Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3313. Zakon o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B), stran 10658.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-59/03
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREKRŠKIH ZOPER JAVNI RED IN MIR (ZJRM-B)
1. člen
V zakonu o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 15/76 – ZVPH, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 – ZSDZ, 67/94 – ZGSH, 29/95 – ZPDF, 98/99 – ZZZiv in 15/2003 – ZOPA) se v 10. členu v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. kdor sodeluje, dovoljuje ali podpira vdajanje prostituciji.”.
6. točka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 600.000 tolarjev.”.
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo “2., 3., 5. in 6. točke” nadomesti z besedilom “2., 3. in 5. točke”.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-03/91-3/16
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 371-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost