Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3998. Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Ravne na Koroškem, stran 9599.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 23. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o plakatiranju na javnih oglasnih mestih
v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja načine in pogoje plakatiranja na javnih mestih na območju Občine Ravne na Koroškem. Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko v Občini Ravne na Koroškem izvaja le v skladu s tem odlokom.
2. člen
Ta odlok zajema naslednje dejavnosti plakatiranja:
– postavljanje in vzdrževanje javnih objektov za namene plakatiranja,
– nameščanje plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih za plakatiranje.
Postavljanje in nameščanje objektov, namenjenih oglaševanju poslovnih dejavnosti, ter posredovanje plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov občanom na javnih mestih v Občini Ravne na Koroškem je urejeno s posebnim odlokom.
3. člen
Objekti za plakatiranje iz prve alinee prejšnjega člena so stalni plakatni objekti: javni panoji, oglasne deske in stebri za plakatiranje.
4. člen
Plakatiranje na javnih plakatnih mestih je gospodarska javna služba. Izvajalec plakatiranja je Občina Ravne na Koroškem, ki zagotavlja plakatiranje na javnih plakatnih mestih preko pooblaščenega izvajalca, Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. Občina lahko za namen plakatiranja na javnih plakatnih mestih podeli koncesijo. Pravice in obveznosti koncesionarja se opredelijo v koncesijski pogodbi.
II. NAČINI IN POSTOPKI PLAKATIRANJA
5. člen
Izvajalec gospodarske javne službe je na javnih mestih za plakatiranje dolžan nameščati in odstranjevati plakate ter skrbeti za redno vzdrževanje objektov in za čistočo v okolici plakatnih mest. Izvajalec je dolžan plakate namestiti v skladu z zahtevami strank, zastarele plakate pa sproti odstranjevati.
6. člen
Lokacije javnih objektov za plakatiranje določi občinski oddelek za okolje in prostor, k vsakemu objektu pa mora biti ustrezno urejen dostop. Vsa javna plakatna mesta morajo biti opremljena z napisom: Javno mesto za plakatiranje. Na vsakem javnem plakatnem mestu morajo biti navodila o načinih in postopkih plakatiranja, z naslovom izvajalca gospodarske javne službe.
Oddelek za okolje in prostor vodi tudi evidenco javnih objektov za plakatiranje na območju Občine Ravne na Koroškem.
7. člen
Kdor želi plakatirati na javnih mestih za plakatiranje, mora plakate, letake ter druge oblike sporočil in oglasov oddati izvajalcu gospodarske javne službe, ki jih pred nameščanjem na vidnem mestu opremi s pečatom ter obračuna stroške namestitve in odstranitve.
8. člen
Če nastane v zvezi s plakatiranjem obveznost plačila takse po Odloku o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem, je zavezanec dolžan takso predhodno poravnati. Komunalno takso obračuna izvajalec plakatiranja, taksa pa je prihodek občine.
9. člen
Plačila komunalne takse za nameščanje oglasov na javnih plakatnih mestih so oproščene humanitarne, zdravstvene, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije oziroma skupnosti ter politične stranke s sedežem v Občini Ravne na Koroškem, kadar gre za nameščanje splošnih obvestil občanom, brez profitne vsebine sporočil. Te organizacije pa so se dolžne držati vseh postopkov za izvajanje plakatiranja v skladu s tem odlokom.
10. člen
Plakati, letaki ter druga sporočila in oglasi ne smejo vsebovati žaljivih vsebin ali vsebin s kakršnimikoli diskriminacijskimi pozivi. Osnovno sporočilo mora biti napisano v slovenskem jeziku. Neprimerne plakate, ki so v nasprotju s temi določili, lahko občinski organ z odločbo zavrne. Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni organ pa mora o pritožbi odločiti najkasneje v enem dnevu po prejemu predpisno vložene pritožbe.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
11. člen
Za potrebe volilne kampanje zagotovi občina osnovne pogoje za plakatiranje na javnih plakatnih mestih. Pogoje plakatiranja za potrebe volilne kampanje objavi občina z razpisom, v skladu s predpisi o volilni kampanji in so za vse organizatorje volilne kampanje enaki.
Organizatorji volilne kampanje lahko v času in za potrebe volilne kampanje uporabljajo tudi prenosne panoje za oglaševanje, za postavitev katerih morajo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih so postavljeni, in dovoljenje pristojnega občinskega organa. Pri nameščanju plakatov z volilnopropagandnimi sporočili v času priprav na volitve so izvajalci dolžni upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
IV. PREPOVEDI PRI PLAKATIRANJU
12. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– samovoljno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje, na katerih ima pravico plakatirati le pooblaščen izvajalec;
– plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje; zlasti je prepovedano plakatiranje, lepljenje letakov, nalepk in pisanje grafitov neposredno na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, na zabojnike za komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake ter na druga mesta, ki niso izrecno namenjena za plakatiranje;
– trositi obvestila in letake po javnih in drugih površinah ali jih zatikati za vetrobranska stekla avtomobilov;
– metati letake iz letala ali drugih prevoznih sredstev;
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, razen če gre za ukrepe nadzora;
– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni;
– nameščati plakate, letake ter druga sporočila in oglase, ki oglašujejo izdelke in storitve, katerih oglaševanje zakonsko ni dovoljeno.
V. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski komunalno-cestni inšpektor in delavci komunalnega nadzora občine v obsegu svojih pooblastil. Tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje – odstranjevanje nepotrjenih plakatov – opravlja izvajalec plakatiranja.
14. člen
Komunalno cestni inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi plakatov, letakov ter drugih sporočil in oglasov, če ugotovi, da so nameščeni v nasprotju s 7., 9., 10., 11. in 12. členom tega odloka.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve. Če stranka sama ne odstrani plakatov, jih odstrani na njegove stroške izvajalec, ki ga v odločbi določi komunalno-cestni inšpektor.
VI. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Oddelek za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem mora lokacije javnih objektov za plakatiranje ter njihovo obliko in velikost določiti najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Občina mora najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka poskrbeti za postavitev ustreznega števila javnih objektov za plakatiranje na lokacijah, ki jih določi občinski oddelek za okolje in prostor.
17. člen
1. Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje izvajalec gospodarske javne službe, z globo 60.000,00 SIT pa tudi odgovorna oseba izvajalca, če ne izvaja gospodarske javne službe v skladu z določili 5., 8. in 10. člena, sedmega odstavka 12. člena in 13. člena tega odloka.
2. Z globo 200.000 SIT se kaznujejo pravna oseba in samostojni podjetniki, z globo 60.000 SIT pa tudi odgovorna oseba pravne osebe, če kršijo določila 7., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
3. Z globo 25.000,00 SIT se kaznuje posameznik, če krši določila 7., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, hkrati pa na območju Občine Ravne na Koroškem preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 73/95).
Št. 080-1/04-16-1
Ravne na Koroškem, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti