavka 56. člena se spremeni, tako da se glasi: »Konstitutivno sejo nadzornega odbora, skliče župan, najkasneje v 30 dneh po imenovanju njegovih članov na občinskem svetu.«.
15. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 57. člena se pred piko doda naslednje besedilo: », na svoji prvi naslednji seji«.
Na koncu prvega odstavka se doda naslednje besedilo: »Občinski svet imenuje novega člana na svoji prvi naslednji seji po razrešitvi. Roki iz tega odstavka in iz prvega odstavka 56. člena tega statuta, veljajo tudi v primeru razrešitve celotnega nadzornega odbora.«.
16. člen
Drugi stavek prvega odstavka 62. člena se spremeni tako, da se glasi: »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
17. člen
Tretji odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu županu predčasno prenehal mandat.«.
V četrtem odstavku se črta besedna zveza »kot podžupana na predlog župana«.
18. člen
V 96. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
19. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.«.
20. člen
Drugi odstavek 99. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti.
21. člen
V drugem odstavku 105. člena se črta peta alineja.
Naslednje alineje se ustrezno prerazporedijo.
22. člen
Tretji odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko odlok o proračunu določi, katere pravne posle in v kateri višini, lahko krajevna skupnost sklene brez predhodnega soglasja župana.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Določba 16. člena tega statuta se začne uporabljati po prenehanju mandata podžupana ali podžupanov, oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega statuta.
24. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/99
Ajdovščina, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti