Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3368. Uredba o spremembah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
3369. Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture
3370. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo
3424. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
3425. Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda
3426. Uredba o izvajanju 29.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
3427. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
3428. Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah

Odloki

3371. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Tolmin (2001-2010)
3372. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Bled (2001-2010)
3373. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kranj (2001-2010)
3374. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2001-2010)
3375. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Postojna (2001-2010)
3376. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kočevje (2001-2010)
3377. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Novo mesto (2001-2010)
3378. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Brežice (2001-2010)
3379. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Celje (2001-2010)
3380. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Nazarje (2001-2010)
3381. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec (2001-2010)
3382. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001-2010)
3383. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota (2001-2010)
3384. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Kraškega gozdnogospodarskega območja (2001-2010)

Sklepi

3385. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula v Wellingtonu
3386. Sklep o imenovanju častnega konzula v Erevanu
3387. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Erevanu

MINISTRSTVA

3388. Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa
3389. Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov
3390. Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri
3391. Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa
3392. Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode
3393. Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
3394. Pravilnik o pripravi in sprejemu standardov in normativov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
3395. Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami
3396. Pravilnik o načinu shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa, namenjenih za presaditev
3397. Pravilnik o kakovosti soli
3398. Pravilnik o oglaševanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3399. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
3400. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katere je od 11. 2. 2003 do 7. 7. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3401. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 11. 2. 2003 do 7. 7. 2003 izdano dovoljenje za promet
3429. Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci

USTAVNO SODIŠČE

3402. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Novem mestu
3403. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 4. člena uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled
3404. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 - za območje Mestne občine Ljubljana in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje - za območje urejanja ŠS 6/2 Gunclje, ŠS 6/11 Gunclje, ŠI 6/1 Turboinštitut, ŠR 6/2 RC Gunclje in ŠR 6/1 RC Šentvid v delu, ki ureja območje ŠS 6/11 Gunclje
3405. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje ter prve in druge alinee 7. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje
3406. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sodbo vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom višjega sodišča in s sklepom okrožnega sodišča kršena ustavna pravica
3407. Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju ter o ugotovitvi skladnosti 3. točke prvega odstavka 281. člena in 287.a člena zakona o izvršbi in zavarovanju in tretjega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju

BANKA SLOVENIJE

3408. Sprememba navodila za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3409. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
3410. Dogovor o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer
3411. Splošni akt o souporabi delov omrežij UMTS/IMT-2000

OBČINE

Brezovica

3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2003

Brežice

3413. Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice - dopolnitev knjižnica
3414. Program priprave sprememb in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice - dopolnitev Černe

Črna na Koroškem

3415. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002
3416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem
3417. Pravilnik o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem
3418. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem
3419. Sklep o ukinitvi odloka o razglasitvi "Rožančeve žage in mlina" za kulturni spomenik

Kobilje

3420. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini Kobilje na nepremičninah
3421. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kobilje

Laško

3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center Laško
3423. Pravilnik o vrednotenju in izbiri programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Laško

POPRAVKI

1. Popravek odvetniške tarife
AAA Zlata odličnost