Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4013. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat, stran 9616.

Na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05), je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. septembra 2005 sprejel
O D L O K
o začasnem zavarovanju ribnika vrbje z zaledjem za naravni rezervat
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec začasno zavaruje ribnik Vrbje z zaledjem, kot del narave, zaradi izrednega biotopskega, ekosistemskega, hidrološkega in krajinskega pomena za naravni rezervat.
2. člen
Naravni rezervat obsega celoten ribnik Vrbje z dotokom in iztokom ter s pripadajočim nasipom reke Savinje ter zaledje severovzhodno od ribnika med levim bregom Struge in Savinjo, vključno z nasipom in cesto v Griže. Meja zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 (TTN-5), v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 (PKN – 5) in v geodetskem posnetku v merilu 1: 2000, ki so podani v prilogi.
3. člen
Območje naravnega rezervata ribnik Vrbje z zaledjem se nahaja v katastrski občini Žalec.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu – križišče kolovoza na severnem robu ribnika in poti po nasipu Savinje (parcela 1817/27) in teče proti vzhodu po severnem robu kolovoza, ki seka parcele 1817/127, 131, 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177; 1817/87, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 in 1817/106. Od tu poteka severno od kolovoza po južnem robu hmeljišč in seka parcele 1817/107, 108, 109, 110, 113, 114, 119, 120 do jarka – iztoka iz Struge. Nadalje poteka proti severu ob jarku po zahodnem robu parcele 1817/121 do Struge, prečka Strugo (parcela 1975/1) ter poteka po njenem severnem robu – levi breg proti vzhodu (parcele 1975/2,3) do južnega roba ceste v Vrbje (S rob parcele 1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže (V rob parcele 1892/4), seka Strugo (1975/5) in nasip Savinje – levi breg (1976/1). Po notranjem-obvodnem delu nasipa teče meja proti zahodu vse do izhodiščne točke.
4. člen
Cilji zavarovanja naravnega rezervata ribnika Vrbje z zaledjem so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno – raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe območja.
5. člen
Na celotnem zavarovanem območju, navedenem v 3. členu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z ekosistemsko funkcijo:
– uporaba ribnika za ekstenzivno ribogojstvo in intenzivno v vzrejnih bazenih (cona c, površine 0,3 ha) po odloku o Zazidalnem načrtu za športnorekreacijski center Vrbje (Uradni list SRS, št. 13/82),
– gibanje obiskovalcev po kolovoznih poteh ali s strokovnim vodstvom,
– vzdrževanje kolovoznih poti po nasipu ribnika,
– vzdrževalna in ureditvena dela na obstoječih objektih,
– ekstenzivna gospodarska raba travnikov in njiv,
– ohranjanje in obnova gozda.
6. člen
Na celotnem zavarovanem območju so prepovedani vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravni rezervat in prizadeli njegovo svojevrstnost:
– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, pomožnih objektov, cest in infrastrukturnih naprav),
– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nadzemni in podzemni izvedbi (zatečeno stanje in vodi, predvideni z obstoječimi prostorskimi dokumenti so izjema),
– spreminjanje vodnega režima, izvajanje takšnih hidromelioracijskih ali regulacijskih posegov na varovanem območju in v okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti,
– odstranjevanje in požiganje obrežne in vodne vegetacije ter posameznih dreves in grmov,
– odstranjevanje ali nasipavanje zemlje ali kamnine,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem neavtohtonih vrst,
– nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– spreminjanje kulture rastišč in intenziviranje kmetijske proizvodnje, agromelioracije,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sredstvi,
– povzročanje hrupa, čolnarjenje na ribniku,
– umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bivališč,
– onesnaževanje površinskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov, kurjenje,
– vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
Ne glede na prepovedi varstveni režim s predhodnim soglasjem organizacije pristojne za ohranjanje narave dovoljuje:
– košnjo nasipov ribnika v času od 1. oktobra do 1. decembra,
– ureditev dela ribnika za ribogojstvo (vzrejni bazeni),
– praznjenje ribnika na daljše časovno obdobje oziroma po potrebi zaradi vzdrževanja naravnega ekosistema in ekstenzivnega ribogojstva (čas in trajanje določi naravovarstvena stroka),
– ureditev območja za obisk javnosti (informacijske table, sprehajalne in kolesarske poti z opremo – klopi in koši za smeti, opazovalnice, začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi in upravljanju območja .…)
– manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in kreiranje novih habitatov za floro in favno (ureditev brežin, plitvin, izgradnja otočka, zasaditev grmovnih pasov...)
– posegati v obrežno in ostalo vegetacijo (npr. redčiti ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.) in izkoriščati gozd v skladu z zakonom o gozdovih in gozdnogospodarskim načrtom ter zakonom o vodah,
– pogozditve z avtohtonimi vrstami (vrba, jelša, jesen, hrast, gorski javor),
– popravljati, vzdrževati in rekonstruirati obstoječe objekte, ceste in infrastrukturne objekte,
– vodnogospodarske ureditve za zaščito pred visokimi vodami,
– znanstveno raziskovati naravno dediščino.
7. člen
Ustanovitelj naravnega rezervata je Občina Žalec, ki pooblašča za upravljanje zavarovanega območja Krajevno skupnost Vrbje in ji v ta namen dodeli potrebna sredstva iz občinskega proračuna. Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja.
8. člen
Pristojni organi Občine Žalec in Upravne enote Žalec, javni zavodi, občinska inšpekcija in inšpekcijske službe Ministrstva za okolje in prostor so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti ali okrniti s tem sklepom opredeljene lastnosti naravnega rezervata.
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega rezervata opravlja Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje.
10. člen
Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu v 3. členu navedenih zemljišč, ki so s tem odlokom razglašena za naravni rezervat, razen vodnih zemljišč.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS ter velja do sprejema odloka o razglasitvi, vendar najdlje dve leti.
Št. 35301–0003/2005–2/5
Žalec, dne 19. septembra 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti