Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3970. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci, stran 9546.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02), je Občinski svet Občine Črenšovci na seji dne 29. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
I. POGOJI IN POSTOPEK
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in merila za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Črenšovci.
2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim bivališčem v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
3. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost v drugih društvih, zavodih in organizacijah, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na podlagi javnega razpisa.
Za pripravo predloga razpisa programov je po pooblastilu župana pristojen odbor za družbene dejavnosti.
Razpis se izvede najkasneje mesec dni po obravnavi proračuna občine v prvi obravnavi za tekoče proračunsko leto. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Višina sofinanciranja programov je odvisna od zagotovljenih sredstev v vsakoletnem občinskem proračunu.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakazujejo v 15 dneh po predloženih poročilih in dokazilih o izvedbi prijavljenega programa.
5. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti poročila in dokazila o izpolnitvi obveznosti.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
6. člen
Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v točkah, pri čemer se vrednost točke vsako leto določi na podlagi zagotovljenih sredstev za sofinanciranje programov za ljubiteljsko kulturo.
II. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
a) neprogramski del
Društvena dejavnost
7. člen
Letna donacija je odvisna od števila aktivnih sekcij oziroma umetniških skupin:
– društvo dobi za vsako aktivno sekcijo oziroma umetniško skupino 20 točk.
Za aktivno sekcijo oziroma umetniško skupino se šteje, če se vsaj enkrat letno predstavi oziroma sodeluje na prireditvi v občini.
Dejavnost umetniških skupin
8. člen
Odrasli pevski zbor
Višina letne dotacije je odvisna od števila aktivnih pevcev v zboru:
– pevski zbor z nad 21 pevci 150 točk,
– pevski zbor od 13 do 20 pevcev 120 točk,
– pevski zbor z 8 do 12 pevcev 95 točk.
Pevski zbor je dolžan v sezoni organizirati samostojni koncert, sodelovati na občinskih proslavah in prireditvah in se udeležiti revije, ki jo organizira strokovna zveza.
 
Gledališka skupina
– celovečerna dramska predstava 200 točk.
Sofinanciranje se realizira po premieri. Gledališka skupina je dolžna sodelovati na reviji oziroma srečanju, ki ga organizira strokovna zveza.
 
Recitacijska skupina, literarna skupina
Letna dotacija za dejavnost znaša 30 točk.
Skupina mora sodelovati na vsaj eni krajevni in občinski proslavi ali prireditvi.
 
Folklorna skupina, plesna skupina, skupina ljudskih pevcev in skupina ljudskih godcev
Višina letne dotacije je odvisna od števila aktivnih članov skupine:
– skupina od 9 do 16 članov – 90 točk,
– skupina pod 8 članov – 60 točk.
Skupina je dolžna v sezoni organizirati vsaj eno samostojno prireditev in se udeležiti revije, ki jo organizira strokovna zveza ter sodelovati na občinskih proslavah in prireditvah.
 
Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine – 90 točk.
Sekcija je dolžna v sezoni organizirati vsaj eno samostojno prireditev.
 
Glasbeno plesna skupina – 90 točk.
Skupina je dolžna v sezoni organizirati vsaj eno samostojno prireditev na kateri je najmanj 2/3 nastopajočih s stalnim bivališčem v Občini Črenšovci.
b) programski del
9. člen
Stimulacija
Izvajalci pridobijo sredstva tudi na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete:
– sodelovanje posamezne sekcije na krajevni ali občinski prireditvi 10 točk,
– organizacija krajevne prireditve 20 točk,
– samostojni nastop sekcije 40 točk,
– sodelovanje na območnih srečanjih oziroma revijah –50 točk,
– sodelovanje na medobmočnih srečanjih oziroma revijah – 100 točk,
– sodelovanje na državnih srečanjih oziroma revijah – 200 točk,
– izdaja biltena, almanaha, glasila – 90 točk,
– sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju na povabilo društev – 100 točk,
– sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju po napotilu državne strokovne institucije – 300 točk,
– razstave ali prireditve na temo kulturna dediščina – 90 točk.
Izobraževanje kadrov
Iz občinskega proračuna se sofinancira izobraževanje mentorjev, strokovnih delavcev in članov umetniških skupin. V ta namen se v proračunu zagotovi 5% sredstev namenjenih za kulturno dejavnost. Udeleženci izobraževanja morajo imeti stalno bivališče v Občini Črenšovci.
10. člen
Konkretno višino točk oziroma sredstev za posameznega upravičenca predlaga za vsako leto odbor za družbene dejavnosti, ki ob tem poleg meril lahko upošteva tudi predvideni dejanski obseg dejavnosti (na osnovi obsega in kakovosti dejavnosti v preteklem letu in na osnovi predloženih programov), najkasneje ob zaključku leta pa ugotavlja morebitna odstopanja.
V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov in meril, se mu pri proračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113/21-05
Črenšovci, 29. septembra 2005
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti