Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3963. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-industrijski coni v Beltincih, stran 9534.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Zakona o lokalni samoupravi in 30. člena Statuta občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je župan Občine Beltinci dne 27. 9. 2005 prejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-industrijski coni v Beltincih
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-industrijski coni v Beltincih.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina Beltinci si je v razvojnem programu zastavila več razvojnih ciljev, pri čemer se bo usmerjala tudi na razvoj v prostoru, predvsem s pripravo ustreznih zemljišč za obrtno-servisne in proizvodne dejavnosti, s katerimi bo zagotovila dodatna delovna mesta v domači občini.
Za razvoj obrtno-servisnih dejavnosti so v planskih aktih občine že zagotovljena ustrezna zemljišča v Lipovcih in Beltincih. V Lipovcih je obrtna cona že aktivirana, v Beltincih pa se bo na pobudo potencialnih investitorjev pristopilo k urejanju v naslednjih letih.
Lokacijski načrt sodi v sklop celotne dokumentacije za ureditev poslovno-industrijske cone, ki se bo pripravila v naslednjih mesecih. Z lokacijskim načrtom se bo v obravnavanem območju zagotovila kompleksna ureditev infrastrukture, na njegovi podlagi se bo izvedla parcelacija zemljišč in zagotovila faznost izgradnje. Lokacijski načrt bo tudi podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč v obravnavanem območju.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04), ki opredeljuje območja za gradnjo industrijskih in obrtnih objektov.
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo tudi priporočila 1. prostorske konference, ki je bila 11. 8. 2005, da naj vsi načrtovani infrastrukturni priključki potekajo po javnih površinah in v podzemni izvedbi.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je prometna, energetska, telekomunikacijska in komunalna infrastruktura v območju predvidene poslovno-industrijske cone ob čistilni napravi v Beltincih, ki je namenjena gradnji proizvodnih, obrtnih, servisnih, poslovnih in trgovskih objektov. V lokacijskem načrtu bodo ob upoštevanju obstoječe infrastrukture podani načelni urbanistični in arhitektonski pogoji za gradnjo objektov in prostorski pogoji za gradnjo kompleksne infrastrukture.
Prometno se območje navezuje na glavno cesto G-1 Murska Sobota–Lendava z novo cesto, ki bo potekala mimo čistilne naprave in prečkala potok Črnec.
Komunalna in energetska infrastruktura bo navezana na obstoječo že zgrajeno krajevno in občinsko infrastrukturo.
Dejavnosti v lokacijskem načrtu ne bodo natančno definirane, zato bo v odloku o lokacijskem načrtu naveden pogoj, da se v območje umestijo take proizvodne in obrtne dejavnosti, za katere ne bo treba presojati vplivov na okolje. Kolikor se v fazi priprave ali po sprejetju lokacijskega načrta pojavijo investitorji z dejavnostmi, za katere bo treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, se le-to izdela v postopku sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
4. člen
(Ureditveno območje)
Predmet lokacijskega območja so parcele med robno parcelo št. 2758 na vzhodni strani območja in robno parcelo št. 2480/1 na zahodni strani območja, ter parcele št. 3946, 2456/2, 2457, 2458/1, 2458/2, 1169/3 in 1168/2, 3928/1, 3928/2, 3942, 3946, 3930/4, 3930/2, vse k.o. Beltinci.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt, so:
– Elektro Maribor, OE M. Sobota;
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS;
– Občina Beltinci, Oddelek za okolje in prostor;
– Komunala, Murska Sobota;
– Komuna Beltinci, d.o.o.;
– Geoplin d.d., Ljubljana;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota;
– Petrol – plin, Ljubljana.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je treba smernice pridobiti tudi od drugih nosilcev urejanja, ki niso našteti, se le-te pridobijo v postopku.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in idejni projekti.
Pred izdelavo lokacijskega načrta oziroma v postopku je treba izdelati še:
– geodetski načrt obstoječega stanja;
– idejne projekte predvidene infrastrukture;
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo Občine Beltinci oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski Upravi Republike Slovenije – Območna Geodetska Uprava M. Sobota.
8. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani načrtovale po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je bila 11. 8. 2005;
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora konec septembra 2005;
– župan Občine Beltinci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference, ki bo predvidoma sredi oktobra 2005. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidena v mesecu novembra 2005;
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Beltinci. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov; podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja – predvidoma sredini decembra;
– župan Občine Beltinci posreduje usklajen in kompletiran predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku predvidoma v začetku meseca februarja 2006;
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca februarja 2006.
9. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja Občina Beltinci.
10. člen
Ta program priprave lokacijskega načrta za začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS.
Št. 313/05-01
Beltinci, dne 27. septembra 2005
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti