Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3989. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2005, stran 9591.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 5. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Kamnik za leto 2005 se določa v na­slednjih zneskih (v SIT):
--------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              3.812.367
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  3.008.059
70  DAVČNI PRIHODKI                      2.334.045
   700 Davki na dohodek in dobiček              1.769.423
   703 Davki na premoženje                   432.982
   704 Domači davki na blago in storitve            131.640
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      674.014
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                134.355
   711 Takse in pristojbine                   10.951
   712 Denarne kazni                       8.601
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          24.498
   714 Drugi nedavčni prihodki                 495.609
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     155.265
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          25.065
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja              130.200
73     PREJETE DONACIJE                     6.339
   730 Prejete donacije iz domačih virov             6.339
   731 Prejete donacije iz tujine                  0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     642.704
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih institucij             642.704
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                4.373.424
40  TEKOČI ODHODKI                        574.502
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            213.474
   401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                   34.520
    402 Izdatki za blago in storitve              295.508
    409 Rezerve                         31.000
41  TEKOČI TRANSFERI                      1.854.845
   410 Subvencije                        96.621
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                    640.566
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      201.005
   413 Drugi tekoči domači transferi              916.603
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   1.754.465
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          1.754.465
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   189.612
   430 Investicijski transferi                 189.612
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)              -561.057
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)               1.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 1.000
   750 Prejeta vračila danih posojil               1.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev               10.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                       0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                              0
   440 Dana posojila                         0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)                       11.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         0
50  ZADOLŽEVANJE                            0
   500 Domače zadolževanje                      0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                       0
55  ODPLAČILO DOLGA                          0
   550 Odplačilo domačega dolga                   0
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   0
X.  ZMANJŠANJE SREDSTEV
   NA RAČUNIH (III+VI.+IX.)                  -550.057
--------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov rebalansa občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna, ki sta sestavni del rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2005. Sestavni del rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2005 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, načrt razvojnih programov in finančni načrti krajevnih skupnosti.«
2. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine Kamnik v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2005. Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati 15% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta 2005. Župan predhodno seznani občinski svet o namenu posamezne predobremenitve, ki presega 50 mio SIT.«
3. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 150.000 SIT, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 40302-3/04-3/3
Kamnik, dne 5. oktobra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti