Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4009. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Zahodni del naselja Kisovec«, stran 9614.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi dne 6. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Zahodni del naselja Kisovec«
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«, ki jih je pod številko projekta ZN 02/05 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v aprilu 2005.
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je na parc. št. 319/1 in 319/3 k.o. Loke, kjer je bila predvidena v I. fazi izgradnja parkirišča, v II. fazi pa je bila načrtovana izgradnja garažne hiše (P+1) z 32 garažami z ustreznim dovozom in prometno-tehnično ureditvijo, izgradnja dveh individualnih stanovanjskih hiš kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave ob Cesti 15. aprila.
3. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za območje »Zahodni del naselja Kisovec« (Uradni vestnik Zasavja št. 08/01) se v poglavju »III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO« v 5. členu pri točki 3 V OBMOČJU INDIVIDUALNE STANOVANJSKE POZIDAVE doda alinea, ki se glasi:
– Dovoljeni sta dve dopolnilni gradnji ob Cesti 15. aprila, in sicer na parcelah št. 319/1 in 319/3 v smislu nadaljevanja obstoječe obcestne pozidave z višinskimi gabariti klet + pritličje + mansarda ter tolerancami +- 15% (glej karto arhitektonsko zazidalne situacije).
V istem poglavju v 5. členu se pri točki »6 OBMOČJE ZA DRUŽBENE, OSKRBNE, STORITVENE IN POSLOVNE DEJAVNOSTI TER ZAZIDAVE Z VIŠJO GOSTOTO POSELITVE« črta naslednja alinea:
– Na parceli št. 319/1 ob prostoru za prodajo plina, ki je na parceli št. 319/3 in se predvidi za rušenje, so predvidena v I. fazi parkirišča, v II. fazi pa je načrtovana izgradnja garažne hiše (P+1) z 32 garažami z ustreznim dovozom in prometno-tehnično ureditvijo.
V istem poglavju v 7. členu se sedma alinea, ki se glasi »NOVOGRADNJA: GARAŽNA HIŠA, na obstoječi parceli št. 319/1 (v II. fazi)« nadomesti z alineo, ki se glasi:
– NOVOGRADNJA DVEH INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV ob Cesti 15. aprila na parcelah št. 319/1 in 319/3
V istem poglavju v 8. členu se sedma alinea, ki se glasi »NOVOGRADNJA: GARAŽNA HIŠA, na obstoječi parceli št. 319/1 (v II.fazi), Tlorisne dimenzije: 20,00m x 40,00 m (+- 1,00 m v obe smeri), višinski gabariti: P+1« nadomesti z alineo, ki se glasi:
– NOVOGRADNJA DVEH INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV ob Cesti 15. aprila na parcelah št. 319/1 in 319/3
Tlorisne dimenzije: 14,00 m x 10,00 m (+- 15% v obe smeri)
Višinski gabariti: K+P+M
4. člen
V poglavju »IX. POGOJI ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO« se v 22. členu dopolni šesta alinea, tako da se glasi:
– predvideno je novo zunanje hidrantno omrežje, ki mora biti zgrajeno sladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91), v vsakem objektu posebej pa je potrebno predvideti ustrezno notranjo požarno zaščito.
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostajajo nespremenjena.
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-4/97
Zagorje ob Savi, 6. oktobra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti