Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3391. Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa, stran 10820.

Na podlagi sedme alinee 22. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja evidenc opravljenih odvzemov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ter način vodenja evidenc o presaditvah delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
2. člen
Za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah iz tega pravilnika, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01).
3. člen
Evidence vseh odvzemov delov človeškega telesa, opravljenih pri živih darovalcih, vsebujejo:
– osebne in zdravstvene podatke darovalca,
– kopijo pisnega pristanka darovalca za darovanje dela človeškega telesa,
– kopijo mnenja lečečega ali konziliarnega zdravnika o tveganju za darovalca,
– kopijo sklepa o soglasju Etične komisije za presaditve,
– dokument o odvzemu, ki mora vsebovati podatke o osebi, ki je opravila odvzem delov človeškega telesa darovanih s strani živega darovalca, čas in kraj opravljenega odvzema in podatke o odvzetem delu človeškega telesa,
– osebne podatke o bolniku prejemniku, ki mu bo odvzeti del človeškega telesa presajen.
Če do presaditve iz kakršnegakoli vzroka ni prišlo, je potrebno evidentirati čas in kraj uničenja dela človeškega telesa ter osebo, ki je uničenje opravila.
4. člen
Evidence o odvzemu organov, opravljenih pri mrtvih darovalcih, vsebujejo:
– kopijo zapisnika o ugotavljanju možganske smrti,
– kopijo izvida krvne skupine,
– kopijo izvidov testiranja virusnih markerjev,
– izvirnik ali kopijo zapisnika o pogovoru glede darovanja s sorodniki,
– obrazec s podatki o darovalcu,
– dokument o odvzemu organov,
– zapis o alokaciji organov,
– sporočilo mednarodne transplantacijske mreže o alokaciji organov izven Republike Slovenije,
– dokument o komisijskem uničenju organa z navedenim vzrokom za uničenje, če presaditev ni bila opravljena.
5. člen
Evidence o odvzemu tkiv ali celic, opravljenega pri mrtvem darovalcu, vsebujejo:
– osebne in zdravstvene podatke o darovalcu z uro in dnevom smrti,
– izvirnik ali kopijo zapisnika o pogovoru glede darovanja s sorodniki,
– kopijo izvidov testiranja virusnih markerjev,
– dokument s podatki o odvzemu tkiva, ki mora vsebovati čas in kraj izvedenega odvzema, navedbo osebe, ki je odvzem izvedla in podatke o tkivu ali celici, ki je bila odvzeta,
– dokument o alokaciji tkiva ali celic. Če sta tkivo ali celica shranjena, je potrebno navesti podatke o bolniku prejemniku ali tkivni banki,
– dokument o komisijskem uničenju tkiva, če presaditev ni bila opravljena.
6. člen
Evidence o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ne glede na vrsto darovalca, vsebujejo:
– dokument o opravljeni presaditvi dela človeškega telesa, ki mora vsebovati podatke o prejemniku, času in kraju opravljene presaditve ter o delu človeškega telesa, ki je bil presajen;
– kadar je del človeškega telesa pridobljen v donorskem centru izven Republike Slovenije, na območju, kjer Republika Slovenija izvaja mednarodno izmenjavo delov človeškega telesa in presajen bolniku, državljanu Republike Slovenije, mora biti evidenci priložen dokument o izvoru presajenega dela človeškega telesa;
– kadar je del človeškega telesa odvzet v Republiki Sloveniji in poslan v mednarodno transplantacijsko mrežo po strokovnih merilih za izmenjavanje, je potrebno evidentirati vse podatke o bolniku prejemniku ter kraju in času, kjer je bila presaditev opravljena;
– dokument o presaditvi dela človeškega telesa bolniku, državljanu Republike Slovenije, v tujem transplantacijskem centru.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-24/2003
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2711-0032
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost