Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3962. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, stran 9533.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je župan Občine Beltinci 27. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Ob Kmečki ulici v Beltincih
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, roki priprave in obveznosti finansiranja.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Zaradi spremembe v parcelaciji območja in namembnosti predvidenih objektov in zaradi povečanja območja obdelave je predvidena sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih (Uradni list RS, št. 67/99 in 79/00). Območje se povečuje zaradi povečanega interesa za gradnjo stanovanjskih objektov.
Podlaga za spremembe in dopolnitve je zgoraj navedeni zazidalni načrt in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04), ki za območje opredeljuje izdelavo lokacijskega načrta.
Pri izdelavi je treba upoštevati tudi priporočilo prve prostorske konference, ki je bila dne 11. 8. 2005, da naj vsi načrtovani priključki infrastrukture potekajo po javnih površinah.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega je območje ob Kmečki ulici v Beltincih, ki je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov. V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta bodo ob upoštevanju že zgrajenih objektov in obstoječe infrastrukture podani urbanistični in arhitektonski pogoji za gradnjo objektov in prostorski pogoji za gradnjo infrastrukture. Prometno se območje navezuje na dovozno cesto, ki je pravokotna na Kmečko ulico.
Komunalna in energetska infrastruktura bo navezana na obstoječo že zgrajeno krajevno in občinsko infrastrukturo.
4. člen
(Ureditveno območje)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so parcele ob Kmečki ulici, podrobneje bo obdelano območje parcel št. 2486/1, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493 in 2494, 3942, 3943, vse v k.o. Beltinci.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt, so:
– Elektro Maribor, OE M. Sobota;
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota;
– Ministrstvo za obrambo;
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Maribor, Slomškov trg 6;
– Občina Beltinci;
– Komunala, Murska Sobota d.o.o.;
– Komuna Beltinci d.o.o.;
– Petrol Plin Ljubljana.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je treba smernice pridobiti tudi od drugih nosilcev urejanja, ki niso našteti, se le-te pridobijo v postopku.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in idejni projekti.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta oziroma v postopku je treba izdelati še:
– geodetski načrt obstoječega stanja;
– idejne projekte predvidene infrastrukture;
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo Občine Beltinci oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski Upravi Republike Slovenije – Območna Geodetska Uprava M. Sobota.
8. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po skrajšanem postopku po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani načrtovalec po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je bila 11. 8. 2005;
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora konec septembra 2005;
– župan Občine Beltinci sprejme sklep o 15-dnevni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference, ki bo predvidoma sredi oktobra 2005. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidena v mesecu novembra 2005;
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Beltinci. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obrav­navi;
– v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja – predvidoma v sredini decembra;
– župan Občine Beltinci posreduje usklajen in kompletiran predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku predvidoma v začetku meseca januarja 2006;
– predaja končnega elaborata sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta investitorju je predvidena do konca januarja 2005.
9. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN ob Kmečki ulici v Beltincih zagotavlja Občina Beltinci.
10. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ob Kmečki ulici v Beltincih začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/05-1
Beltinci, dne 27. septembra 2005
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti