Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3955. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije in o delnem zadržanju izvrševanja njegovega prvega odstavka, stran 9529.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Odvetniške pisarne Jadek & Pensa, d.n.o. – o.p., Ljubljana, ki jo zastopata zakonita zastopnika Srečo Jadek in Pavle Pensa, na seji dne 6. oktobra 2005
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) se sprejme.
2. Izvrševanje prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži, kolikor se nanaša na funkcionarje in njihove družinske člane, ki niso funkcionarji naročnika ali njihovi družinski člani.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnica izpodbija 28. člen Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor). Svoj pravni interes utemeljuje z navedbami, da je poslovni subjekt, ki je naveden na seznamu, ki ga objavlja Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija). Izpodbijanim določbam očita neskladje s prvim in z drugim odstavkom 74. člena, s 14. in 35. členom Ustave. Določbi petega odstavka 28. člena ZPKor očita tudi neskladje s 25. členom Ustave. Prvi odstavek 28. člena ZPKor naj bi bil tudi v neskladju s 14. členom Ustave (enakost pred zakonom). Pobudnica zatrjuje tudi neskladje šestega odstavka 28. člena ZPKor s 35. členom Ustave (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic).
2. Predlog za zadržanje izvrševanja prvega, četrtega, petega in šestega odstavka 28. člena ZPKor utemeljuje pobudnica z navedbami, da je zaradi izpodbijanih določb ZPKor že utrpela škodo in jo vsak dan trpi v obliki zmanjšanja prometa, ker ne more sodelovati na javnih natečajih. Zatrjuje, da bo v primeru, če izvrševanje zakona ne bo zadržano, utrpela veliko škodo v obliki izgubljenega prihodka in posledično zmanjšanega dobička. Poleg tega bo okrnjen njen ugled, saj bo ves čas do dokončne odločitve Ustavnega sodišča v tej zadevi stigmatizirana na listi poslovnih subjektov, s katerimi zaradi možnosti korupcije ni dopustno sodelovati. Zato bi brez zadržanja izvrševanja za pobudnico nastale nepopravljive posledice.
B.
3. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena ZPKor sprejelo. V nadaljnjem postopku bo ocenilo skladnost izpodbijanih določb z Ustavo.
4. Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
5. Tako je Ustavno sodišče v obravnavanem primeru tehtalo na eni strani škodo, ki, kot izhaja iz pobude, nastaja poslovnim subjektom iz prvega odstavka 28. člena ZPKor in ki je po morebitni razveljavitvi izpodbijanih določb ne bo mogoče odpraviti, na drugi strani pa škodo, ki bi lahko nastala zaradi zadržanja izpodbijane določbe, katere namen je preprečevati koruptivno ravnanje v postopku oddajanja javnih naročil. Pri tem je upoštevalo, da v okviru zakonske ureditve javnih naročil obstajajo sredstva za preprečevanje nezakonitih ravnanj v postopkih javnega naročanja (zlasti možnost revizije). Zato je Ustavno sodišče izvrševanje prvega odstavka 28. člena ZPKor zadržalo v obsegu, kot izhaja iz izreka. Zadržanje pomeni, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme poslovati samo s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.
6. V skladu z obsegom zadržanja je treba v času njegovega učinkovanja razlagati tudi četrti, peti in šesti odstavek 28. člena ZPKor in na podlagi šestega odstavka 28. člena izdani Sklep o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka ZPKor (Uradni list RS, št. 43/05). Zato zadržanje njihovega izvrševanja ni bilo potrebno.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-263/05-6
Ljubljana, dne 6. oktobra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti