Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 10748.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi,
nalogah in načinu dela
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 37/95 in 8/99).
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se pri odseku ODBORI črta točka 3, pri odseku KOMISIJE pa točki 5. in 7.
3. člen
V 10. členu se besedilo tretje in četrte alinee zamenja s sledečim besedilom:
»– daje predloge za projekte na področju turizma,
– daje mnenje in predloge k aktom za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in mnenja za reševanje težav v gospodarstvu.«
4. člen
V celoti se črta 12. člen.
5. člen
V 13. členu se črta peta alinea.
6. člen
Besedilo 18. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Statutarno pravna komisija šteje pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.«
7. člen
V celoti se črta besedilo 20. in 22. člena.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-06/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost