Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4008. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2005, stran 9613.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) in proračuna Občine Videm za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/03) ter rebalansa proračuna Občine Videm (Uradni list RS, št. 16/05) je Občinski svet Občine Videm na 6. izredni seji dne 4. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2005
1. člen
Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2005 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
-------------------------------------------------------------------------
 »A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov                    v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              705.740
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   347.725
70  DAVČNI PRIHODKI                       274.647
   700 Davki na dohodek in dobiček               195.734
   703 Davki na premoženje                   23.668
   704 Domači davki na blago in storitve            55.245
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      73.078
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      12.987
   711 Takse in pristojbine                   2.251
   712 Denarne kazni                       1.026
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          18.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                 38.814
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     31.486
73  PREJETE DONACIJE                         50
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     326.529
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                326.529
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                702.940
40  TEKOČI ODHODKI                       225.381
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            56.491
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        8.024
   402 Izdatki za blago in storitve              158.266
   403 Plačila domačih obresti                  2.600
   409 Rezerve                            0
41  TEKOČI TRANSFERI                      234.341
   410 Subvencije                        4.110
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    141.821
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       24.357
   413 Drugi tekoči domači transferi              64.053
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    212.612
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           212.612
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   30.606
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam,
     ki niso proračun. uporabniki               22.510
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                        8.096
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)                   2.800
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   0
   750 Prejeta vračila danih posojil                 0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                         0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)               0
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50  ZADOLŽEVANJE                           0
   500 Domače zadolževanje                      0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                       33.800
55  ODPLAČILA DOLGA                       33.800
   550 Odplačila domačega dolga                 33.800
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)             -31.000
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)                -33.800
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX.)             -2.800
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
3. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»V skladu s 50. in 51. členom ZJF se neporavnane obveznosti iz naslova tekočih obveznosti in investicij prenesejo v proračunsko leto 2006. Pri tem se upošteva, da se najprej vključijo v proračun prihodnjega leta sprejete obveznosti in šele nato nove obveznosti. Prenesene obveznosti za investicije ne smejo presegati vseh planiranih sredstev za investicije v proračunskem letu 2006. Isto velja za tekoče obveznosti.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, tako, da se glasi;
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Terjatev lahko odpiše do višine 150.000,00.«
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/2883-2005
Videm, dne 4. oktobra 2005
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti