Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3974. Odlok o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice, stran 9560.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Dolenjske Toplice, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Dolenjske Toplice.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
4. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
5. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj.
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prejšnjega odstavka tega člena se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki se odmeri z odločbo, katero izda Občinska uprava občine Dolenjske Toplice po uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: pavšalna turistična taksa).
III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Dolenjske Toplice znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Pavšalna turistična taksa znaša:
– za stanovanjsko površino do 30,00 m2 400 točk,
– za stanovanjsko površino od 30,01 pa do 60 m2 800 točk,
– za stanovanjsko površino nad 60,01 m2 1000 točk.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
1. Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih dejavnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
V. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Dolenjske Toplice. Turistična taksa 01357-5573206248-19-(davčan št. zavezanca)-07129.
Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, predložiti občini mesečno poročilo na predpisanem obrazcu.
10. člen
Fizične in pravne osebe, lastniki počitniških hiš oziroma stanovanj so pavšalno turistično takso dolžni plačati na osnovi odločbe občinske uprave občine najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA
11. člen
Mesečno poročilo mora obsegati osnovne identifikacijske podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse, nastanitvene zmogljivosti, število nočitev posameznega turista, število oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila, razlog olajšave oziroma oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Mesečno poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti.
VII. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
13. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek proračuna Občine Dolenjske Toplice, porabi pa se namensko za dejavnosti in storitve, določene z zakonom, in sicer:
– informacijsko-turistično dejavnost,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
– organizacijo in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki se na turističnem območju nudijo turistom.
Namen porabe sredstev se določi s proračunom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Dolenjske Toplice Odlok o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05/1414/05-06
Dolenjske Toplice, 3. oktobra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti