Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3964. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih, stran 9536.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo ZVCP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 83/04), 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo ZP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 23/05 in 44/05), 39. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01), 2. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04 in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 22. redne seje dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o varnosti v cestnem prometu v naseljih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
(1) S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila javnega cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: cestni promet) v naseljih v Občini Bled ter določa postopek postavitve naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo, ter pogoje, in način za odvoz nepravilno ustavljenih, parkiranih in zapuščenih vozil.
(2) Nadalje ureja odlok režim prometa, parkiranja in uporabo obale jezera na tem območju ter posebne oblike prevozov oseb (v nadaljnjem besedilu: prevoz oseb) na tem območju in v ostalih naseljih v Občini Bled.
(3) S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila javnega cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: cestni promet).
(4) Blejsko jezero z obrežnim pasom, to je območje jezera z otokom in obrežnim zemljiščem med obalo in do konca prve javne prometnice, predstavlja naravno in kulturno znamenitost.
2. člen
Načini posebnih oblik prevozov oseb
(1) V Občini Bled se za prevoze oseb organizirajo prevozi:
1. z vprežnim vozilom (v nadaljnjem besedilu: kočijo);
2. s cestnim turističnim vlakom.
(2) Prevozi oseb se opravljajo na podlagi pridobljene pogodbe, ki jo sklene Občina Bled. Pogodba se sklene, ko ima prosilec izpolnjene vse pogoje, ki so našteti v tem odloku.
(3) Pogodba se sklene po opravljenem razpisu, ki ga izvede Občina Bled, v skladu z zakonodajo s tega področja.
II. POMEN IZRAZOV
3. člen
Izrazi in pomeni izrazov, ki se uporabljajo po tem odloku, so v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo ZVCP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 83/04) v nadaljnjem besedilu ZVCP-1, Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01).
III. PROMETNI REŽIM
4. člen
Prepoved prometa po javnih poteh
(1) Promet z motornimi vozili je opredeljen po kategoriziranih cestah.
(2) Odseki cest, na katerih je prepovedan promet za vsa vozila na motorni pogon, so:
1. od križišča Veslaške promenade in Ceste pod Skalo pri Vili Prešeren, do križišča Veslaške promenade in Ceste za gradom v Mali Zaki;
2. Grajska cesta od križišča z Riklijevo cesto do križišča s Prešernovo cesto;
3. od križišča s Kolodvorsko cesto, Kidričevo cesto in Veslaške promenado v Veliki Zaki po Veslaški promenadi do Male Zake, mimo Veslaškega centra s Cesto za gradom;
4. Cesta pod Skalo se na obeh koncih označi s tablo z napisom: »Dovoljeno samo za lokalni promet, za hišne številke: Cesta pod Skalo št. 1, 1a, 2, 3, 4, 6 in 8 in Grajska cesta št. 3a.«
5. Cesta svobode od Gorenjske banke do križišča z Ljubljansko cesto. Dovoljena je dostava od 8.00 do 10.00 ure;
6. Povezovalna cesta med Ljubljansko cesto in Želeško cesto, pri Trgovsko poslovnem centru. Na tem delu se uredita dva parkirna prostora za avto-taxi službo in dva dostavna parkirna prostora za dostavo z omejitvijo 30 minut.
7. Promet se lahko začasno zapre za vsa vozila (razen za intervencijska vozila, vozila občinskega redarstva, dostavna vozila, cestno turističnega vlaka, kočije in goste kampa), ko informacijska služba sporoči, da so parkirišča v Veliki in Mali Zaki zasedena.
8. Fizična zapora se postavi v križišču Kidričeve ceste in Ceste svobode na Pristavi in na Kolodvorski cesti, nad objektom s hišno številko 33.
9. V primeru zapore se morajo gostje campa izkazati z veljavno vstopno dovolilnico za tekoče leto.
10. Informacijsko službo in zaporo izvaja pogodbeni sodelavec v sodelovanju z občinskim redarstvom.
(3) Izdaja posebnih dovolilnic za vožnjo po območjih iz drugega odstavka tega člena:
1. Za stanovalce, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju, kjer velja zapora prometa;
2. Za zaposlene, če se nahaja objekt v območju, kjer velja zapora prometa;
3. Vozila morajo imeti vozniki parkirana pred objektom ali v objektu, kjer imajo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež družbe;
(4) Za izdajo in uporabo posebnih dovolilnic se upoštevajo določila 19. člena tega odloka.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 7. in 9. točko drugega odstavka in s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in pogodbeni sodelavec, ki ravna v nasprotju s 7. in 9. točko drugega in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
5. člen
Omejitev tovornega prometa
(1) Dostavni promet je dovoljen s tovornimi vozili do skupne mase 5T, od 6.00 do 10.00 ure na Cesti svobode: od križišča s Prešernovo cesto do začetka Hotela Park; na Veslaški promenadi: od križišča s Cesto svobode, mimo Riklijevega parka, do odcepa ceste proti Diagnostičnem centru; na Grajski cesti: od križišča s Cesto svobode pri avtobusnem postajališču, proti Riklijevi cesti do cerkve.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo 10.000 tolarjev.
6. člen
Določitev območij umirjenega prometa in območja za pešce
(1) Območje umirjenega prometa in območje za pešce, določi pristojni organ Občine Bled, če gre za del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. Pred izdajo odločbe pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti.
(2) Če gre za več cest v naselju ali celotna naselja, mora pristojni organ občine pridobiti mnenje občinskega sveta in pristojne krajevne skupnosti.
(3) Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji dovoljenja.
7. člen
Omejitev hitrosti
Omejitev hitrosti na občinskih cestah v posameznih naseljih, ulicah ali območjih pod splošno določeno omejitev določi na predlog upravljavca javnih cest oziroma pristojne krajevne skupnosti pristojni organ Občine Bled.
8. člen
Parkiranje avtobusov in tovornih vozil
(1) Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in označenih parkiriščih.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
9. člen
Prepoved ustavitve in parkiranja
(1) Poleg v zakonu naštetih primerov (ZVCP-1) je prepovedana ustavitev in parkiranje tudi:
1. na vozišču ali na drugi prometni površini, kjer so parkirišča označena s predpisanimi označbami na teh površinah tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor;
2. v parkih in na zelenicah;
3. pred prostorom in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitarni otoki); prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
4. po bankinah;
5. na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega odstavka tega člena.
10. člen
Pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju, v nasprotju s ZVCP-1, s prometno ureditvijo in tem odlokom
Pogoji in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih v smislu prvega odstavka 243. člena ZVCP-1.
(1) Za vozilo, ki je nepravilno parkirano, občinski redar odredi postavitev naprave (lisice), s katero se lastniku ali vozniku prepreči uporaba vozila, do plačila stroškov priklenitve.
(2) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo in ogrožajo udeležence v cestnem prometu v smislu prvega odstavka 243. člena ZVCP-1, ni dovoljeno prikleniti z lisico, ampak jih je treba odstraniti.
(3) Odstranitev se lahko odredi tudi za:
– vozilo, na katerem je bila po odredbi občinskega redarja nameščena naprava iz prvega odstavka tega člena, pa voznik oziroma lastnik ni poskrbel za odstranitev vozila v roku, ki ga določi župan s pravilnikom.
(4) Župan sprejme pravilnik o namestitvi posebne naprave za preprečitev odvoza nepravilno parkiranega vozila (lisice) in odstranitev vozil z vozilom (pajek).
11. člen
Hramba vozil
(1) Vozila, odpeljana v skladu z 10. členom tega odloka, se hranijo na za to posebej urejenem prostoru.
(2) Prostor mora biti primerno ograjen in varovan. Prostor ima lahko več občin skupaj.
(3) Postopek hrambe, predaje vozila lastniku in uničenje predpiše župan s pravilnikom, v skladu z veljavno zakonodajo.
12. člen
Odstranitev bivalnih priklopnikov
(1) Na vozišču, drugi prometni površini in drugih javnih površinah (parki, zelenice ...) je prepovedano puščati bivalni priklopnik.
(2) V primeru, da občinski redar ali inšpektor za nadzor občinskih cest najde bivalni priklopnik na površinah iz prvega odstavka tega člena, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku bivalne prikolice, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(3) Če lastnik ne odstrani bivalnega priklopnika v treh dneh od namestitve pisne odredbe, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(4) Župan določi postopek odvoza in hrambe bivalnih priklopnikov s pravilnikom, v skladu z veljavno zakonodajo.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik bivalnega priklopnika, ki ne odstrani bivalnega priklopnika, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu s drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba pa z globo 20.000 tolarjev.
13. člen
Drugi varnostni ukrepi
Občina Bled odredi, da se na nevarnih krajih, kjer so ogroženi udeleženci v cestnem prometu, postavijo zaščitne (varnostne) ograje. Zaščitne ograje postavlja in vzdržuje upravljavec javnih cest.
IV. VRSTE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, PARKIRNI REŽIM IN IZDAJA DOVOLILNIC ZA PARKIRANJE IN PREVOZ
14. člen
Območja dovoljenega parkiranja
Na območju obrežnega pasu Blejskega jezera do prve prometnice (tj. Cesta svobode, Kidričeva cesta in Veslaške promenade) je parkiranje dovoljeno samo:
1. lastnikom objektov, njihovim zaposlenim in njihovim gostom, na zemljišču, ki je njihova last in je urejeno kot parkirišče;
2. na javnih parkiriščih, v območjih, na katerih je trajanje parkiranja omejeno in so določena s tem odlokom oziroma dovoljenjem pristojnega občinskega organa Občine Bled.
(2) Območja so:
1. I. območje obsega – Cesto svobode: od Gorenjske banke do Festivalne dvorane; Kidričevo cesto: od križišča s Cesto svobode do križišča s Cesto pod skalo; parkirišča v Veliki in Mali Zaki;
2. II. območje obsega – parkirišča pri TVD, pod Hotelom Krim, nad Trgovsko poslovnim centrom, Vili Viktoriji in na Pristavi;
3. III. območje obsega – začasna parkirišča pri podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., na Blejskem gradu, pri Vezeninah, na Pristavi, pri Vili Viktoriji in ostala parkirišča, ki jih Občina Bled najame za potrebe turistične ponudbe in so začasna rešitev.
15. člen
Pogoji za ureditev javnega parkirišča
(1) Javna parkirišča so zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Bled in so urejena v ta namen.
(2) Za javno parkirišče morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. zemljišče ne sme biti kmetijsko zemljišče I. kategorije;
2. v celoti mora biti označeno v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in fizičnimi zaporami, ki so primerna za ta prostor;
3. zagotovljeno mora biti čiščenje in odvoz odpadkov;
4. zagotovljeni morajo biti ustrezni sanitarni bloki.
16. člen
Območja parkiranja
(1) Javna parkirišča so glede na oddaljenost od obale jezera razdeljena na I., II. in III. območje. Območja za parkiranje morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) V območjih so lahko parkirna naslednja vozila:
1. ki plačajo uporabo parkirišč;
2. ki imajo ustrezno barvo dovolilnice, ki jo izda Občina Bled, v skladu s tem odlokom.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. točko drugega odstavka tega člena.
17. člen
Uporaba parkirišč, plačevanje uporabe parkirišča in čas pobiranja parkirnine
(1) Uporabniki parkirišča morajo na območju, kjer je dovoljeno celodnevno parkiranje, in na območju kratkotrajnega parkiranja za uporabo parkirišča plačati parkirnino. Način plačila mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Parkirnina se pobira vsak dan v tednu od 8.00 ure do 20.00 ure.
(3) Župan Občine Bled na vlogo stranke lahko:
– izda dovoljenje za skrajšani čas pobiranja parkirnine ali oprosti plačevanje parkirnine;
– določi pavšalni znesek za uporabo določenega dela parkirišča, tako, da se upošteva 500 tolarjev na dan za vsak najeti prostor za parkiranje.
(4) Cenik parkiranja določi župan Občine Bled s sklepom, do 20. 12., za naslednje leto. Če cenik ni sprejet, veljajo cene iz prejšnjega leta. Cene se s sklepom predpišejo v tolarjih, za parkirne ure pa tudi v evrih.
(5) Voznik mora označiti čas prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na prodajnem mestu oziroma parkirni uri, in ga namestiti na vidno mesto notranje strani prednjega vetrobranskega stekla in mora biti dobro čitljiv.
(6) Parkirni listek mora biti pravilno označen (neoznačen ali nepravilno označen listek se šteje kot neveljaven).
(7) Voznik mora vozilo po izteku določenega časa odpeljati.
(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali petim, ali šestim, ali sedmim odstavkom tega člena.
18. člen
Splošni parkirni prostori
(1) Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na vozišču ali na drugi prometni površini.
1. Voznik na parkirišče lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirišče določeno.
2. Če je parkiranje na splošnih parkiriščih s predpisano prometno signalizacijo omejeno na določen čas, mora voznik označiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki stoji na parkirnem prostoru.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. in 2. točko prvega odstavka tega člena.
19. člen
Vrste dovolilnic za parkiranje in prevoz, oblikovanje cen
(1) Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 1. 5. tekočega leta do 1. 5. prihodnjega leta. Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem parkirnem režimu.
(2) Vozila, katerih lastniki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Bled, in gostje, ki bivajo v prenočitvenih kapacitetah v Občini Bled več kot 3 dni, imajo pri ceni letnih dovolilnic 70% popusta.
(3) Dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka so neprenosljive.
(4) Letne dovolilnice za avtobuse so prenosljive, pri nakupu ni popusta. Dovolilnice se ne izdajo za avtobuse, ki morajo imeti urejeno parkirišče v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu;
(5) Dovolilnica za prevoz iz 4. člena tega odloka je rumene barve in mora vsebovati: zaporedno številko, registrsko oznako vozila, objekt, za katerega je izdana, veljavnost dovolilnice, žig občine in podpis.
(6) Letne dovolilnice so v obliki nalepke in jih izdaja pogodbeni sodelavec. Če se uveljavlja popust, je potrebno predložiti osebni dokument o stalnem bivališču, prometno dovoljenje oziroma ustrezen dokaz o bivanju v gostinskih objektih Občine Bled ali ustrezen dokaz o zaposlitvi.
(7) Letna dovolilnica – nalepka mora biti nameščena na vidnem mestu (za vzratnim ogledalom). Dovolilnica za prevoz iz petega odstavka tega člena mora biti nameščena na prednji armaturi.
(8) O prodanih letnih dovolilnicah – nalepkah vodi pogodbeni sodelavec evidenco.
(9) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim in sedmim odstavkom tega člena.
20. člen
Izdaja dovolilnic za prevoz
(1) Dovolilnico za prevoz, v nadaljnjem besedilu: dovolilnica, izda na vlogo stranke Občina Bled in vodi evidenco izdanih dovolilnic. Dovolilnica je vezana na določeno vozilo in območje prevoza. Na prednji strani dovolilnice je grb občine, številka izdane dovolilnice, registrska oznaka vozila, rok veljavnosti ter območje dovoljenega prevoza. Obliko in način izdelave dovolilnic predpiše župan s pravilnikom.
(2) Dovolilnico mora Občina Bled izdati v treh dneh od prejema vloge.
21. člen
Oblikovanje cen dovolilnice za prevoz
(1) Izdelavo dovolilnice plača vlagatelj prošnje za izdajo.
(2) Pred izdajo dovolilnice mora biti plačana predpisana cena dovolilnice za prevoz in izdelava. Dovolilnica se ne izda, če vlagatelj ne poravna cene in izdelave.
V. POSEBNI POGOJI OBLIKE PREVOZOV V OBČINI BLED
22. člen
Dovoljene relacije posebnih oblik prevozov potnikov
(1) Posebna oblika prevozov s kočijami in s cestno turističnim vlakom za prevoz potnikov se uredi zato, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v območjih bližje jezeru in popestri dodatna turistična ponudba.
(2) Posebna oblika prevozov s kočijami se lahko organizira na naslednjih relacijah:
1. Začetno in končno postajališče za kočije je pri Festivalni dvorani. Vožnja kočij lahko poteka mimo parkirišč pri Športni dvorani ali makadamski poti proti Park hotelu – izhod na Cesto svobode (Hotel Krim in Park hotel), na Mlino, mimo križišča Ceste svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (Camp), naprej pod tribunami po Veslaški promenadi do Male Zake ali po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Zupančičevi cesti do regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi, pod gradom do Vile Prešeren (za grajskim kopališčem), prečka Cesto svobode in proti Festivalni dvorani do prostora za kočije.
2. Voznik kočije lahko uporablja tudi ostale relacije v Občini Bled v skladu z ZVCP-1.
(3) Posebna oblika prevozov s cestno turističnim vlakom se lahko organizira na naslednjih relacijah:
1. Začetno in končno postajališče je pri Športni dvorani. Vožnja poteka po Cesti svobode (Hotel Krim), na Mlino, mimo križišča Ceste svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (Camp), naprej pod tribunami po Veslaški promenadi do Male Zake ali po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Zupančičevi cesti do regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi, pod gradom do Vile Prešeren (za grajskim kopališčem), prečka Cesto svobode in mimo Festivalne dvorane in fijakerjev do Športne dvorane.
2. Od Športne dvorane (pri občini), z izhodom na Prešernovo cesto (pri Gasilskem domu), v smeri Blejskega gradu.
3. V času večjih prireditev oziroma povečanega števila obiskovalcev ob koncu tedna ali za praznike, se lahko organizira prevoz z cestno turističnim vlakom tudi iz parkirišč pri Črtomirovi in Kajuhovi ulici.
(4) Smer vožnje, kot je določena v 1. točki drugega in tretjega odstavka, morajo voziti vozniki cestno turističnega vlaka in imetniki dovolilnic iz 4. člena.
(5) Vozni red in cenik cestno turističnega vlaka mora prevoznik predložiti v potrditev Občini Bled do konca meseca februarja za vsako začeto leto in ga nato objaviti na vseh postajah cestno turističnega vlaka.
(6) Pod enakimi pogoji se uporabljajo tudi vprežne sani.
(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
23. člen
Postajališča za posebne oblike prevozov potnikov
(1) Glavno postajališče za kočije je ob povezovalni cesti pod Festivalno dvorano na Bledu in obrobnem delu parka. Na glavnem postajališču se dovoljuje devet privezov kočij.
(2) Postajališča kočij iz prvega odstavka so: Mlino, Pristava, Velika Zaka, železniška postaja, regatni center, pri Vili Prešeren na Kidričevi cesti in na Blejskem gradu.
(3) Glavno postajališče cestno turističnega vlaka je pri Športni dvorani na Bledu, od odcepa makadamske ceste proti Park hotelu in do vhoda v skladišče Športne dvorane. Postajališče lahko uporablja en cestno turistični vlak s po tremi priklopniki.
(4) Postajališča cestno turističnega vlaka so: Mlino, Pristava, Velika Zaka, železniška postaja, regatni center, pri Vili Prešeren na Veslaški promenadi, na Blejskem gradu in pri Vezeninah.
(5) Vsa postajališča za posebne oblike prevozov potnikov je potrebno ustrezno označiti. Označitve opravi občina Bled oziroma upravljavec določene ceste, na zahtevo Občine Bled.
(6) Voznik cestno turističnega vlaka lahko ustavlja samo na postajališčih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Voznik kočije lahko ustavlja tudi na drugih lokacijah v Občini Bled, v skladu s ZVCP-1.
(8) Na postajališčih za posebne oblike prevozov potnikov, ki so ustrezno označena, je prepovedana ustavitev in parkiranje ostalih vozil. Prepoved se označi s predpisano prometno signalizacijo.
(9) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, voznik cestno turističnega vlaka oziroma voznik kočije, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim, ali petim ali šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
24. člen
Nadomestna parkirišča za posebne oblike prevozov potnikov
(1) V primeru prireditve ali pomembnega dogodka, lahko župan Občine Bled določi nadomestna glavna postajališča za posebne oblike prevozov potnikov oziroma prepove ustavljanje in parkiranje na začetnih in končnih postajališčih in ostalih postajališčih, za čas, ki mora biti točno določen. Lokacije določi v dogovoru s sekcijo izvoščkov in koncesionarjem cestno turističnega vlaka. Če dogovora ni mogoče skleniti, župan sam odloči o nadomestnih glavnih postajališčih.
(2) Občina Bled mora obvestiti uporabnike glavnih postajališč o nadomestnih postajališčih na krajeven način en dan pred dogodkom, v izjemnih primerih pa tik pred začetkom.
(3) Vsi uporabniki glavnih začetnih in končnih postajališč in ostalih postajališč za posebne oblike prevozov, morajo v času prireditev ali pomembnega dogodka upoštevati nove določene začasne lokacije postajališč, ki jih določi občina Bled.
(4) Začasna postajališča morajo biti ustrezno označena. Označitev postavi občina Bled.
(5) Z globo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kočije ali cestno turističnega vlaka, ki ravna v nasprotju z ali prvim, ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
25. člen
Sklepanje pogodb za postajališča
(1) Pogodbo o najemu glavnih postajališč sklene Občina Bled. O sklenjenih pogodbah vodi evidenco.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ime družbe, datum izdaje in veljavnost pogodbe.
(3) Pogodba za kočije se izda za nedoločen čas, za cestno turistični vlak pa za dobo pet let.
(4) Pogodba se lahko predčasno prekliče, če lastnik kočije ali cestno turističnega vlaka, ne spoštuje določil odloka oziroma je bil večkrat kaznovan s strani občinskega redarstva Občine Bled.
(5) Evidenco o izrečenih globah vodi občinsko redarstvo v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.
26. člen
Sklepanje pogodb za opravljanje posebne oblike prevozov
(1) Za opravljanje posebne oblike prevozov potnikov mora prevoznik skleniti pogodbo z Občino Bled.
(2) K vlogi za sklenitev pogodbe mora lastnik kočije predložiti:
1. pogodbo o najemu glavnega postajališča iz 23. člena;
2. potrdilo o ustrezno zavarovani kočiji (fotokopijo zavarovalne police);
3. potrdilo o izdani evidenčni oznaki kočije s strani Občine Bled;
4. veljavno potrdilo o registraciji družbe.
(3) Pogodbo in potrdilo iz 1. in 3. točke drugega odstavka pridobi Občina Bled iz svojih evidenc.
(4) K vlogi za izdajo pogodbe mora lastnik cestno turističnega vlaka predložiti:
1. pogodbo o najemu glavnega postajališča iz 23. člena;
2. dokazilo o ustrezno registriranem in zavarovanem cestno turističnem vlaku s priklopniki (fotokopijo zavarovalne police, fotokopijo prometnega potrdila);
3. pogodbo iz 1. točke četrtega odstavka pridobi Občina Bled iz svojih evidenc.
(5) Z globo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestno turističnega vlaka, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 25.000 tolarjev.
27. člen
Obleka voznika cestno turističnega vlaka in kočije
(1) Obleka voznika kočije in cestno turističnega vlaka obsega: črne hlače, belo srajco in črn klobuk.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestno turističnega vlaka, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
28. člen
Čiščenje konjskih odpadkov
(1) Konjske odpadke – iztrebke na glavnem postajališču morajo čistiti najemniki prostora.
(2) Konjske odpadke – iztrebke na predpisanih relacijah in izven določenih relacij počisti voznik kočije.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 15.000 tolarjev.
29. člen
Izdaja, namestitev, zamenjava in odvzem evidenčne oznake, kočije in oprema kočije
(1) Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled na prošnjo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
(2) Obrazec, obliko in način izdaje predpiše župan s pravilnikom.
(3) Evidenčna oznaka mora biti na kočiji nameščena na zadnjem delu tako, da tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da ni upognjena ali kako drugače poškodovana. Pritrjena mora biti tako, da je dobro vidna in čitljiva, da ni zakrita, dodatno prevlečena ali prekrita s kakršnokoli snovjo.
(4) Vsebine, barve, mere ali oblike evidenčne oznake na kočiji ni dovoljeno spreminjati. Evidenčne oznake ni dovoljeno prenesti na drugo osebo. Kočija, ki je v prometu s spremenjeno vsebino, barvo, mero ali obliko evidenčne oznake od predpisane, ni označena s predpisano evidenčno oznako.
(5) Evidenčno oznako mora lastnik kočije zamenjati za novo:
1. kadar postane zaradi obrabljenosti neuporabna.
(6) Namesto pogrešane evidenčne oznake ali evidenčne oznake, ki jo je uničila Občina Bled, se ne sme izdati nova evidenčna oznaka z enakim delom označb.
(7) Odvzem evidenčnih oznak se izvrši v roku 30 dni:
1. za kočijo, ki nima veljavnega potrdila o zavarovanju kočije;
2. za kočijo, ki nima izdane veljavne pogodbe iz 25. člena.
(8) Lastnik kočije mora v 15 dneh Občini Bled sporočiti vsako spremembo o lastništvu kočije in stalnem bivališču.
(9) Kočije morajo biti enotne in ne smejo odstopati od sedanje oblike tradicionalne blejske kočije in imeti morajo predpisano opremo za čiščenje konjskih odpadkov. Oprema se predpiše s pravilnikom, ki ga sprejme župan.
(10) Konji morajo biti podkovani zaradi zaščite vozišča z »vidia« podkvijo.
(11) Občina Bled lahko izda tudi začasno evidenčno oznako, vendar ne več kot za tri dni in ne več kot tri evidenčne oznake. Izda jih pod istimi pogoji, kot jih določa 29. člen tega odloka. Izda jih v naslednjih primerih:
– če je najavljen povečan obisk gostov;
– če se organizirajo večje prireditve ali protokolarna zadeva.
(12) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim, ali devetim, ali desetim odstavkom tega člena.
(13) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim, ali osmim, ali devetim, ali desetim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.
VI. IZVAJANJE POSEBNE OBLIKE PREVOZOV POTNIKOV IN PARKIRNEGA REŽIMA
30. člen
(1) Občina Bled bo izvajalca parkirnega režima po tem odloku izbrala na podlagi javnega razpisa in z njim sklenila pogodbo.
S pogodbo bo izvajalec parkirnega režima prevzel najmanj naslednje obveznosti:
1. skrbel za parkirne ure (čistil sneg do parkirnih ur, čistil ure, odpravljal manjše napake pri delovanju, vsak večer spraznil blagajne) pobiral parkirnino, prodajal parkirne listke, v primeru izpada delovanja parkirne ure zagotovil prodajo parkirnih listkov in skrbel za red in disciplino na parkiriščih;
2. posredoval informacije o zasedenosti parkirišč in jezerske obale informativnemu centru;
3. izvajal zaporo v skladu z 8., 9. in 10. točko drugega odstavka 4. člena (zagotovil osebe na zaporah);
4. dnevno odvajal denar od pobrane parkirnine;
(2) Kot najugodnejši ponudnik bo izbrana pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki bo zagotovil opravljanje dejavnosti kvalitetno, pravočasno in v skladu z določbami tega odloka;
(3) Občina Bled bo izvajalce posebnih oblik prevozov po tem odloku izbrala na podlagi javnega razpisa in mu podelila pogodbo o opravljanju prevozov.
S pogodbo bo izvajalec posebnih oblik prevozov prevzel najmanj naslednje obveznosti:
– uredil način prevozov, kot določata odlok in pravilnik, ki ga sprejme župan;
– skrbel za javni WC pri Festivalni dvorani.
(4) Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s določbami tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 100.000 tolarjev.
VII. DELO OBČINSKEGA REDARSTVA IN PREKRŠKOVNIH ORGANOV
31. člen
Izvajanje zakonskih pooblastil in nadzor
(1) Pri izvajanju pooblastil občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji) izrekajo in izvajajo ukrepe, predvidene po tem odloku.
(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in z drugimi odloki Občine Bled ter ukrepe, določene z drugimi zakoni.
(3) Občinski redarji vodijo postopek kot prekrškovni organ v fazi vodenja postopka.
(4) Občina Bled za prekrškovni organ za odločanje o zahtevah za sodno varstvo in odločanju v hitrem postopku, usposobi osebo s predpisano stopnjo izobrazbe, ki lahko nato odloča v hitrem postopku kot prekrškovni organ v okviru pooblastil iz ZP-1.
(5) Občinsko redarstvo se organizira v Občini Bled ali pa ustanovi skupni organ še z drugimi občinami.
VIII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se preneha uporabljati
– Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/00 in 41/01), razen 7. člena, ki ostane v veljavi do 31. 12. 2005,
– Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradni list RS, št. 14/99).
(2) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi vsi dosedanji predpisi, ki urejajo način uporabe Blejskega jezera, jezerske obale in njene okolice, kolikor niso v nasprotju z določbami tega odloka.
33. člen
Vloge za izdajo posebnih dovolilnic iz tretjega odstavka 4. člena se začnejo izdajati en mesec po sprejemu pravilnika.
34. člen
Cenik parkiranja in dovolilnic za leto 2007 župan predpiše s sklepom do 20. 12. 2006.
35. člen
Župan sprejme pravilnik iz 10., 11., 12., 27. in 29. člena tega odloka v roku treh mesecev od sprejema tega odloka.
36. člen
Vsem izvajalcem, ki jim je bila s pogodbo dodeljena pravica izvajanja določil Odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda za izvajanje parkirnega režima oziroma prevozov s cestno turističnim vlakom, ostane le ta v veljavi do izteka veljavnosti pogodb.
37. člen
Izdaja dovolilnic v letu 2005 za leto 2005 se izdaja v skladu s 7. členom Odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/00 in 41/01).
38. člen
(1) Dokler ni sprejet nov pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje zapuščenih vozil, ostane v veljavi Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje zapuščenih vozil (Uradni list RS, št. 49/99).
(2) Po sprejetju novega pravilnika preneha veljava starega.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-5/2005
Bled, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti