Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3991. Program priprave za lokacijski načrt za komunalno opremo v območju obrtno-poslovne cone v Bučečovcih v Občini Križevci, stran 9592.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je župan Občine Križevci sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt za komunalno opremo v območju obrtno-poslovne cone v Bučečovcih v Občini Križevci
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi lokacijskega načrta za komunalno opremo v območju obrtno-poslovne cone v Bučečovcih.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina Križevci je že v planskih aktih zagotovila zemljišča za gradnjo in ureditev obrtno-poslovne cone, v okviru katere bi različni investitorji na komunalno urejenih parcelah zagotovili nekaj dodatnih delovnih mest. Občina razen opekarne nima večjega obrata, ki bi zagotavljal delovna mesta in na ta način zadržal ljudi v domači občini. Na pobudo potencialnih investitorjev se je Občina Križevci odločila, da uredi celotno infrastrukturo in tako komunalno opremljena zemljišča ponudi zainteresiranim.
Lokacijski načrt sodi v sklop celotne dokumentacije za ureditev obrtno-poslovne cone, s katero bo občina pridobila tudi dodatna sredstva za izvedbo. Z lokacijskim načrtom se bo v obravnavanem območju zagotovila kompleksna ureditev prometne, komunalne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture. Na njegovi podlagi se bo izvedla parcelacija zemljišč in z urbanističnimi pogodbami zagotovila faznost izvedbe. Lokacijski načrt bo tudi podlaga za pripravo programa opremljanja obravnavanega območja.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer za območje Občine Križevci (Uradni list RS, št. 85/04) ter strokovna podlaga, izdelana v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov občine v letu 2004.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je ureditev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture v območju predvidene obrtno-poslovne cone v Bučečovcih v Občini Križevci. Območje leži ob priključku regionalne ceste Križevci-Radenci na odsek avtoceste Vučja vas-Cogetinci. Območje je namenjeno za izgradnjo bencinskega servisa s trgovino, lokalom in parkiriščem za tovornjake. Del zemljišča bo razparceliran na manjše parcele, na katerih bo možna gradnja manjših obrtnih, servisnih in poslovnih objektov. Parcele bo možno glede na povpraševanje tudi združevati.
Komunalna in energetska infrastruktura bo navezana na že zgrajeno krajevno in občinsko infrastrukturo, ki poteka ob regionalni cesti.
Lokacijski načrt bo podal osnovne oblikovalske in funkcionalne pogoje, kot so tipologija zazidave, regulacijske črte, gabariti in stopnja izkoriščenosti. Namembnost objektov bo določena načelno. V lokacijskem načrtu bo naveden pogoj, da se v območje umestijo take obrtne in poslovne dejavnosti, za katere ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.
V primeru večjih odstopanj ali v primeru, da bo za predvidene dejavnosti glede na kapaciteto treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, je predvidena sprememba lokacijskega načrta.
4. člen
(Ureditveno območje)
Območje, ki ga za navedene dejavnosti opredeljujejo planski akti Občine Križevci, obsega zemljišča v velikosti ca. 4,5 ha in zavzema naslednje parcele v k.o. Bučečovci: 1065/4, 1066/4, 1071/2, 1072/2, 1073, 1074/1, 1074/2 in 987/6.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt:
– Elektro Maribor, OE G. Radgona,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljutomer,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Maribor, Slomškov trg 6,
– Občina Križevci.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve:
– idejna zasnova, izdelana v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov,
– geodetski načrt obstoječega stanja,
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo Občine Kri­ževci oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
9. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije – Območna geodetska uprava Murska Sobota, izpostava Ljutomer.
10. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka začne izbrani načrtovalec po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci,
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora,
– župan Občine Križevci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidoma v mesecu septembru 2005,
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Križevci. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve,
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge,
– v roku 15 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja,
– župan Občine Križevci posreduje usklajen in kompletiran predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku – predvidoma v mesecu novembru.
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca novembra 2005.
11. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja Občina Križevci.
12. člen
(Končna določba)
Ta program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih v Občini Križevci začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 350-03/05
Križevci, 6. oktobra 2005
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti