Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, stran 9399.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00 – ZKme in 37/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1. člen
V Pravilniku o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03 in 22/05), se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »str. 1« doda besedilo », z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 97/68/ES« in črta besedilo »nazadnje spremenjeno z Direktivama 2001/63/ES (UL L št. 227 z dne 23. 8. 2001, str. 41) in 2002/88/ES (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2003, str. 28)«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik se uporablja za motorje, ki so vgrajeni v:
A. stroje, ki so namenjeni in primerni, da se premikajo po cesti ali zunaj ceste, in imajo vgrajen:
A.1. motor na kompresijski vžig, katerega efektivna moč je enaka ali večja od 19 kW, vendar ne večja kot 560 kW, ki deluje z različnimi vrtilnimi frekvencami, ne pa s stalno vrtilno frekvenco,
A.2 motor na kompresijski vžig, katerega efektivna moč je enaka ali večja od 19 kW, vendar ne več kot 560 kW, ki deluje s stalno vrtilno frekvenco,
A.3 bencinski motor na prisilni vžig, katerega efektivna moč ne presega 19 kW,
A.4 motor, namenjen za pogon železniških pogonskih voz, ki so tirna vozila na lasten pogon, posebej namenjena prevozu blaga oziroma potnikov, ali
A.5 motor, namenjen za pogon lokomotiv, ki so del tirne opreme na lasten pogon za premikanje ali pogon vagonov, namenjenih za prevoz tovora, potnikov in druge opreme, ki pa same niso namenjene za prevoz tovora, potnikov (razen tistih, ki upravljajo lokomotivo) ali druge opreme, pri čemer se pomožni motor ali motor, namenjen za napajanje opreme za vzdrževanje ali gradnjo na tirih, uvršča v A.1 točko tega člena, in
B. ladje, razen plovil za plovbo po celinskih vodnih poteh.«.
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ladjah, železniških lokomotivah,«.
4. člen
(1) V 4. členu se v prvem odstavku za 35. točko dodajo nove 36. do 44. točka, ki se glasijo:
»36. Prostornina 100 m3 ali več za plovila za plovbo po celinskih vodnih poteh je prostornina, ki se izračuna po enačbi LxBxT, kjer je “L” največja dolžina trupa, razen krmila in poševnika, “B” največja širina trupa v metrih, merjena do zunanjega roba oplate (z izjemo vodnih koles, tornih oblog itd.) in “T” navpična razdalja med najnižjo točko trupa ali kobilice ter maksimalno linijo potopa;
37. Veljavno dovoljenje je potrdilo, ki dokazuje skladnost z Mednarodno konvencijo za varstvo človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974 z vsemi spremembami, ali enakovredno potrdilo;
38. Veljavno varnostno spričevalo je potrdilo, ki dokazuje skladnost z Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966, z vsemi spremembami, ali enakovredno potrdilo, ter potrdilo IOPP, ki dokazuje skladnost z Mednarodno konvencijo za preprečevanje onesnaževanja z ladij (MARPOL), z vsemi spremembami;
39. Odklopna naprava je vsaka naprava, ki meri, zaznava ali se odziva na spremenljivke delovanja zaradi aktiviranja, spreminjanja, odlaganja ali prekinjanja delovanja katerekoli sestavine ali funkcije sistema za uravnavanje emisij, ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pod pogoji, ki nastanejo med običajno uporabo premičnih strojev in naprav, razen če je uporaba take naprave pomemben del uporabljenega certifikacijskega postopka za preskus emisij;
40. Iracionalna strategija uravnavanja emisij je vsaka strategija, ki pri delovanju premičnih strojev in naprav v normalnih pogojih obratovanja zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij na raven, ki je nižja od pričakovane ravni za uporabljeni postopek preskusa emisij;
41. Plovilo za plovbo po celinskih vodnih poteh je plovilo za uporabo na celinskih vodnih poteh, dolžine 20 metrov ali več in s prostornino 100 m3 ali več po formuli iz 36. točke tega odstavka, ali vlačilec, izdelan za vleko, potisk ali premik plovil, dolžine 20 metrov ali več, pri čemer opredelitev tega pojma ne zajema:
– plovil, namenjenih za prevoz potnikov, ki ne prevažajo več kot 12 potnikov poleg posadke,
– rekreacijskih plovil, dolžine manj kot 24 metrov, v skladu s 1. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/25/ES z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo (UL L št. 164 z dne 30. 6. 1994, str. 15, z vsemi spremembami),
– službenih plovil, ki pripadajo nadzornim organom,
– gasilskih plovil,
– vojaških plovil,
– ribiških plovil iz registra ribiških plovil Skupnosti,
– morskih plovil, tudi morskih vlačilcev, ki plujejo ali se nahajajo na plimi izpostavljenih vodah ali začasno na celinskih plovnih poteh, če imajo veljavno dovoljenje za plovbo ali varnostno spričevalo, kot določa 36. točka tega odstavka;
42. Proizvajalec originalne opreme (v nadaljnjem besedilu: POO) je proizvajalec tipa premičnega stroja ali naprave;
43. Prožna shema tipske odobritve je postopek tipske odobritve, ki proizvajalcu motorja omogoča, da v obdobju med dvema zaporednima stopnjama mejnih vrednosti da na trg omejeno število motorjev, namenjenih za vgradnjo v premične stroje in naprave, ki izpolnjujejo le prejšnjo stopnjo mejne vrednosti za emisije;
44. Preskusni cikel pomeni zaporedje preskusnih točk, od katerih ima vsaka določeno vrtilno frekvenco in navor, ki ga opravi motor v ustaljenem stanju (preskus NRSC) ali v prehodnih pogojih obratovanja (preskus NRTC).«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »v prilogi 1« nadomesti z besedilom »v 1. delu priloge 1«.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v drugi alinei beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu besedila tretje alinee se pika nadomesti z besedo »in«, za tretjo alineo pa se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
» – oznake v skladu s prilogo 13 tega pravilnika, če se motor daje na trg na podlagi prožne sheme tipske odobritve.«.
6. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se na motor začasno namešča oprema za vzorčenje emisij plinov in delcev, je treba motorje, ki oddajajo izpušne pline, zmešane z vodo, opremiti s priključkom v izpušnem sistemu motorja, ki se nahaja za motorjem in pred točko, na kateri izpušni plini pridejo v stik z vodo ali drugim hladilnim oziroma čistilnim sredstvom. Mesto tega priključka mora zagotavljati dobro premešan reprezentativni vzorec izpušnih plinov, priključek pa mora biti opremljen s standardnim notranjim cevnim navojem, ki ni večji od pol cole in je zaprt z navojnim čepom, ko ni v uporabi. Dovoljeni so tudi drugačni priključki, če zagotavljajo enakovreden učinek.«.
7. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izmerjene vrednosti emisij plinastih onesnaževal ter emisije delcev iz motorjev na prisilni vžig na II. stopnji zmanjšanja emisij ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v tabeli 1 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izmerjene vrednosti emisij plinastih onesnaževal ogljikovega monoksida, vsote ogljikovodikov in dušikovih oksidov ter emisije delcev iz motorjev na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v tabelah 2, 3, 4 in 5 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika.
(3) Izmerjene vrednosti emisij ogljikovega monoksida, ogljikovodikov in dušikovih oksidov oziroma vsota obeh ter emisije delcev iz motorjev na prisilni vžig na III.B stopnji zmanjšanja emisij ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v tabelah 6, 7 in 8 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika.
(4) Izmerjene vrednosti emisij ogljikovega monoksida, ogljikovodikov in dušikovih oksidov ter emisije delcev iz motorjev na prisilni vžig na IV. stopnji zmanjšanja emisij ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v tabeli 9 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika.
(5) Emisije motorja je treba ugotavljati na izstopu odpadnega zraka iz motorja pred kakršnimkoli izpustom v okolje in takoj po napravi za njegovo čiščenje.
(6) Mejne vrednosti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena vključujejo faktorje odstopanja, izračunane v skladu s 5. dodatkom priloge 3 tega pravilnika. V primeru mejnih vrednosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena smejo izmerjene emisije samo 30 s presegati mejne vrednosti za več kot 100% v vseh naključno izbranih pogojih obremenitve, razen če za posamezno območje nadzora emisij s tem pravilnikom ni drugače določeno.
(7) Če se motorji, ki pripadajo eni družini motorja, razvrščajo glede na efektivno moč motorja v več razredov iz tabele 1 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika, veljajo za emisije osnovnega motorja in za emisije vseh tipov motorjev znotraj te družine motorja, mejne vrednosti, ki so v tabeli 1 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika določene za razred z največjo efektivno močjo, v katerega se razvrščajo glede na efektivno moč posamezni motorji te družine motorja.
(8) Proizvajalec se lahko v postopku tipske odobritve družine motorja odloči, da omeji obseg družine motorja samo na motorje, ki so glede na efektivno moč motorjev razvrščeni v en razred iz tabel iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika.«.
8. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na postopek tipske odobritve iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika se motorje na kompresijski vžig, ki niso motorji za pogon lokomotiv, železniških vagonov in plovil za plovbo po celinskih vodnih poteh, lahko daje na trg ali v uporabo tudi, če se postopek tipske odobritve izvede na podlagi prožne sheme tipske odobritve, določene v prilogi 13, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer je treba upoštevati določbe 19., 20. in 21. člena tega pravilnika.«.
9. člen
V 22. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če so motorji na kompresijski vžig dani na trg na podlagi prožne sheme tipske odobritve motorjev, mora proizvajalec zagotoviti, da so motorji označeni v skladu s prilogo 13 tega pravilnika.«.
10. člen
Besedilo 30. člena se črta.
11. člen
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 37. člena tega pravilnika veljajo glede emisij nadomestnega motorja, ki je namenjen za zamenjavo motorja v stroju, ki je že bil dan v uporabo, razen za železniške pogonske vozove, lokomotive in plovila za plovbo po celinskih vodnih poteh, iste zahteve, kot so veljale za prvotni motor na dan, ko je bil ta dan na trg ali v uporabo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na motorje za vgradnjo v plovila za plovbo po celinskih vodah, se uporabljajo tudi za pomožne motorje za pogon plovil za plovbo po celinskih vodah, če njihova moč presega 560 kW.«.
12. člen
V 32. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za pogonske motorje, ki so namenjeni za vgradnjo v plovila za plovbo po celinskih vodnih poteh.«.
13. člen
V 33. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za motorje iz A.1 in A.2 točke 2. člena tega pravilnika lahko ministrstvo dovoli dajanje na trg tudi na podlagi prožne sheme tipske odobritve v skladu s prilogo 13 tega pravilnika.«.
14. člen
V 36. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo na predlog proizvajalca določi za izvajanje nalog tehnične službe tudi pravno osebo, ki jo je za izvajanje preskusov in pregledov v skladu z Direktivo 97/68/ES določil pristojni upravni organ druge države članice EU.
(5) Stroške izvajanja nalog tehnične službe plača proizvajalec.«.
15. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dajanje na trg motorjev, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, je dovoljeno, ne glede na to, ali so že ali niso vgrajeni v stroje.
(2) Za nove motorje se izda tipska odobritev ali dovoli dajanje na trg samo, če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, ne glede na to, ali so že ali niso vgrajeni v stroje.
(3) Dovoljenje za plovbo po celinskih vodnih poteh se v skladu z določbami Direktive Sveta 82/714/ES z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (UL L št. 301 z dne 28. 10. 1982, str. 1, z vsemi spremembami) ne more izdati, če motorji plovila ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika.
(4) Šteje se, da motorji, za katere ministrstvo ni izdalo certifikata o tipski odobritvi, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, če je za njih ali njihovo družino izdal certifikat o tipski odobritvi v skladu z zahtevami Direktive 97/68/ES pristojni upravni organ druge države članice EU, ali je za njih ali njihovo družino izdan certifikat v skladu s predpisi iz priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za:
– motorje, ki se uporabljajo kot vojaška oprema,
– motorje, izvzete v skladu z določbami iz drugega odstavka 31. člena in 32. člena tega pravilnika,
– motorje za uporabo v strojih, ki so namenjeni predvsem spuščanju in dviganju rešilnih čolnov,
– motorje za uporabo v strojih, ki so namenjeni predvsem spuščanju in dviganju plovil, ki se spuščajo v vodo z obale.«.
16. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Če je za dajanje strojev na trg, ki imajo vgrajen motor, predpisana katerakoli vrsta tipske odobritve, certifikata za tako odobritev ni dovoljeno izdati, če za motor ni bil izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu z določbami tega pravilnika.«.
17. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na motorje za vgradnjo v plovila za plovbo po celinskih vodah, se uporabljajo za motorje, ki so bili dani na trg po 20. maju 2004.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do 30. junija 2007 lahko daje na trg motorje za vgradnjo v plovila za plovbo po celinskih vodah, če izpolnjujejo zahteve, ki jih za 1. razred motorjev določi Centralna komisija za plovbo po Renu (v nadaljnjem besedilu: CCNR) in za katere so mejne vrednosti emisij določene v prilogi 14, ki je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se od 1. julija 2007 lahko daje na trg motorje za vgradnjo v plovila za plovbo po celinskih vodah, če izpolnjujejo zahteve, ki jih za 2. razred motorjev določi CCNR in za katere so mejne vrednosti emisij določene v prilogi 15, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se začnejo uporabljati z dnem, ko Komisija EU prejme obvestilo CCNR, da je potrjena skladnost mejnih vrednosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena z zahtevami Mannheimske konvencije o plovbi po Renu.
18. člen
(1) Če motor na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v drugem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi motorja ali družine motorja, ki še ni bil dan na trg, zavrne:
– po uveljavitvi tega pravilnika za motorje z močjo 130 kW <= P <= 560 kW (razred H) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– po 31. decembru 2005 za motorje z močjo 75 kW <= P < 130 kW (razred I) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– po 31. decembru 2006 za motorje z močjo 37 kW <= P < 75 kW, (razred J) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– po 31. decembru 2005 za motorje z močjo 19 kW <= P < 37 kW (razred K) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
(2) Če motor na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v drugem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi motorja ali družine motorja, ki še ni bil dan na trg, zavrne po:
– 31. decembru 2009 za motorje s stalno vrtilno frekvenco z močjo 130 kW <= P <= 560 kW (razred H),
– 31. decembru 2009 za motorje s stalno vrtilno frekvenco z močjo 75 kW <= P < 130 kW (razred I),
– 31. decembru 2010 za motorje s stalno vrtilno frekvenco z močjo 37 kW <= P < 75 kW (razred J),
– 31. decembru 2009 za motorje s stalno vrtilno frekvenco z močjo: 19 kW <= P < 37 kW (razred K).
(3) Če motor na prisilni vžig na III.B stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v tretjem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi motorja ali družine motorja, ki še ni bil dan na trg, zavrne po:
– 31. decembru 2009 za motorje z močjo: 130 kW <= P <= 560 kW (razred L) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– 31. decembru 2010 za motorje z močjo: 75 kW <= P < 130 kW (razred M) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– 31. decembru 2010 za motorje z močjo: 56 kW <= P < 75 kW (razred N) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– 31. decembru 2011 za motorje z močjo: 37 kW <= P < 56 kW (razred P) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco.
(4) Če motor na prisilni vžig na IV. stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v četrtem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi motorja ali družine motorja, ki še ni bil dan na trg, zavrne po:
– 31. decembru 2012 za motorje z močjo: 130 kW <= P <= 560 kW (razred Q) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco,
– 30. decembru 2013 za motorje z močjo: 56 kW <= P < 130 kW (razred R) razen za motorje s stalno vrtilno frekvenco.
(5) Če motor za pogon plovil za plovbo po celinskih vodnih poteh na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij (motor razreda V) ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v drugem odstavku novega 12. člena tega pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi pogonskega motorja ali družine motorja zavrne:
– po 31. decembru 2005 za motorje z močjo 37 kW ali več in gibno prostornino motorja, manjšo od 0.9 litra na valj (razred V 1.1),
– po uveljavitvi tega pravilnika za motorje z gibno prostornino motorja 0.9 ali več in z gibno prostornino motorja manj kot 1.2 litra na valj (razred V 1.2),
– po uveljavitvi tega pravilnika za motorje z gibno prostornino motorja 1.2 ali več in manj kot 2.5 litra na valj in močjo motorja 37 kW <= P < 75 kW (razred V 1.3),
– po 31. decembru 2006 za motorje z gibno prostornino motorja 2.5 ali več in manj kot 5 litrov na valj (razred V 1.4),
– po 31. decembru 2007 za motorje z gibno prostornino motorja 5 ali več litrov na valj (razred V 2).
(6) Če motor za pogon železniških vozov na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v drugem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi pogonskega motorja ali družine motorja zavrne po uveljavitvi tega pravilnika za motorje z močjo večjo kot 130 kW (razred RC A).
(7) Če motor za pogon železniških vozov na prisilni vžig na III.B stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v tretjem odstavku novega 12. člena tega pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi pogonskega motorja ali družine motorja zavrne po 31. decembru 2010 za motorje z močjo, večjo kot 130 kW (razred RC B).
(8) Če motor za pogon lokomotiv na prisilni vžig na III.A stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v drugem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi pogonskega motorja ali družine motorja zavrne po:
– 31. decembru 2005 za motorje z močjo 130 kW <= P <= 560 kW (razred RL A),
– 31. decembru 2007 za motorje z močjo P > 560 kW (razred RH A),
(9) Če motor za pogon lokomotiv na prisilni vžig na III.B stopnji zmanjšanja emisij ne izpolnjuje zahtev tega pravilnika in če emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorja presegajo mejne vrednosti, določene v tretjem odstavku novega 12. člena pravilnika, se izdaja certifikata o tipski odobritvi pogonskega motorja ali družine motorja zavrne po 31. decembru 2010 za motorje z močjo več kot 130 kW (razred RB).
(10) Določbe osmega in devetega odstavka tega člena se ne uporabljajo za tipe in družine motorjev, glede katerih so bile prodajne pogodbe podpisane pred 20. majem 2004, pod pogojem, dase tak motor daje na trg najkasneje dve leti po poteku rokov iz osmega in devetega odstavka tega člena za posamezno vrsto lokomotive.
19. člen
(1) Za motorje na prisilni vžig, ki se dajejo na trg, razen za tiste, ki so namenjeni v izvoz v tretje države, ne glede na to, ali so že ali niso vgrajeni v stroje, morajo biti izpolnjene zahteve tega pravilnika v zvezi z izdajo certifikata o tipski odobritvi najkasneje do naslednjih datumov:
– za motorje na III.A stopnji zmanjšanja emisij, razen motorjev z enakomerno vrtilno frekvenco, iz razreda:
– H: do 31. decembra 2005,
– I: do 31. decembra 2006,
– J: do 31. decembra 2007,
– K: do 31. decembra 2006;
– za motorje za plovila za plovbo po celinskih vodnih poteh na III.A stopnji zmanjšanja emisij iz razreda:
– V 1:1: do 31. decembra 2006,
– V 1:2: do 31. decembra 2006,
– V 1:3: do 31. decembra 2006,
– V 1:4:do 31. decembra 2008,
– V2: do 31. decembra 2008;
– za motorje s stalno vrtilno frekvenco na III.A stopnji zmanjšanja emisij iz razreda:
– H: do 31. decembra 2010,
– I: do 31. decembra 2010,
– J: do 31. decembra 2011,
– K: do 31. decembra 2010;
– za motorje za železniške pogonske vozove na III.A stopnji zmanjšanja emisij iz razreda RC A: do 31. decembra 2005;
– za motorje za lokomotive na III.A stopnji zmanjšanja emisij iz razreda:
– RL A: do 31. decembra 2006,
– RH A: do 31. decembra 2008;
– za motorje na III.B stopnji zmanjšanja emisij, razen motorjev s stalno vrtilno frekvenco, iz razreda:
– L: do 31. decembra 2010,
– M: do 31. decembra 2011,
– N: do 31. decembra 2011,
– P: do 31. decembra 2012;
– za motorje za železniške pogonske vozove na III.B stopnji zmanjšanja emisij iz razreda RC B: do 31. decembra 2011;
– za motorje za lokomotive na III.B stopnji zmanjšanja emisij iz razreda RB: do 31. decembra 2011;
– za motorje na IV. stopnji zmanjšanja emisij, razen motorjev s stalno vrtilno frekvenco, iz razreda:
– Q: do 31. decembra 2013,
– R: do 30. septembra 2014.
(2) Motorje, ki so proizvedeni pred rokom, ki je za posamezni razred motorjev določen v prejšnjem odstavku, je dovoljeno dajati v promet še dve leti po rokih iz prejšnjega odstavka.
(3) Tipska odobritev motorja ali družine motorjev, ki se izda na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi, določenih za posamezno stopnjo zmanjšanja emisij, preneha veljati po datumu obvezne uporabe mejnih vrednosti emisij naslednje stopnje zmanjševanja emisij.
(4) Za motorje ali družine motorjev, ki izpolnjujejo mejne vrednosti, določene v tabelah 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 9 iz 2. dela priloge 1 tega pravilnika pred roki iz prvega odstavka tega člena, je dovoljeno posebno označevanje motorjev ali strojev, ki nakazuje, da motorji oziroma stroji, opremljeni s temi motorji, izpolnjujejo zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi pred roki iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
(1) Priloga 1 se spremeni v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Priloga 3 se spremeni v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Priloga 5 se spremeni v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Priloga 6 se spremeni v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Priloga 7 se spremeni v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Priloga 12 se spremeni v skladu s prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Za prilogo 12 se dodajo nove priloge 13, 14 in 15, ki so kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-21/2005
Ljubljana, dne 27. septembra 2005
EVA 2005-2511-0001
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti