Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3975. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kuturno in kongresno dejavnost, stran 9563.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 18. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) ustanavlja Javno podjetje Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) kot družbo z omejeno odgovornostjo.
(2) Prenos dejavnosti na javno podjetje se bo izvršil na podlagi pravnega posla, ki bo urejal tudi premoženjsko pravna razmerja med Javnim podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. in javnim podjetjem, in sicer ko bo družba vpisana v sodni register in ko bodo konstituirani poslovodni in nadzorni organi javnega podjetja.
(3) Podrobnejše pravice in obveznosti javnega podjetja se določijo s statutom, ki ga sprejme občinski svet občine ustanoviteljice.
II. USTANOVITELJICA
2. člen
(1) Ustanoviteljica, ki s tem odlokom ustanavlja Javno podjetje Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o., Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, je Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
(2) Občina ustanoviteljica javnega podjetja prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnega podjetja. Občina ustanoviteljica vplača osnovni kapital javnega podjetja v vrednosti 2.100.000,00 SIT.
3. člen
(1) Infrastrukturne objekte in naprave, ki so po 76. členu Zakona o gospodarskih javnih službah postali last občine, lahko daje ustanoviteljica s posebno pogodbo v upravljanje javnemu podjetju in ne predstavljajo osnovnega vložka.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski sveti občine ustanoviteljice.
(2) Občinski svet občine ustanoviteljice odloča samostojno o naslednjih zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko opravljanja gospodarskih javnih služb za območje občine:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun,
– sprejema letni program nalog in letni plan,
– odloča o pokrivanju izgube,
– odloča o delitvi osnovnega vložka,
– daje posamezna javna pooblastila,
– sprejema odločitve o investicijah, investicijskih vzdrževanjih na objektih in napravah komunalne infrastrukture, ki jih ima v družba upravljanju.
III. FIRMA, SEDEŽ IN PEČAT JAVNEGA PODJETJA
5. člen
(1) Firma javnega podjetja se glasi: Javno podjetje Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.
(2) Skrajšano ime firme javnega podjetja se glasi: JP EKKC d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Zdraviliški trg 8 (osem), 8350 Dolenjske Toplice.
(4) Javno podjetje ima svoj pečat, ki vsebuje firmo, sedež in znak družbe.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
(1) Cilj javnega podjetja je zagotoviti trajno opravljanje gospodarskih javnih služb ter zanesljivo, kakovostno, cenovno ugodno in okolje-varstveno sprejemljivo oskrbo gospodarstva in prebivalstva s komunalnimi dobrinami, nenehno rast materialnega in nematerialnega premoženja, ob hkratnem udejanjanju sodobne upravljavske kulture podjetja ter skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah.
(2) Javno podjetje opravlja kot gospodarske javne službe naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje in trženje Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah, ki obsega organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave, predvajanje filmov, posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij, oddajanje dvoran in drugih prostorov, posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev, nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti, informativno, propagandna in založniška dejavnost, namenjena izvajanju registrirane dejavnosti, ki ni javna služba in gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev.
7. člen
(1) Javno podjetje se skladno s prejšnjim členom registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (A/01.411)
– založništvo (DE/22.100)
– drugo založništvo (DE/22.150)
– priprava za tisk (DE/22.240)
– izdajanje knjig (DE/22.110)
– izdajanje časopisov (DE/22.120)
– izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa (DE/22.140)
– razmnoževanje zvočnih zapisov (DE/22.310)
– razmnoževanje video zapisov (DE/22.320)
– proizvodnja gnojil in dušikovih spojin (DG/24.150)
– reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov (DN/37.100)
– reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov (DN /37.200)
– zbiranje, čiščenje in distribucija vode (E/41.000)
– rušenje objektov in zemeljska dela (F/45.110)
– raziskovalno vrtanje in sondiranje (F/45.120)
– splošna gradbena dela (F/45.210)
– gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov (F/45.230)
– druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok (F/45.250)
– vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije (F/45.330)
– druge inštalacije pri gradnjah (F/45.340)
– druga zaključena gradbena dela (F/45.450)
– posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal (G/51.140)
– posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov (G/51.180)
– posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov (G/51.190)
– trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo (G/51.530)
– trgovina na debelo in drobno z ostanki in odpadki (G/51.570)
– druga trgovina na debelo (G/51.900)
– dejavnost knjigarn (G/52.471)
– trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (G/52.48)
– dejavnost cvetličarn (G/52.482)
– trgovina na drobno z umetniškimi izdelki (G/52.486)
– trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah (G/52.620)
– druga trgovina na drobno zunaj prodajaln (G/52.630)
– dejavnost restavracij in gostiln (H/55.301)
– dejavnost slaščičarn in kavarn (H/55.303)
– točenje pijač (H/55.400)
– drug kopenski potniški promet na rednih linijah (I/60.21)
– drug kopenski potniški promet (I/60.230)
– storitve taksistov (I/60.220)
– cestni tovorni promet (I/60.240)
– cevovodni transport (I/60.300)
– prekladanje (I/63.110)
– skladiščenje (I/63.120)
– druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu (I/63.210)
– organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg (K/70.110)
– trgovanje z lastnimi nepremičninami (K/70.120)
– dajanje lastnih nepremičnin v najem (K/70.200)
– poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi (K/70.3)
– dajanje drugih strojev in opreme v najem (K/71.340)
– izposojanje izdelkov široke porabe (K/71.400)
– dejavnost videotek (K/71.402)
– svetovanje in oskrba z računalniškimi programi (K/72.2)
– obdelava podatkov (K/72.300)
– omrežne podatkovne storitve (K/72.400)
– raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije (K/73.1)
– raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja (K/73.101)
– raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije (K/73.102)
– raziskovanje trga in javnega mnenja (K/74.130)
– podjetniško in poslovno svetovanje (K/74.140)
– prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje (K/74.20)
– geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje(K/74.201)
– arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje (K/74.203)
– drugo projektiranje in tehnično svetovanje (K/74.204)
– tehnično preizkušanje in analiziranje (K/74.300)
– oglaševanje (K/74.400)
– fotografska dejavnost (K/74.810)
– druge poslovne dejavnosti (K/74.840)
– prevajanje (K/74.851)
– prirejanje razstav, sejmov in kongresov (K/74.871)
– oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo (K/74.872)
– druge poslovne dejavnosti (K/74.873)
– drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. (M/80.422)
– dejavnosti javne higiene (O/90.0)
– ravnanje z odplakami (O/90.010)
– ravnanje z odpadki (O/90.02)
– zbiranje in odvoz odpadkov (O/90.021)
– dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov (O/90.022)
– ravnanje z nevarnimi odpadki (O/90.023)
– čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene (O/90.03)
– čiščenje okolja (O/90.031)
– druge dejavnosti javne higiene (O/90.032)
– kinematografska dejavnost (O/92.130)
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje (O/92.310)
– obratovanje objektov za kulturne prireditve (O/92.320)
– druge razvedrilne dejavnosti, d. n (O/92.340)
– dejavnost arhivov (O/92. 512)
– druge storitvene dejavnosti (O/93.0)
– pogrebna dejavnost (O/93.030)
(2) Javno podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih danih z ustreznimi akti in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.
(3) Javno podjetje navedene dejavnosti opravlja na območju občine ustanoviteljice, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin. Ta del dejavnosti ne sme poslabšati izvajanja nalog v občini ustanoviteljici.
(4) Javno podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega okolja.
V. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
8. člen
(1) Organi javnega podjetja so:
– nadzorni svet,
– poslovodja (direktor).
9. člen
(1) Občinski svet občine ustanoviteljice odloča o:
– sprejemu letnega poročila,
– potrjuje zaključni račun javnega podjetja;
– potrjuje poslovni plan;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– vračanju naknadnih vplačil,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– delitvi, prenehanju in združevanju poslovnih deležev,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta in udeležbe nadzornega sveta pri bilančnem dobičku,
– spremembah družbene pogodbe,
– imenovanju in odpoklicu revizijske hiše,
– izključitvi in izstopu družbenika,
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem,
– o drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o gospodarskih javnih službah;
– daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
– predlaga in daje pobude za izvedbo projektov regijskega značaja,
– obravnava projekte regijskega značaja in daje k njim mnenje,
10. člen
(1) Družbo zastopa poslovodja, ki se imenuje direktor.
11. člen
(1) Poslovodja (direktor) na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa in predstavlja javno podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje javnega podjetja, skliče skupščino, sklepa pogodbe o zaposlitvah in odloča o pravicah iz delovnega razmerja, izvaja ostale predpisane naloge in zagotavlja zakonitost dela.
12. člen
(1) Poslovodjo (direktorja) imenuje in razrešuje občina ustanoviteljica.
(2) Poslovodjo (direktorja) se imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Javni razpis pripravi in objavi ter izvede celotni postopek občina ustanoviteljica. Poročilo o javnem razpisu, ki mora vsebovati navedbo vseh prijavljenih kandidatov in predlog za imenovanje poslovodje (direktorja) posreduje nadzornemu svetu, ki mora podati svoje mnenje.
(4) Poslovodja (direktor) je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko šolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– da je gospodarsko razgledan in kreativen,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer za čas trajanja prepovedi in
– kolikor je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
(5) Pravice in obveznosti poslovodje (direktorja) se določijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene njegov predsednik.
(6) Občina ustanoviteljica lahko poslovodjo (direktor) razreši pred potekom štiri-letne dobe, v skladu z zakonom.
13. člen
(1) Nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje javnega podjetja šteje 3 člane, ki jih imenuje občinski svet občine ustanoviteljice:
(2) Na predlog občine ustanoviteljice, izbere nadzornike občinski svet občine ustanoviteljice. Predstavnika delavcev družbe skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoli svet delavcev oziroma drug ustrezen organ.
(3) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, predvsem pa:
– daje mnenje k imenovanju in razreševanju poslovodje (direktorja),
– na predlog poslovodje (direktorja) obravnava in da mnenje o predlogu letnega plana družbe po posameznih občinah ter planu investicij, rekonstrukcij in obnov,
– obravnava zaključni račun in poslovni plan javnega podjetja;
– obravnava periodična poročila poslovodstva glede realizacije letnega načrta, o poslovnih izidih in o pomembnih poslovnih dogodkih iz poslovanja družbe,
– lahko pregleduje knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor,
– rezultatu preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička mora sestaviti pisno poročilo za skupščino in zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali daje k letnemu poročilu pozitivno mnenje.
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z družbeno pogodbo, zakonom in drugimi predpisi.
(4) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko vnovič izvoljeni.
VI. SREDSTVA JAVNEGA PODJETJA
14. člen
(1) Sredstva javnega podjetja za opravljanje dejavnosti so dohodki:
– zbrani od plačil za uporabo javnih dobrin,
– pridobljeni s prodajo nepremičnin, s katerimi razpolaga javno podjetje,
– pridobljeni z oddajo v najem in zakup nepremičnin,
– drugi prihodki, ki jih javno podjetje pridobi z opravljanjem storitvene dejavnosti na trgu,
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– druga sredstva, v skladu z zakonom.
15. člen
Javno podjetje namenja sredstva za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z letnim planom in finančnim načrtom, če ni s tem odlokom ali drugim aktom določeno drugače.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
(1) Javno podjetje je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljeno, samostojno.
(2) Javno podjetje odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
17. člen
(1) Javno podjetje opravlja dejavnost gospodarskih družb.
(2) Če javno podjetje v poslovnem letu izkaže bilančni dobiček, ga mora poslovodja (direktor) ob sestavi bilance stanja za to poslovno leto najprej uporabiti za naslednje namene:
– za kritje prenesene izgube in sicer krije izgube oziroma dela izgube,
– za oblikovanje rezerv po zakonu v višini ustanovnega deleža.
(3) Po uporabi bilančnega dobička za namene iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena te pogodbe se neporabljen del bilančnega dobička izključno nameni za investicije, obnove ali rekonstrukcije, kjer je dejansko ugotovljen na podlagi rezultatov poslovanja.
(4) Občina ustanoviteljica je dolžna pokrivati vso izgubo iz poslovanja javnega podjetja, ki nastane pri opravljanju dejavnosti javnega podjetja, in sicer najkasneje v enem mesecu po revidiranju zaključnega računa in po njegovi obravnavi na nadzornem svetu, v kolikor iz oblikovanih rezerv ni mogoče pokriti izgube.
(6) Način vodenja poslovnih stroškov in ugotavljanje poslovnih rezultatov se določi s posebnim aktom.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
18. člen
(1) Javno podjetje je dolžno po preteku poslovnega leta občini ustanoviteljici dostaviti poslovno poročilo in podatke, ki jih občina ustanoviteljica potrebuje za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Prav tako je potrebno dostaviti vso drugo potrebno dokumentacijo.
(2) Javno podjetje mora dostaviti poslovno poročilo in druge ustrezne dokumentacije roku 1 meseca po potrditvi poslovnega poročila na skupščini javnega podjetja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Javno podjetje začne izvajati dejavnost predvideno s tem odlokom v 12 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Statut javnega podjetja se sprejme v roku 6. mesecev.
20. člen
(1) Do pravnega posla s katerim bo opravljen prenos dejavnosti in ureditev premoženjsko pravnih razmerij z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, d.o.o., izvaja te dejavnosti oziroma dejavnosti gospodarske javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Novo mesto.
21. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-1453/05-01
Dolenjske Toplice, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti