Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3997. Odlok o načinih in pogojih posredovanja oglasov v Občini Ravne na Koroškem, stran 9598.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 23. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o načinih in pogojih posredovanja oglasov v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja načine in pogoje posredovanja sporočil in oglasov (v nadaljnjem besedilu: posredovanje oglasov) na območju Občine Ravne na Koroškem. Posredovanje oglasov je dejavnost javnega pomena in se lahko v Občini Ravne na Koroškem izvaja le v skladu s tem odlokom.
2. člen
Ta odlok zajema naslednje dejavnosti posredovanja oglasov:
– postavljanje in vzdrževanje objektov za namene oglaševanja v izvajanju pravnih in civilnopravnih oseb ter posameznikov,
– nameščanje plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov na objektih za oglaševanje,
– postavljanje in nameščanje objektov, namenjenih oglaševanju poslovnih dejavnosti,
– neposredno posredovanje plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov občanom na javnih mestih.
Nameščanje uradnih napisov podjetij, zavodov in ustanov na njihovih objektih ter prometne turistične signalizacije ni predmet tega odloka in se ne šteje za oglaševanje, katerega načine in pogoje ureja ta odlok. Oglaševanje na javnih plakatnih mestih v Občini Ravne na Koroškem je urejeno s posebnim odlokom.
3. člen
Objekti za oglaševanje iz prve in tretje alinee prejšnjega člena so:
– stalni reklamni objekti: panoji, oglasne deske, stebri za plakatiranje, drogovi za nameščanje transparentov in zastav, smerokazi, vse vrste pritrjenih reklamnih teles, stenske in stoječe vitrine in oglasne omarice, napisi ali poslikave na zgradbah ipd.;
– začasni reklamni objekti: panoji, transparenti, zastave, v zraku lebdeča reklamna telesa ipd., ki so premični ali po­stavljeni le občasno ali za določen čas.
4. člen
Posredovanje oglasov v Občini Ravne na Koroškem izvajajo pravne in civilnopravne osebe ter posamezniki, ki razpolagajo z lastnimi objekti za oglaševanje ali neposredno posredujejo plakate, letake ter druge oblike sporočil in oglasov občanom na javnih mestih. Občina lahko za namen posredovanja oglasov podeli koncesijo. Pravice in obveznosti koncesionarja se opredelijo v koncesijski pogodbi.
II. NAČINI IN POPSTOPKI POSREDOVANJA OGLASOV
5. člen
Posredovanje oglasov je dovoljeno:
– z nameščanjem plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov na posebnih objektih za namene oglaševanja, ki so v lasti oziroma upravljanju pravnih in civilnopravnih oseb ter posameznikov;
– z nameščanjem plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov na zgradbah in objektih, ki so v lasti oziroma upravljanju pravnih in civilnopravnih oseb ter posameznikov;
– z nameščanjem plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov na vozila;
– z neposredno delitvijo plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov občanom na javnih mestih.
6. člen
Obliko in velikost posameznih objektov za oglaševanje, stalno nameščenih stenskih ali stoječih vitrin in oglasnih omaric ter konstrukcij za skupinsko nameščanje oglasnih panojev določi Oddelek za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem v skladu s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet na osnovi tega odloka. Ta organ vodi tudi evidenco objektov za oglaševanje na območju Občine Ravne na Koroškem.
7. člen
Pravne in civilnopravne osebe ter posamezniki, ki nameravajo za potrebe oglaševanja postaviti oziroma namestiti stalne ali začasne objekte, si morajo pri občinskem oddelku za okolje in prostor predhodno pridobiti lokacijsko informacijo in izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz te informacije. Morebitne izjeme glede nujnosti lokacijske informacije ugotovi isti občinski organ. Komunalno takso za postavljene reklamne objekte poravnavajo stranke v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem.
8. člen
Osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo stalno ali začasno postavljene lastne objekte za oglaševanje, so dolžne same skrbeti za red in čistočo v njihovi okolici, za njihovo redno vzdrževanje in za pravočasno odstranitev starih ali uničenih plakatov, letakov ter drugih oblik sporočil in oglasov. Po prenehanju uporabe so dolžne reklamne objekte odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje na mestu postavitve.
Reklamni panoji, smerokazi in drugi objekti, ki so namenjeni oglaševanju poslovnih dejavnosti, morajo biti odstranjeni najkasneje v 15 dneh po prenehanju ali preselitvi dejavnosti.
9. člen
Pravne in civilnopravne osebe ter posamezniki, ki neposredno delijo sporočila in oglase občanom na javnih mestih, morajo pred začetkom posredovanja sporočil in oglasov Oddelku za splošno gospodarstvo in krajevne skupnosti Občine Ravne na Koroškem predložiti v potrditev po en izvod vsakega plakata, letaka ali druge oblike sporočil in oglasov, ki jih bodo posredovali občanom. Za javna mesta po tem odloku se štejejo trgi, ulice, ceste in poti, parki, javne zgradbe, športni in kulturni objekti.
10. člen
Če nastane v zvezi z nameščanjem in posredovanjem sporočil in oglasov obveznost plačila takse po Odloku o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem, je zavezanec dolžan takso predhodno poravnati. Za določitev in obračun taks pri posredovanju plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih se upošteva zadnji odstavek 3. točke tarifne skupine 5 (množično plakatiranje) po Tarifi komunalnih taks, ki se uporablja za izvajanje Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem.
11. člen
Plačila komunalne takse za nameščanje in za posredovanje sporočil in oglasov so oproščene humanitarne, zdravstvene, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije oziroma skupnosti ter politične stranke s sedežem v Občini Ravne na Koroškem, kadar gre za nameščanje ali posredovanje splošnih obvestil občanom, brez profitne vsebine sporočil. Te organizacije pa so se dolžne držati vseh postopkov za posredovanje oglasov v skladu s tem odlokom.
12. člen
Plakati, letaki ter druga sporočila in oglasi ne smejo vsebovati žaljivih vsebin ali vsebin s kakršnimikoli diskriminacijskimi pozivi. Osnovno sporočilo mora biti napisano v slovenskem jeziku. Neprimerne plakate, ki so v nasprotju s temi določili, lahko občinski organ z odločbo zavrne. Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni organ pa mora o pritožbi odločiti najkasneje v enem dnevu po prejemu predpisno vložene pritožbe.
III. PREPOVEDI PRI POSREDOVANJU
OGLASOV
13. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– nameščanje objektov za oglaševanje brez lokacijske informacije, razen če ta po ugotovitvi občinskega oddelka za okolje in prostor ni potrebna;
– plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje; zlasti je prepovedano plakatiranje, lepljenje letakov, nalepk in pisanje grafitov neposredno na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, na zabojnike za komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake ter na druga mesta, ki niso izrecno namenjena za plakatiranje;
– posredovanje plakatov, letakov ter reklamnih sporočil občanom na javnih mestih brez predhodne potrditve pristojnega organa;
– trositi obvestila in letake po javnih in drugih površinah ali jih zatikati za vetrobranska stekla avtomobilov;
– metati letake iz letala ali drugih prevoznih sredstev;
– nameščati plakate in letake ter posredovati gradiva, ki oglašujejo izdelke in storitve, katerih oglaševanje zakonsko ni dovoljeno.
IV. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski komunalno-cestni inšpektor Občine Ravne na Koroškem in delavci komunalnega nadzora občine v obsegu svojih pooblastil.
15. člen
Komunalno-cestni inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi objekta za oglaševanje ali plakatov in letakov, če ugotovi, da so nameščeni v nasprotju s 7., 8., 9, 10., 11., 12. in 13. členom tega odloka. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve. Če stranka sama ne odstrani objektov za oglaševanje ali plakatov, jih odstrani na njegove stroške izvajalec, ki ga v odločbi določi komunalno cestni inšpektor.
V. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Oddelek za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem mora enotno obliko in velikost objektov za oglaševanje, stalno nameščenih stenskih ali stoječih vitrin in oglasnih omaric ter konstrukcij za skupinsko nameščanje oglasnih panojev določiti najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Pravne in civilnopravne osebe ter posamezniki, ki plakatirajo na lastnih objektih za plakatiranje, so dolžni pri postavitvi novih objektov za oglaševanje upoštevati pravilnik o določitvi oblike in velikosti objektov za oglaševanje v Občini Ravne na Koroškem ter določila in usmeritve Oddelka za okolje in prostor. Oddelek za okolje in prostor oceni primernost že postavljenih objektov za plakatiranje in konstrukcij za skupinsko nameščanje reklamnih panojev in odloči, kateri od teh objektov so še primerni za izvajanje oglaševanja po tem odloku. Lastniki neprimernih objektov za oglaševanje morajo te objekte uskladiti z določili Oddelka za okolje in prostor najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
1. Z globo 200.000,00 SIT se kaznujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, z globo 60.000,00 SIT pa tudi odgovorna oseba pravne osebe, če oglaševanja ne izvaja v skladu z določili 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka.
2. Z globo 25.000,00 SIT se kaznuje posameznik, če krši določila 12. in 13. člena tega odloka.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2006.
Št. 080-1/04-16-2
Ravne na Koroškem, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti