Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4005. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2005, stran 9611.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 in 70/00), 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00 in 79/01) ter v skladu s 83. do 93. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99), Občinski svet Občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 7. 10. 2005 sprejme
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------
 »A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO NAZIV                       ZNESEK V TISOČ SIT
---------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               310.173
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    121.985
70  DAVČNI PRIHODKI                        88.373
   700 Davki na dohodek in dobiček                60.588
   703 Davki na premoženje                    12.000
   704 Domači davki na blago in storitve             15.785
   706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       33.612
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                  5.547
   711 Takse in pristojbine                     450
   712 Denarne kazni                        240
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           19.044
   714 Drugi nedavčni prihodki                  8.331
72  KAPITALSKI PRIHODKI                         –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
   721 Prihodki od prodaje zalog                   –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja                  –
73  PREJETE DONACIJE                          –
   730 Prejete donacije iz domačih virov               –
   731 Prejete donacije iz tujine                   –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      188.188
740  Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih institucij              188.188
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 311.459
40  TEKOČI ODHODKI                         83.260
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             18.408
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         2.936
   402 Izdatki za blago in storitve               58.646
   403 Plačila domačih obresti                   970
   409 Rezerve                          2.300
41  TEKOČI TRANSFERI                       105.727
   410 Subvencije                         6.925
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                     26.267
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                        5.142
   413 Drugi tekoči domači transferi               67.393
   414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     115.893
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            115.893
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     6.580
   431 Investicijski transferi pravnim
      in fizičnim osebam                     1.180
   432 Investicijski transfer prorač. uporabnikom         5.400
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 -1.286
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  1.286
   750 Prejeta vračila danih posojil               1.286
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                        –
44  DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 DANA POSOJILA
      IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                    –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                      –
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                      7.300
55  ODPLAČILO DOLGA                         7.300
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)                 -7.300
X.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNU                         –«
---------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-03/2005
Sveta Ana, dne 7. oktobra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti