Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3330. Razlaga o uporabi Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb), stran 10732.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji je na podlagi določil Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 in 86/99) in glede na svoj poslovnik na svoji 19. seji dne 19. 6. 2003 in 3. 7. 2003 soglasno sprejela
R A Z L A G O
o uporabi Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb)
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02)
Komisija je sprejela razlago, s katero je določila, katera izmed določil veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v RS se po 1. 1. 2003, ko je pričel veljati nov zakon o delovnih razmerjih, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe dejavnosti, in katerih po 1. 1. 2003 ni več moč uporabljati:
I
Po 1. 1. 2003 se v celoti uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določila o strankah kolektivne pogodbe, njeni veljavnosti (krajevna, stvarna, osebna in časovna), enotnih minimalnih standardih, razvrstitvi delovnih mest (1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. in 9. člen),
– določila o pogojih za sklenitev delovnega razmerja in objave delovnega mesta (10., 11. in 12. člen),
– določilo o delu na domu (15. člen),
– določilo o razporejanju delavca iz kraja v kraj brez njegove privolitve, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj (20. člen),
– določilo, ki opredeljuje pojem »edini skrbnik otroka« (21. člen),
– določilo o interni ponudbi v postopku ugotavljanja presežnih delavcev (24. člen),
– določilo o trajnih presežkih delavcev (28. člen, vendar le za primere odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov po 96. členu zakona o delovnih razmerjih),
– določilo o obveznostih delodajalca pred ugotavljanjem presežnih delavcev (29. člen),
– poglavje o programu razreševanja presežnih delavcev (30., 31., 32., 33. in 34. člen),
– določilo o odločanju o delovnem času (39. člen),
– določila o tedenskem, dnevnem, izmenskem, deljenem in popoldanskem delovnem času, o pripravljenosti na domu, o dežurstvu, o delovnem času, krajšem od polnega (40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člen),
– določilo o načinu evidentiranja in obračunavanja delovnega časa (52. člen),
– poglavje o odsotnosti z dela brez nadomestila plače (62. člen),
– določilo o varstvu invalidnih oseb (70. člen),
– določilo o varstvu starejših delavcev (71. člen),
– določilo o pravicah delavcev, ki s svojim delom izjemno prispevajo k povečanju produktivnosti (72. člen),
– poglavje o usposabljanju in izobraževanju delavcev (od 73. do vključno 88. člena),
– določilo o prenehanju delovnega razmerja (109. člen),
– določilo o pravici delavca do zavarovanja osebnih podatkov (116. člen),
– poglavje o obveščanju delavcev (118. in 119. člen),
– poglavje o pogojih za delovanje sindikata (od 151. do vključno 159. člena),
– poglavje o pravicah in obveznostih pogodbenih strank in reševanju sporov (od 160. do vključno 172. člena),
– prehodna določba (173. člen).
II
Po 1. 1. 2003 se deloma uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določilo o pomenu izrazov v kolektivni pogodbi (5. člen – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ne uporabljajo pa se prvi, drugi in deveti odstavek),
– določilo o pogodbi o zaposlitvi (13. člen – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporabljata se šesti in sedmi odstavek),
– določilo o poskusnem delu (14. člen – uporabljata se drugi in tretji odstavek, ne uporablja pa se prvi odstavek),
– poglavje o kriterijih za ohranitev zaposlitve (uporabljata se 35. in 36. člen, ne uporabljata se 37. in 38. člen),
– poglavje o letnem dopustu (uporabljajo se prvi in drugi odstavek 53. člena, 54., 55., 56. in 57. člen, ne uporabljajo pa se tretji odstavek 53. člena in 58. člen, pri čemer je v 3. točki 56. člena potrebno upoštevati, da delovnim invalidom III. kategorije (druga alinea) in delavcem, ki negujejo in varujejo težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadeto osebo pripadajo 3 dnevi letnega dopusta (četrta alinea), po šesti alinei pa pripada 1 dan za vsakega otroka do 15. leta starosti),
– poglavje o odsotnosti z dela z nadomestilom plače (uporabljata se 59. in 61. člen, ne uporablja se 60. člen),
– poglavje o varstvu pri delu (uporabljajo se 63. člen – razen tretjega odstavka, 64. člen – razen tretjega odstavka, 65., 66., 67., 68. in 69. člen),
– določilo o pravici delavcev ob stavki (uporablja se prvi odstavek 117. člena, ne uporablja se drugi odstavek 117. člena),
– poglavje o plačah in drugih prejemkih, (uporabljajo se členi od 120. do vključno 150. člena – razen prvi odstavek 122. člena, 133. člena in 134. člena).
III
Po 1. 1. 2003 se ne uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določila o razporejanju delavcev (16., 17., 18. in 19. člen),
– določilo o prevzemu na delo v drugo organizacijo oziroma k zasebnemu delodajalcu (22. člen),
– določilo o postopku ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopku ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela (23. člen),
– določila o začasnih presežkih (25., 26. in 27. člen),
– določila o delu preko polnega delovnega časa (49., 50., 51. člen),
– poglavje o odgovornosti za delovne obveznosti (od 89. do vključno 100. člena),
– poglavje o odškodninski odgovornosti (od 101. do vključno 106. člena),
– poglavje o odstranitvi delavca z dela (107. in 108. člen),
– poglavje o odločanju o pravicah delavcev na drugi stopnji (od 110. do vključno 115. člena).
IV
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage, priporočila in stališča za tiste določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v RS, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.
V
Navedena stališča oziroma razlage se objavijo v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
Predsednik Komisije
Danilo Kline l. r.

AAA Zlata odličnost