Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3315. Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč, stran 10661.

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program in način opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti nadzornikov smučišč (v nadaljnjem besedilu: preizkus) iz drugega odstavka 22. člena zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljnjem besedilu: zakon), sestavo in oblikovanje komisij za preizkus, način prijave k preizkusu, trajanje in način opravljanja preizkusa, vodenje evidence o preizkusih, izdajanje potrdil o preizkusu, plačilo predsedniku in članom komisije za preizkus, ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preizkusa.
2. člen
(namen in obseg preizkusa)
(1) Z preizkusom se ocenjuje kandidatova usposobljenost za opravljanje dela nadzornika smučišča, ki si z uspešno opravljenim preizkusom pridobi pravico za izvajanje nalog nadzora nad varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču ter nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču.
(2) Program preizkusa obsega določbe predpisov, ki določajo postopek o prekrških in splošni upravni postopek, varnost na smučiščih ter drugih predpisov, ki jih nadzornik smučišča neposredno uporablja pri opravljanju nadzora nad varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču oziroma nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču (v nadaljnjem besedilu: nadzor).
II. PROGRAM PREIZKUSA
3. člen
(vsebina programa preizkusa)
(1) Program preizkusa obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del programa obsega poznavanje posameznih vsebin prava o prekrških ter splošnega upravnega postopka, in sicer:
A) Pravo o prekrških
– predpisovanje prekrškov in sankcij,
– predpisi o prekrških,
– sankcije za prekršek,
– prekršek,
– odgovornost za prekršek,
– globa,
– rok plačila globe,
– prisilna izterjava globe,
– opozorilo,
– zastaranje,
– organi za odločanje o prekrških,
– plačilni nalog,
– odločba,
– zahteva za sodno varstvo.
B) Zakon o splošnem upravnem postopku
– temeljna načela upravnega postopka,
– pristojnosti za odločanje v upravnem postopku,
– stranka in njeno zastopanje v postopku
– jezik v postopku,
– občevanje organov in strank v upravnem postopku,
– vročanje spisov v upravnem postopku,
– roki in naroki,
– izločitev uradnih oseb.
(3) Posebni del programa obsega poznavanje predpisov na področju varnosti na smučiščih, metodike in tehnike dela nadzornika smučišča, ter preizkus usposobljenosti v smučanju, in sicer:
1. Zakon o varnosti na smučiščih:
– načela nadzora po zakonu,
– pogoji za opravljanje nalog nadzora,
– pravice in dolžnosti nadzornikov,
– posebna pooblastila nadzornika in policista,
– opravljanje nalog nadzora,
– načela varnosti na smučiščih,
– tehnični pogoji obratovanja smučišča,
– urejanje smučišča, sneg in urejanje snega na smučišču,
– urejanje gibanja oseb ob vstopu na smučišče in izstopu iz njega in ob vstopu na žičniško napravo in izstopu iz nje,
– red na smučišču oziroma ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču,
– postopek ugotavljanje identitete udeležencev nesreč na smučišču in kršiteljev po tem zakonu,
– kazenske določbe.
2. Metodika in tehnika dela nadzornika smučišča:
– osnove metodike in tehnike dela nadzornika smučišča,
– kazniva dejanja, povezana z varnostjo na smučišču,
– obveščanje policije,
– prvi nujni ukrepi po nastanku nesreče,
– postopek opravljanja ogleda nesreče,
– način izdelave zapisnika o ogledu, skice in fotografije.
3. Preizkus usposobljenosti v smučanju se opravlja po posebnem programu usposobljenosti strokovnih delavcev v smučarskih disciplinah, ki ga predpiše pristojna nacionalna panožna športna zveza.
4. člen
(podrobnejše vsebine za preizkus)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za preizkus. Podrobnejše vsebine vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na preizkus in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
(2) Literaturo s podrobnejšo vsebino iz prejšnjega odstavka pripravi izvajalec iz 8. člena tega pravilnika, najkasneje 60 dni pred izvedbo preizkusov. Izvajalec je dolžan literaturo posredovati kandidatom.
(3) Priprave kandidatov za preizkus opravi izvajalec iz prejšnjega odstavka v obsegu najmanj 20 pedagoških ur.
5. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Preizkus opravlja kandidat, preden je imenovan za nadzornika.
(2) Kandidat mora izpolnjevati pogoje določene v prvi, drugi, tretji, peti in šesti alinei prvega odstavka 23. člena zakona.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka kandidat dokazuje z ustreznimi javnimi listinami oziroma potrdili pristojnih državnih organov.
III. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJE ZA PREIZKUS
6. člen
(komisija za preizkus)
(1) Preizkus se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Člane komisije za preizkus imenuje minister, pristojen za notranje zadeve iz vrst strokovnjakov za pravo o prekrških in upravnega postopka, metodike in tehnike dela nadzornika smučišča ter strokovnjakov za varnost na smučiščih.
(3) V aktu o imenovanju članov komisije za preizkus se določi, iz katerih področij lahko sprašujejo.
(4) Predsednik in člana komisije za preizkus morajo imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, in najmanj pet let delovnih izkušenj.
7. člen
(predsednik komisije za preizkus)
Predsednik, ki je določen izmed članov komisije za preizkus, vodi postopek za preizkus in skrbi za red na preizkusu.
8. člen
(izvajalec preizkusa)
Izvajalec preizkusa je organizacija, ki je izbrana za opravljanje preizkusov v skladu z osmim odstavkom 23. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
9. člen
(sestava komisije za preizkus)
Minister, pristojen za notranje zadeve z razporedom določi predsednika in člana komisije za preizkus za kandidata, datum in kraj opravljanja preizkusa ter zapisnikarja.
10. člen
(plačilo stroškov komisije za preizkus in stroškov preizkusa)
(1) Predsedniku in članom komisije za preizkus pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Za kandidate, ki pristopijo k preizkusu, plača stroške preizkusa upravljalec smučišča iz prvega odstavka 22. člena zakona po ceniku, ki ga določi izvajalec oziroma kandidat sam, če nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z upravljalcem smučišča iz prvega odstavka 22. člena zakona.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve podeli soglasje na cenik izvajalca iz prejšnjega odstavka.
IV. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA PREIZKUSA
11. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Kandidat za opravljanje preizkusa vloži prijavo za preizkus, ko uspešno opravi preizkus usposobljenosti v smučanju iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, na predpisanem obrazcu pri izvajalcu.
(2) Kandidat prijavnici priloži dokazila in potrdila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Izvajalec kandidatu, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, zavrne pristop k preizkusu.
(5) Izvajalec obvesti kandidata glede časa, kraja in vsebine preizkusa. Obvestilo o datumu preizkusa se pošlje kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za preizkus.
(6) Vsebina obrazca prijave za preizkus je vsebovana v prilogi št. 1 in je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Preizkus je javen.
(2) Preizkus obsega pisni in ustni del.
13. člen
(pisni del preizkusa)
(1) Pisni del preizkusa opravlja kandidat pod nadzorstvom odgovorne osebe pri izvajalcu.
(2) Pisni del preizkusa obsega reševanje pisne naloge oziroma pisnega vprašanja, povezanega z vsebino 1. in 2. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Pisno nalogo iz prejšnjega odstavka sestavi član komisije za preizkus, ki ga določi predsednik komisije za preizkus.
(4) Predsednik komisije za preizkus je dolžan izvajalcu dostaviti pisno nalogo najmanj tri dni pred dnevom izvedbe pisnega dela preizkusa.
14. člen
(red na pisnem delu preizkusa)
(1) Odgovorna oseba pri izvajalcu skrbi za pravilen in nemoten potek pisnega dela preizkusa.
(2) Kandidata, ki se pri opravljanju pisnega dela preizkusa ne ravna skladno z določbami tega pravilnika oziroma krši red, odgovorna oseba pri izvajalcu opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, ga odgovorna oseba pri izvajalcu odstrani.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da kandidat pisnega dela preizkusa ni opravil.
15. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo.
16. člen
(ustni del preizkusa)
(1) Ustni del preizkusa opravlja kandidat praviloma naslednji dan po pisnem delu preizkusa.
(2) Ustni del preizkusa obsega odgovarjanje kandidata na vprašanja, ki so povezana z vsebino programa iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu preizkusa, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s področja.
17. člen
(potek ustnega dela preizkusa)
(1) Predsednik komisije za preizkus pred začetkom opravljanja preizkusa ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.
(2) Predsednik in člana komisije za preizkus se dogovorijo o vrstnem redu izpraševanja glede na področja, za katera so imenovani.
(3) Predsednik komisije za preizkus prične preizkus tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek preizkusa.
18. člen
(trajanje preizkusa)
Pisni del preizkusa traja največ dve pedagoški uri, ustni pa največ 45 minut.
19. člen
(ocena uspeha kandidata)
Uspeh kandidata oceni komisija za preizkus z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
20. člen
(zapisnik)
(1) O poteku preizkusa se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Iz zapisnika morajo biti razvidne ocene posameznega člana komisije in skupna ocena za kandidata. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
(2) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku preizkusa imenuje izvajalec iz 8. člena tega pravilnika. Zapisnikar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.
(3) Vsebina obrazca zapisnika iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
21. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije za preizkus, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja preizkus najkasneje v štirinajstih dneh pred komisijo za preizkus. Kandidat opravlja ponoven preizkus pred drugo komisijo.
(3) Kandidat iz prvega odstavka tega člena opravlja ponoven preizkus v celoti.
22. člen
(potrdilo o preizkusu)
(1) Kandidatu, ki je preizkus opravil, se izda potrdilo o preizkusu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je preizkus opravil.
(3) Vsebina obrazca potrdila iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
23. člen
(podatki o opravljenem preizkusu usposobljenosti)
Za vsakega kandidata se v evidenci nadzornikov iz petega odstavka 23. člena zakona vodijo podatki o opravljenem preizkusu usposobljenosti, in sicer:
– prijava k preizkusu,
– dokazila in potrdila iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– obvestilo o dnevu opravljanja preizkusa,
– zapisnik o poteku preizkusa,
– potrdilo o opravljenem preizkusu.
24. člen
(prehodni preizkus)
(1) Osebe iz drugega odstavka 37. člena zakona opravljajo prehodni preizkus v omejenem obsegu.
(2) Prehodni preizkus iz prejšnjega odstavka obsega poznavanje vsebine 6. do 14. alinee drugega odstavka 3. člena tega pravilnika. Iz 1. točke tretjega odstavka istega člena se prehodni preizkus omeji na vsebine iz prve, druge, tretje, četrte, pete, desete, enajste in dvanajste alinee. Prehodni preizkus usposobljenosti v smučanju se predpiše v posebnem programu iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(izbira organizacije za izvajanje preizkusa)
Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za promet v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika izbere organizacijo za izvajanje preizkusa po tem pravilniku.
26. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2003.
Št. 1423-01-016-144/2003/1
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-1711-0030
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Soglašam!
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

AAA Zlata odličnost