Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4000. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, stran 9601.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sevnica sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Na osnovi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02) je območje, ki je predmet obravnave, opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo, predvideno za urejanje z zazidalnim načrtom Drožanjska. Glede na določila ZureP-1 pa je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Območje urejanja leži v območju Drožanjske ceste, delno tudi v ureditvenem območju veljavnega zazidalnega načrta Odlok o zazidalnem načrtu Drožanjske in Florjanske ulice (Uradni list SRS, št. 28/81), ki je bil s 15. 3. 1987 preimenovan v ureditveni načrt Drožanjska (Uradni list SRS, št. 9/87). Zazidalni načrt za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov na manjšem Z (zahodnem) delu do sedaj ni bil realiziran zaradi intenzivne kmetijske rabe. Zaradi pomanjkanja urejenih gradbenih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš in zastarelosti obstoječega zazidalnega načrta je Občina Sevnica kot večinski lastnik zemljišč pristopila k pripravi lokacijskega načrta.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je umestitev novih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno, energetsko in cestno infrastrukturo v območju, ki je v planu opredeljeno za stanovanjsko gradnjo. Umestitev nove komunalne, energetske in cestne infrastrukture se predvidi, upoštevajoč nadaljnjo širitev zazidalnega območja. Območje občinskega lokacijskega načrta zajema območje v Z (zahodnem) delu Drožanjske ceste v mestu Sevnica, ki obsega površino v izmeri ca. 3,04 ha in vključuje zemljišča parcele št. 570/5, 570/2, 570/6, 568/26 in V (vzhodni) del parcel št. 585/1, 585/2 ter 589/1, vse k. o. Sevnica.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec in naročnik lokacijskega načrta Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, v skladu s predpisi o javnih naročilih izbere načrtovalca prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred začetkom izdelave lokacijskega načrta in mnenje k dopolnjenemu predlogu.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS-OE Novo mesto, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Zavod RS za varstvo narave – OE Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje,
– Elektro Celje d.d., Področje Krško,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Občina Sevnica,
– Krajevna skupnost Sevnica,
– JP Komunala d.o.o. Sevnica,
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica,
– Zavod kabelske televizije Sevnica,
 
ter drugi udeleženci:
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Sadjarstvo Blanca d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave lokacijskega načrta.
5. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve)
Idejne zasnove tipičnih objektov in idejne zasnove ureditve okolja s potrebno komunalno, energetsko in prometno ureditvijo pridobi naročnik Občina Sevnica. Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage ter dane smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, relevantna za izdelavo naloge.
Geodetski načrt obstoječega stanja v digitalni obliki in geološko-geomehanske raziskave s presojo stabilnosti celotnega območja pridobi naročnik Občina Sevnica.
Geodetski katastrski načrt v digitalni obliki pridobi na Geodetski upravi RS-OGU Sevnica načrtovalec prostorske ureditve, izbran po postopku oddaje javnega naročila.
6. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega načrta:
– izbira načrtovalca prostorske ureditve – avgust 2005,
– izvedba prostorske konference in objava programa priprave – september 2005,
– izdelava strokovnih podlag in idejnih zasnov – 15 dni po sprejemu programa priprave,
– priprava gradiva za pridobitev smernic – 7 dni,
– pridobitev smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev LN – 20 dni,
– javna razgrnitev in izvedba javne obravnave – 30 dni,
– podaja pripomb in predlogov pripravljavcu s strani zainteresirane javnosti – 7 dni po zaključeni javni razgrnitvi,
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov – 10 dni,
– priprava dopolnjenega predloga LN z obravnavo na občinskem svetu – 10 dni (februar 2006),
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– priprava usklajenega predloga LN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu – 15 dni,
– sprejem usklajenega predloga LN na občinskem svetu in objava v Uradnem listu RS – maj 2006,
– izdelava končnega elaborata po objavi odloka – 10 dni.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Občine Sevnica.
8. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-0001/2004
Sevnica, dne 27. septembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.