Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice, stran 9610.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Industrijska cona
Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tekstualne spremembe in dopolnitve Odloka zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 41/86, in v Uradnem listu RS, št. 76/98.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje objektov bivšega Kostroja na parc. št. 934/4, 933/3, 930/4, 930/1, 930/3, 930/16, 930/17, 930/5, 919/218, 930/13, 930/15, 930/19, 929/20, 929/21, 929/22, 929/23, 929/24, 929/9, vse k.o. Konjice, kjer se dovoli gradnja prizidkov in nadstrešnic k obstoječim proizvodnim objektom. Oblikovanje mora biti prilagojeno obstoječim objektom. Kritina mora biti praviloma rdeče barve.
3. člen
3. člen odloka (Uradni list SRS, št. 41/86) se dopolni glede varstva pred požarom, kjer morajo biti zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri načrtovanju se morajo upoštevati požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov,
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
4. člen
V 5. členu odloka (Uradni list SRS, št. 41/86) se pogoji za realizacijo območja znotraj meje ZN glede priprave in komunalnega urejanja dopolnijo:
Na območju naselja Slovenske Konjice, kjer je locirana predvidena gradnja, je upravljalec javnega vodovodnega omrežja in javne kanalizacije JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
Vodovod:
Vsi obstoječi vodovodi se prestavijo izven predvidene pozidave. Vse potrebne prestavitve bodo detajlneje obdelane v dogovoru z investitorji, pred vsemi gradbenimi posegi po zahtevah upravljalca javnega vodovoda in bremenijo investitorja. Vsa križanja predvidenih vodovodov z ostalimi energetskimi in komunalnimi vodi ter s prometnimi oziroma asfaltnimi površinami, kakor tudi dimenzioniranje vodovodnih odsekov bo razvidno in obdelano detajlneje v tehnični dokumentaciji za vodovod območja ZN (faza PGD, PZI).
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Odlok o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97).
Kanalizacija:
Odpadne meteorne in fekalne odpadne vode obstoječega objekta so v mešanem sistemu priključene na mešani kanal št. 3000 oziroma 3200 DN 500, 600 in 700 mm.
V prihodnjem obdobju je na območju Tovarniške ceste predvidena preureditev mešane kanalizacije v ločen sistem odvajanja odpadnih vod. V ta namen je predvidena izgradnja novega fekalnega kanala z navezavo na obstoječi fekalni kolektor št. 2000 DN 300 – 400 mm.
Investitor je dolžan na svojem zemljišču izgraditi ločen sistem interne kanalizacije.
Meteorne in morebitne fekalne odplake predvidenega skladišča se začasno priključijo preko skupnega zbirnega jaška na obstoječo kanalizacijo. Po izgradnji ločenega sistema kanalizacije v Tovarniški cesti je investitor na svoje stroške dolžan ločiti odplake v skupnem zbirnem jašku in izvesti ločena priključka na novo kanalizacijo v ločenem sistemu.
Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode občine Slovenske Konjice, (Uradni list RS, št. 55/97) in predpis o MDK-ju (Uradni list RS, št. 35/96).
Komunalni odpadki:
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04).
Investitor nosi stroške izdelave potrebne dokumentacije in izvedbe komunalne infrastrukture, na območju predvidene gradnje.
Pri načrtovanju in izgradnji novega skladiščnega objekta je potrebno upoštevati varovalni koridor obstoječe komunalne infrastrukture, to je minimalni obojestranski odmik od osi 1,50 m.
Investitor krije vse morebitne stroške, ki bi nastali iz naslova prestavitve obstoječe komunalne infrastrukture zaradi lokacije novega objekta.
Med gradnjo in po izgradnji mora biti omogočeno nemoteno vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov.
TK omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
Predvideti je potrebno trase TK vodov do posameznih objektov ter dovod do novih urbanih območij.
Projekt TK priključka do posameznih objektov se izdela, ko bodo znane potrebe po TK priključkih.
Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe in prestavitve TK omrežja ter nadzora, krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentacije izvedenih del).
Elektrika:
V skladu z zakonom o graditvi objektov in Energetskim zakonom si bo moral investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje na projektne rešitve in soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2005-200
Slovenske Konjice, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti