Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3977. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice, stran 9566.

Na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 18. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Dolenjske Toplice, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema določila, da morajo imeti svoj sedež v Občini Dolenjske Toplice, velja le za organizacije in društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti in imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Dolenjske Toplice, njihovi člani pa so tudi občani Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Dolenjske Toplice iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
1. opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
2. dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
3. določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
3. člen
Izvajalci programov in projektov so:
1. organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice,
2. društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Dolenjske Toplice, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Dolenjske Toplice,
3. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
4. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
5. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
6. da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
1. neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,
2. vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na športnem in kulturnem področju) za sofinanciranje letnih programov.
II. POSTOPEK
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b. zbiranje predlogov,
c. ocenjevanje prispelih predlogov,
d. obravnava in potrditev predlogov,
e. obveščanje izvajalcev o odločitvi, pritožbe izvajalcev,
f. sklepanje pogodb,
g. spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
h. obravnava poročil o projektih in oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor programov izvajalcev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
8. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se po izdaji sklepa župana občine objavi v Glasilu Občine Dolenjske Toplice in na internetni strani www.dolenjske-toplice.si.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » Za sofinanciranje društev – ne odpiraj « na naslov Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
Po preteku roka za oddajo prijav bo strokovna komisija odprla ponudbe, in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, morajo le te dopolniti v roku osmih dni, na kar jih v pisni obliki opozori občinska uprava.
9. člen
Nepopolnih vlog, ki jih po zgoraj omenjenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom župana zavržejo.
Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog.
10. člen
Strokovna komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice. O izboru izvajalcev odloči župan Občine Dolenjske Toplice.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov občine. V zahtevku za preveritev mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev.
Sklep o izboru izvajalca je s tem dokončen.
12. člen
Po preteku roka za pritožbe župan za vsako proračunsko leto posebej z izvajalci programov sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. Podpis pogodbe z izvajalci se izvede po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.
13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izdajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
14. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
Občina Dolenjske Toplice lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
V kolikor Občina Dolenjske Toplice ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU
15. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občina in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na internetnih straneh občine.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
16. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje programov navedeni v prilogi pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice, ki jih sprejme Občinski svet občine Dolenjske Toplice, so sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejemu proračuna za vsako leto posebej.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/1416 /05-06
Dolenjske Toplice, 3. septembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti