Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4003. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za dele naselij – območje 5/B predel KZ, stran 9608.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za dele naselij – območje 5/B predel KZ
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tekstualne spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (v nadaljevanju besedila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/89, s spremembami, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 4/00 in 43/02.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje 5/B predel KZ – Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice, kjer se predvideva širitev centralne dejavnosti – trgovina s pripadajočimi parkirnimi prostori na delu parc. št. 249/1, 261/8, 249/10 in 249/5, vse k.o. Konjice.
3. člen
V poglavju III. Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
a) 37. člen ne velja za območje 5/B predel KZ Slovenske Konjice.
4. člen
V poglavju V. Pogoji za prometno urejanje območij se 43. člen dopolni:
Cestni priključek k območju 5/B se lahko uredi iz regionalne ceste z minimalnim odmikom 80,00 m od obstoječih križišč po možnosti v osi nasproti ležeče priključne ceste. Ob obravnavanem območju je potrebno predvideti pločnik širine 1,55 m s tem, da mora znašati širina regionalne ceste v območju pločnika 5,90 m. Za ureditev cestnega priključka in pločnika si mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma izvedbe pridobiti soglasje k projektnim rešitvam PGD, izdelanih na osnovi predhodno pridobljenih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije pri Direkciji RS za ceste v Celju.
Minimalni odmik objektov mora znašati 5,00 m od roba predvidenega pločnika, parkirišč in manipulativnih površin pa 2,00 m. Trase komunalnih vodov morajo potekati izven območja cestnega sveta regionalne ceste. Prečkanja regionalne ceste pa se morajo izvesti s prevrtanjem cestišča v zaščitenih ceveh. Pokrovi jaškov in naprave komunalnih vodov morajo biti locirane izven cestišča. Direkcija za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za predmetno območje kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica obratovanja državne ceste.
5. člen
V poglavju VI. Pogoji za komunalno urejanje območij se 45. člen dopolni:
Po parc. št. 249/5 in 248/1 k.o. Konjice v območju 5/B predel KZ potekajo toplovodne cevi, ki so delno položene v zemljo in obsute s peskom, delno pa so cevi še zmerom položene v betonsko kineto. Na delu, kjer so cevi položene v kineto, je zaradi povoznosti kinet potrebna zamenjava teh cevi s predizoliranimi cevmi, ki se morajo nato zasipati s peskom. Na zgoraj omenjeni parceli je urejen jašek za odzračevanje toplovodnega cevnega sistema. Jašek se ne sme odstranit, temveč se mora urediti tako, da je nivo pokrova jaška v nivoju asfaltne prevleke dostop do odzračevalnih ventilov pa neoviran (globina jaška). Pred posegom v prostor, kjer se nahajajo toplovodne kinete, je potrebno predhodno naročiti zakoličbo trase toplovoda ob samem posegu pa naročiti nadzor nad izvedbo del. V skladu z Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo Uradni list RS, št. 9/96, je potrebno novozgrajene objekte na območju toplovoda priklopiti na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo.
V bližini območja predvidene gradnje poteka javni vodovod DN 150 mm, ki omogoča izvedbo internega vodovoda za potrebe oskrbe objekta s pitno vodo in zagotovitev požarne varnosti.
V območju Vešeniške ceste poteka kanalizacijski vod št. 8100, DN 1000 mm (mešan sistem) DN 150 mm, na katerega se zaradi preobremenjenosti kanala št. 7410, priključi nova kanalizacija obravnavanega razširjenega območja 5/B predel KZ centralnih dejavnosti. Nova interna kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, ki se preko skupnega zbirnega jaška za sanitarne in meteorne vode priključi na kanal št. 8100.
Investitor je dolžan zagotoviti na svojem zemljišču, v neposredni bližini prometnice prostor ustrezne velikosti za namestitev posod za odlaganje ločenih odpadkov, skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04).
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. Podatki o TK vodih so na razpolago v tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije. Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe in prestavitve TK omrežja ter nadzora, krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentacije izvedenih del).
V skladu z zakonom o graditvi objektov in Energetskim zakonom si bo moral investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje na projektne rešitve in soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje.
6. člen
V poglavju VII Pogoji za ohranjanje in razvijanje naravne in kulturne dediščine se k drugemu odstavku 50. člena doda besedilo z naslednjimi smernicami:
V območju 5/B se izvede enoetažni objekt, torej nizkega gabarita predvidene stavbe, ki ne sme zakrivati kvalitete vizure na Škalce. Izvedba fasade, ki po materialu in barvah ne bo kontrastno iztopala iz obstoječega urbanega okolja. Kritina mora biti praviloma v rdeči barvi. Ustrezna drevesna ozelenitev parkirnih (vsako drugo parkirišče) in drugih odprtih prostorov ob stavbi.
7. člen
46. člen se dopolni. Zagotovljeni morajo biti:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– protiprašno urejena okolica živilskih obratov (Pravilnik o higieni živil, Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04),
način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, urejeno ravnanje z odpadki, tudi s komunalnimi vodami (zbiranje, odstranjevanje ...) na način, ki ne ogroža zdravja (Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS, št. 19/04, in 9. člen Zakona o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 69/95).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2005-200
Slovenske Konjice, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti