Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005, stran 9559.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 72/05 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005 (Uradni list RS, št. 23/05) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov                    v SIT
----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            583.833.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  371.255.000
70 DAVČNI PRIHODKI                     288.693.000
700 Davki na dohodek in dobiček              204.737.000
703 Davki na premoženje                   34.922.000
704 Domači davki na blago in storitve            49.034.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI                    82.562.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
  od premoženja                      11.595.000
711 Takse in pristojbine                    889.000
712 Denarne kazni                       978.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          2.000.000
714 Drugi nedavčni prihodki                 67.100.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                   60.000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in nematerialnega premoženja              60.000.000
73 PREJETE DONACIJE                     1.045.000
730 Prejete donacije iz domačih virov            1.045.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                   153.533.000
740 transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij               153.533.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              636.029.000
40 TEKOČI ODHODKI                     168.364.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            36.009.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        5.600.000
402 Izdatki za blago in storitve              123.345.000
409 Rezerve                         3.410.000
41 TEKOČI TRANSFERI                    189.145.000
410 Subvencije                       10.675.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        120.970.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                      25.960.000
413 Drugi tekoči domači transferi              31.540.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  174.620.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           174.620.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 103.900.000
430 Investicijski transferi                103.900.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             –50.196.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            2.193.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV                   2.193.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         2.193.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –2.193.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       0
50 ZADOLŽEVANJE                           0
500 Domače zadolževanje                       0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)                     0
55 ODPLAČILA DOLGA                          0
550 Odplačila domačega dolga                     0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –52.389.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                  0
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH                   26.690.000
XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–XI.)        50.196.000«
----------------------------------------------------------------------
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2006 se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/1452/05-01
Dolenjske Toplice, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti