Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3355. Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina, stran 10753.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in ustavne odločbe 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99 in obvezna razlaga 63/95), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Rogaška Slatina na podlagi določil zakona o športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Rogaška Slatina določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občina Rogaška Slatina v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje programov nacionalnega programa športa,
2. delovanje športnih društev in njihovih zvez,
3. športne objekte,
4. ostale naloge.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in Športna zveza na lokalni ravni,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in športna zveza imajo na razpisu ob enakih pogojih prednost.
4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 15. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
Športna zveza lahko za sredstva za športne programe kandidira le z lastnimi športnimi programi.
III. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rogaška Slatina se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih društev in Športne zveze Rogaška Slatina,
– športni objekti,
– ostale naloge.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom športa. Letni program športa Občine Rogaška Slatina za posamezno proračunsko leto pripravi strokovna služba občine na podlagi predloga Športne zveze Rogaška Slatina, sprejme pa ga občinski svet. V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Rogaška Slatina,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Rogaška Slatina.
7. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Rogaška Slatina. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Rogaška Slatina, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra za prihodnje proračunsko obdobje oziroma po sprejetju letnega programa športa. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Rogaška Slatina.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
8. člen
Župan pred objavo razpisa s sklepom določi pet člansko strokovno komisijo ter njenega predsednika.
Komisijo sestavljajo:
1 član občinske uprave, zadolžen za področje športa,
1 član občinskega sveta,
1 član, predstavnik Športne zveze in
2 člana, predstavnika športnih društev.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja Občinska uprava občine Rogaška Slatina.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Pri pripravi predloga razdelitve finančnih sredstev, komisija pridobi tudi mnenje izvršnega odbora športne zveze. Komisija županu Občine Rogaška Slatina poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku za prijavo na razpis pa z vsemi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. člen
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Rogaška Slatina, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah, razen če je s pogodbo o sofinanciranju drugače dogovorjeno.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati strokovni komisiji najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je sredstva dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za vsebine in naloge, za katere stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanja delovanja itd. se odobrena proračunska sredstva na koncu leta prerazporedijo drugim izvajalcem programov športa v Občini Rogaška Slatina.
Komisija je v zvezi z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Komisija na podlagi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Rogaška Slatina, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
11. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
12. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih skupinah – korekcijski faktor 1,3;
2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 1;
3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8;
4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se lahko upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa točke na podlagi KF (Tabela 5).
13. člen
Izvajalcem, ki kandidirajo za proračunska sredstva Občine Rogaška Slatina po posameznih vsebinah, se priznava programe, kot je navedeno v nadaljevanju.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih (po razpisu zavoda za šport), strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez.
Programi so razdeljeni v tri stopnje.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje v naslednjih obsegih programa:
a) cicibani, cicibanke: do 240 ur,
b) mlajši dečki in deklice: do 400 ur,
c) starejši dečki in deklice: do 800 ur.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Občina sofinancira kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino z največ 10 otroki in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Programi so razdeljeni v dve skupini:
a) kadeti, kadetinje – do 1100 ur,
b) mladinci, mladinke – do 1100 ur.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Občina sofinancira strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 1.
2. Športna rekreacija
Občina sofinancira do 80-urne programe vadbe na skupino, v različnih športnih panogah, in sicer za najemnino objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 4.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Občina sofinancira najemnino objekta za 320 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po Tabeli 2 in 7.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah najem objekta za do 320 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, najem objekta za do 320 ur programa.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 2 in 7.
5. Šport invalidov
To so programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 invalidi.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 3.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Iz proračuna se lahko financira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanja.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 6.
7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ občine se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Občina lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
9. Velike mednarodne državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 7.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranje športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športno zvezo. Športna zveza za svoje osnovno delovanje potrebuje sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačo organizacijskega, tehničnega ter strokovnega kadra, ki se lahko financira iz proračuna lokalne skupnosti in se vsako leto ovrednoti na podlagi izhodišč, ki veljajo za pripravo proračuna lokalne skupnosti. Iz proračuna se sofinancira tudi program dela športne zveze, ki se ovrednoti po posameznih vsebinah in priloženih tabelah.
Športna društva pridobijo sredstva za delovanje na podlagi števila članov društva in na podlagi obsega programa – Tabela 5.
12. Športni objekti
S sredstvi za športne objekte se financirajo in sofinancirajo novogradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Sofinancira se lahko tudi nabava športne opreme.
13. Ostale naloge
S sredstvi za ostale naloge se financirajo športni programi, prireditve, ki so pomembne za lokalno skupnost, pa jih ni bilo mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še niso znane.
S temi sredstvi se sofinancirajo tudi akcije kot so zdravstvena kolonija otrok, plačilo dela stroškov za študente FŠ, počitniške aktivnosti otrok ipd.
14. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja strokovna komisija in drugi pristojni organi Občine Rogaška Slatina.
15. člen
Tabele za določitev višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljene v Prilogi I. Pri urah se kot osnova upošteva polna ura, to je 60 minut.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za sofinanciranje programov športne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/98).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan od dneva objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri razdelitvi sredstev za leto 2004.
Št. 06202-007-08/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost