Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3966. Program priprave za občinski lokacijski načrt BL-S26 Dindol, stran 9542.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je župan Občine Bled sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt BL-S26 Dindol
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Po veljavnem družbenem planu (Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) je za območje urejanja Dindol na Bledu predvidena izdelava PIA – občinski lokacijski načrt z oznako BL-S26 Dindol.
Območje obravnave se nahaja v kraju Bled, med Cankarjevo cesto in vznožjem hriba Straže. Obstoječa pozidava okolice območja obravnave je stanovanjska, ter v delu na zahodnem delu namenjena turizmu (apartmajsko gostinski objekti). Zemljišče je opremljeno s komunalno infrastrukturo.
Zemljišče je večinoma nepozidano, posamezni manjši objekti so locirani na SZ delu, preostali deli so po geodetski kulturi sadovnjaki, travniki, gozd in njive.
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OLN, predmet in programska izhodišča OLN, okvirno ureditveno območje OLN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OLN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, roki za pripravo OLN oziroma njegovih posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
Pripravljalec je s strani zastopnikov lastnika, projektivnega biroja SCE, ki ga zastopa Janko Sušnik, dobil pobudo za pričetek izdelave OLN. Načrtovalec OLN je PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem.
II. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet OLN je izdelava novega občinskega prostorskega akta za območje BL-S26 Dindol, s katerim bodo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1).
Ureditveno območje je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled in meri ca. 1,2 ha ter je namenjeno območju za stanovanja, kamor se bodo usmerjala stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne dejavnosti (10. člen DDP Občine Bled, Uradni list RS, št. 95/02).
Občinski svet Občine Bled se je z začetkom postopka sprejema OLN seznanil na 17. redni seji občinskega sveta, ki je bila 17. 2. 2005, sprejet pa je bil sklep, da je pogoj za sprejem OLN priprava gradbene dokumentacije za izvedbo pločnika in rekonstrukcija Cankarjeve ceste.
Pred sprejemom programa priprave je bila dne 13. 4. 2005 sklicana in izvedena prva prostorska konferenca.
Po zaključku prostorske konference je bil opravljen terenski ogled območja, kjer so bile dodatno izražene sledeče usmeritve:
1. Objekti znotraj območja naj bodo zasnovani tako, da se pozidanost zagotovi vzdolž severnega roba območja ob Cankarjevi cesti, tako, da se ne posega v brežino vznožja Straže.
2. V primeru načrtovanja nastanitveno-gostinskega objekta naj se le-ta locira na skrajno zahodnem delu območja, v bližini obstoječih objektov z enako namembnostjo.
3. Upoštevajo naj se določila, ki so za območja SE – vile določene v Prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, ki se nanašajo na procente pozidanosti (22 %).
4. Strokovne podlage naj bodo pripravljene na takem nivoju, da bo jasno razvidno, koliko objektov prostor prenese.
– Krajevna skupnost Bled
V fazi priprave naj se skupaj s Cankarjevo cesto obdela tudi Želeška cesta s pločnikom.
– Zgodovinsko društvo Bled
Pri arhitekturni zasnovi območji naj se upošteva neposredna bližina vaškega jedra.
OLN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom ZUreP-1 Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) in mora v skladu s 43. členom ZUreP vsebovati zlasti:
– prikaz ureditvenega območja LN, umestitve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, načrt parcelacije, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja vanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter prikaz eventualne etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge (24. člen ZureP): povzetek za javnost, izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev LN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN, in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino LN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, spis postopka priprave in sprejemanja LN, oceno stroškov za izvedbo LN ter program opremljanja zemljišč.
III. Okvirno ureditveno območje
Obravnavano območje leži vzhodno od Blejskega jezera. Na SV strani je omejeno s Cankarjevo cesto, na SZ strani z obstoječimi pozidanimi zemljišči ob Želeški cesti in ulici Pod Stražo, na južni strani pa z vznožjem Straže.
Območje obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk: 710/1, 710/4, 710/5, 711/1, 711/2, 717/1, 716/2, vse v k.o. Želeče, in del parcelne št. 716/1 v k.o. Želeče, ki spada v obravnavano območje občinskega lokacijskega načrta.
Zemljišče je v lasti fizičnih oseb.
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi
Pripravljavec OLN je Občina Bled, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V skladu z 29. členom ZUreP-1 morajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predviden lokacijski načrt ter na katerih temeljijo njihove smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati mnenja na usklajeni predlog OLN (že usklajen osnutek s stališči do pripomb in predlogov iz javne obravnave in razgrnitve). Če v predpisanem roku nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Kranj, Izpostava Radovljica, Kranjska 13, Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
8. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
9. Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 3, 4000, Kranj;
10. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta svobode 13, 4260 Bled;
11. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
12. Telemach d.o.o., Podružnica Gorenjske, Kidričeva 41, 4270 Jesenice;
13. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c.7, Ljubljana;
14. Krajevna skupnost Bled.
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pred javno razgrnitvijo OLN se v skladu z 28. členom in z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede predvidene prostorske ureditve, skliče in izvede druga prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soočijo s predlogi in mnenji naročnika in pripravljavca OLN ter drugih nosilcev urejanja prostora.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
Pred pripravo predloga OLN je potrebno izdelati strokovne podlage, v katerih je potrebno posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:
– analiza stanja ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev,
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično in arhitekturno ureditev,
– zasnova ureditve prometnega omrežja – proučitev navezave območja na obstoječo občinsko cesto ter zasnova notranjih zbirnih cest,
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju (ureditev energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih ureditev),
– geološko-geotehnični pogoji,
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– načrt parcelacije,
– ocena o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave lokacijskega načrta. Poleg naštetih se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine.
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02),
– Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/99),
– rešitve v zvezi z zavarovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov,
– priporočila in smernice, pridobljene na prostorskih konferencah,
– pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja pro­stora.
V. A) Varstvo okolja
V skladu s 40.–47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04) je bilo posredovano obvestilo MOPE o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6. 6. 2005 izdalo odločbo št. 354-09-216/2005, kjer je v izreku navedeno, da v postopku priprave plana – OLN BL – S26 Dindol ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
V. B) Predvideni prostorski ukrepi
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba komasacije.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za OLN BL-S26 Dindol je za pridobitev strokovnih rešitev določen načrtovalec, ki so ga izbrali pobudniki – financerji OLN.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156. do 161. ZUreP-1.
Pred izdelavo predloga OLN mora izdelovalec preveriti ustreznost in zadostnost strokovnih podlag. Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03),
– Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04, 45/04, 102/04, 14/05 – popr.),
– Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ZGO-1A (Uradni list RS, št. 47/04),
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 110/02, 119/02, 41/04),
– Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04),
– drugo veljavno zakonodajo.
Strokovne rešitve, ki jo obravnava prostorski akt, naj se pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Izdelane naj bodo tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. Pred javno razgrnitvijo naj se variantne rešitve predstavijo na Odboru za prostor in varstvo okolja.
VII. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Podloga je geodetsko-topografski načrt, ki mora vključevati tudi podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ki jih izdela geodetsko podjetje, in digitalni katastrski načrt, ki ga pripravljavec pridobi pri Geodetski upravi Republike Slovenije.
VIII. Roki za pripravo OLN
1. Dne 13. 4. 2005 je bila izvedena prva prostorska konferenca.
2. Župan sprejme program priprave.
3. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
4. Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni oziroma rokih, ki jih določajo posebni zakoni, po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje OLN.
5. Načrtovalec v roku 60 dni po pridobitvi vseh podatkov s strani investitorja in podatkov o prostoru dni izdela geodetski načrt, strokovne podlage, variantne rešitve in osnutek OLN.
6. Variantne rešitve se predstavijo na Odboru za prostor in varstvo okolja.
7. Po izdelavi osnutka OLN pripravljavec v skladu z 28. členom ZUreP-1 skliče in izvede drugo prostorsko konferenco, datum, kraj in čas konference se objavijo v sredstvih javnega obveščanja.
8. Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga OLN. Javna razgrnitev variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora najustreznejše rešitve mora trajati najmanj 30 dni.
9. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo. O razgrnitvi in javni obravnavi mora pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. Z javnim naznanilom se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvestijo lastniki nepremičnin na območju obravnavanega prostorskega akta.
10. V času javne razgrnitve predlog OLN obravnava tudi občinski svet.
11. Po končani javni razgrnitvi pripravljavec OLN dopolni s stališči do pripomb in predlogov. Lastniki nepremičnin se pisno seznanijo s stališči do morebitnih pripomb in predlogov.
12. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo mnenja k v skladu s stališči do pripomb in predlogov dopolnjenemu predlogu OLN.
13. Načrtovalec izdela usklajen in dopolnjen predlog.
14. Župan posreduje dopolnjeni in usklajeni predlog v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
15. Občinski svet na podlagi usklajenega predloga OLN sprejme odlok, ki se objavi v uradnem glasilu.
16. Načrtovalec po sprejetju odloka izdela končni dokument.
V primeru, da se med izdelavo OLN ugotovi, da je potrebno izvesti upravno komasacijo, se v skladu s Pravilnikom o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/04) med potekom postopka smiselno vgradijo tudi roki, potrebni za izvedbo postopkov v zvezi s komasacijo zemljišč.
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Finančna sredstva za izdelavo OLN se zagotovijo s financiranjem pobudnikov – lastnikov zemljišč.
X. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v uradnem glasilu in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 35005-1/2005
Bled, dne 30. septembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti