Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota, stran 9593.

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – ZUreP-1), 17. in 21. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04), je Občinski svet Občine Kungota na 15. redni seji dne 22. 9. 5. sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
1. člen
V Sklepu o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 56/98) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov ali nadomestni objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječ objekt,
– legalizacija,
– spremeniti namembnost obstoječega objekta.«
2. člen
V 4. členu se del drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»A.)   Velikost površine za izračun – m2:
A.1)   Tlorisna velikost objekta
A.2)   Pločnik okoli objekta v širini 1,0 m
A.3)   Dovozna pot, hišni priključek in parkirišča
Velikost površine se ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.«
V tretjem odstavku se črta v delu B.) Oprema stavbnega zemljišča
»B.4)  TEL   – telefon
B.6)   NNR   – nizko napetostni elektro razvod«.
V četrtem odstavku se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»C.) Korekcijski faktor glede na namen objekta – novogradnja in
legalizacija,
C.1 = 0,2   nadomestna gradnja, odprti športno rekreacijski objekti,
C.2 = 0,1   objekti kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti v
       kmetijstvu,
C.3 = 0,4   proizvodni objekti, zaprti športno rekreacijski objekti,
C.4 = 0,8   novogradnje in prizidki stanovanjskih objektov,
C.5 = 0,6   neproizvodna poslovna dejavnost,
C.6 = 1,2   profitobilna dejavnost (igralnice, duty free, nočni klub
       ipd.),
C.7 = 2,0   gospodarske kleti z bivalnimi prostori (počitniški objekti).«
Dodajo se trije novi odstavki, ki se glasijo:
 
»Pri nadomestni gradnji, se upošteva velikost površine za izračun samo tista površina, obstoječega objekta, na kateri ga nadomešča novi objekt. Za ostali večji del površine posega se upošteva faktor glede na namen objekta.
Pri obračunu, ki spreminja namembnost objekta ali nadomestno gradnjo, se upošteva razlika v korekcijskem faktorju glede na namen objekta.
Osnova za izračun obstoječega objekta je uradna ka­tastrska evidenca obstoječega objekta.«
3. člen
Doda se novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Na območjih, kjer se prostor ureja na podlagi lokacijskega načrta ali s spremembami ali dopolnitvami obstoječih izvedbenih prostorskih aktov, se za takšno območje izdela program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je podlaga in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Odmera komunalnega prispevka mora odražati dejanske stroške investicije, obračunane za razpoložljivo in predvideno infrastrukturo, ki se bo zgradila v določenem obdobju iz sredstev občine.«.
4. člen
V 5. členu se drugi odstavek in vsebina »D.)« se v celoti črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»E.1 = 0,8 za mlade družine. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
E.2 = 10% manj za vsakega otroka, dokler se redno šola.«
Šesti odstavek in vsebina »F.)« se v celoti črta.
5. člen
V 6. členu se formula za izračun spremeni tako, da se glasi:
»KP = A x B x C(i) x E1 – i x E2«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032 01-05/2005
Kungota, dne 23. septembra 2005
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti