Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina, stran 9533.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04) se besedna zveza »ureditveno območje« spremeni v »poselitveno območje« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V celotnem besedilu se besedna zveza »lokacijska dokumentacija« spremeni v besedno zvezo »lokacijski podatki v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja«, besedna zveza »skupinska lokacijska dokumentacija« pa v besedno zvezo »dispozicija pozidave« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 1. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, se do sprejetja le-teh urejajo s tem odlokom.
Sestavni del odloka je grafična priloga – kartografska dokumentacija k tekstualnemu delu družbenega plana, ki zajema 56 PKN kart v merilu 1:5000, iz katere je razen namenske rabe razviden tudi način urbanističnega urejanja.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja novih objektov je dovoljena v poselitvenih območjih. Izjemoma je možno graditi posamezne objekte zunaj poselitvenih območij, pod pogoji iz 6. člena Zakona o urejanju prostora ter v skladu z merili in pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Zaradi doseganja racionalne uporabe in načrtovanega opremljanja zemljišč za gradnjo, so večja območja nezazidanih stavbnih zemljišč zazidljiva le na podlagi predhodno izdelane dispozicije pozidave. Ta se mora izdelati za celotno tako območje, če njegova velikost ne presega 5000 m2, sicer pa le za njegov posamezni del, ki predstavlja ustrezno prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje. V primeru, ko se dispozicija pozidave izdela za del območja, mora biti zagotovljena bodoča povezanost posameznih delov območja in končna usklajenost območja kot celote.
Z dispozicijo pozidave, ki jo potrdi občinski svet, in služi tudi kot podlaga za parcelacijo zemljišč za potrebe gradnje ter za izdelavo programa opremljanja, mora biti predvidena gradnja komunalne infrastrukture, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, ko se na podlagi soglasja odbora za okolje in prostor izjemoma omogoča gradnja objektov na območju, za katera je s prostorskim planom občine predvideno urejanje z lokacijskim načrtom in so do njegovega sprejetja sicer dovoljeni le gradbeni posegi za potrebe vzdrževanja obstoječih objektov.«.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352-8/04
Ajdovščina, dne 30. septembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti