Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3312. Stanovanjski zakon (SZ-1)
3313. Zakon o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B)

MINISTRSTVA

3314. Pravilnik o obrazcu službene izkaznice in oznakah nadzornika smučišča
3315. Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
3316. Pravilnik o postopku podelitve evropskega tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu
3317. Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
3318. Pravilnik o označbi geografskega porekla Dolenjski sadjevec
3319. Pravilnik o označbi geografskega porekla Gorenjski tepkovec
3320. Pravilnik o označbi geografskega porekla Brkinski slivovec
3321. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški brinjevec
3322. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
3323. Pravilnik o onesnaževalcih v živilih
3324. Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju
3325. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2003
3326. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE)
3327. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Republike Nemčije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge - aviarna influenza
3328. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge - aviarna influenza

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3329. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2003
3330. Razlaga o uporabi Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb)
3331. Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada

OBČINE

Celje

3332. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III

Kobarid

3333. Sklep o ekonomski ceni vrtca
3334. Sklep o ceni šolskih prevozov
3335. Sprememba pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid

Ljubljana

3336. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
3337. Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
3338. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Majšperk

3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
3340. Sklep o določitvi upravljavca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk

Ravne na Koroškem

3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
3342. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
3343. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
3345. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Novrški vrh
3346. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
3347. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Ribnica

3348. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Rogaška Slatina

3349. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003
3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih
3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina
3353. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina
3354. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
3355. Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

3356. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica

Šentjur

3357. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šentjur

Tišina

3358. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina

Vitanje

3359. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
3360. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje

Vransko

3361. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko
3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode
3363. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko
3364. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko
3365. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko
3366. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Zreče

3367. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 2003
AAA Zlata odličnost