Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3987. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 9588.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 6/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. seji dne 29. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se šteje kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
3. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med 10. in 29. letom.
4. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ivančna Gorica (mladi od 10 do 29 let);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v časopisu Klasje. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske uprave in članov odbora za družbene dejavnosti. Komisija pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
7. člen
Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
8. člen
Mladinski programi in projekti se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
9. člen
Župan Občine Ivančna Gorica izda sklepe o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov na podlagi predloga iz 5. člena tega pravilnika.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
10. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci mladinskih programov in projektov sklene pogodbe o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna številka in številka računa izvajalca;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju mladinskih programov in projektov.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV in PROJEKTOV IZVAJALCEV
12. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. preglednost – cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno opredeljeni – do 5 točk;
2. število aktivnih članov oziroma nosilcev mladinskih programov in projektov:
– 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
– 11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– 16–20 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk;
3. delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov:
– 60–80% – 2 točki,
– 81–90% – 5 točk,
– več kot 90% – 8 točk;
4. ciljna populacija – programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike, ter družbeno izločeno invalidno mladino – do 5 točk;
5. reference izvajalca pri izvajanju mladinskih programov in projektov– do 5 točk;
6. dostopnost – programi in projekti vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 5 točk;
7. inovativnost – mladinski programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;
8. ekonomičnost – mladinski programi in projekti imajo realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;
9. kontinuiranost – mladinski programi in projekti se izvajajo oziroma že trajajo daljše časovno obdobje, se nadgrajujejo – do 5 točk.
13. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNE DOLOČBE
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
14. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov ter
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
15. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Št. 00201-0002/2005
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti