Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3336. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza), stran 10742.

Na podlagi 23. člena in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. izredni seji dne 19. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99 in 77/02) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“Genius loci pod št. naloge 147/01 v septembru 2001.”.
2. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 7 Poljane na koncu vrstice CO 7/1 Barvarska steza črta številka “6” in nadomesti s številko “5”.
3. člen
Na koncu 33. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Pojem »FSI«, to je indeks intenzivnosti izrabe zemljišča, pomeni razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena (oziroma koto 0,0) in površino gradbene parcele. V bruto etažne površine za izračun tega indeksa se ne upoštevajo podstrešja in kletne etaže, namenjene pomožnim prostorom, kot so parkirna mesta, shrambe, sušilnice, tehnični prostori ipd., podstrešja izkoriščena za stanovanja ali poslovne prostore pa le v delu, ki je višji od minimalno določene višine za posamezno rabo.
Izvedba kleti je dopustna povsod, kjer to dopuščajo rezultati geomehanskih raziskav in pogoji zaščite podtalnice.«
4. člen
Tabele meril in pogojev za posege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah iz 77. člena za območje urejanja CO 7/1 se spremenijo in dopolnijo tako, da se glasijo:
»1. funkcionalna enota 1 (f.e.1): 1.1.K, 1.3.B, 1.4.A, 2.1.Y, 3.1.O, 3.2.G, 3.4.A, 4.2.F, 7.1B;
2. funkcionalna enota 2 (f.e.2): 1.1.C, 1.2.C, 1.4.A, 2.1.J, 2.2.G, 2.3.C, 2.4.D, 3.1.H, 3.2.B, 3.3.C, 3.4. A, 4.1.A, 4.3.E, 4.4.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2. H;
3. funkcionalna enota 3 (f.e.3): 1.1.C, 1.2.C, 1.4.A, 2.1.B, 2.3.B, 2.4.D, 3.1.H, 3.2.B, 3.3.C, 4.1.B, 4.3.F, 6.1.D, 6.2.B, 7.2.H;
4. funkcionalna enota 4 (f.e.4): 1.1.L, 1.2.L, 1.4.G, 2.4.D, 3.3.C, 3.4.A, 4.4.B, 6.1.G, 6.2.C;
5. funkcionalna enota 5 (f.e.5): 1.1.F, 1.2.A, 1.4.G, 2.1.B, 2.2.C, 2.3.B, 2.4.D, 3.1.K, 3.2.G, 3.3.C, 4.1.B, 4.3.E, 5.2.B, 5.3.B, 5.5.B, 5.6.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2. H, 7.3.C;
5. člen
V 78. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
“6. CO 7/1 Barvarska steza:
Gradbena linija novega objekta v funkcionalni enoti 5 poteka na severovzhodni strani po severnem robu parcel št. 220/1 in 217/1; gradbena meja novega objekta poteka na vzhodni, južni in zahodni strani po robu parcelnih mej parcel št.: 220/1, 221, 222, 216, 217/1, 217/2, 223; na zahodni strani mora biti nov objekt umaknjen od obstoječega objekta Kapitelj I. toliko, da je zagotovljena požarna varnost.
Kleti objekta smejo segati pod Barvarsko stezo na parceli št. 231/1.
Kota pritličja: 290.35 n.v.; etažnost: 3K + P+Mez +5+M.
Maksimalne višine vencev:
– višina venca nad poslovnim delom (pritličje, mezzanin): 298,85 m n.v. oziroma 8,50 m (±1.00m)
– višina venca stanovanjskega dela objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja (5 nadstropje – odmik 5,5 m od gradbene meje): 315,35 n.v. oziroma 25 m (±1m)
– višina venca mansarde objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja: 318,85 m n.v. oziroma 28,5 m (±1 m)
– višina venca objekta ob Kapiteljski ulici 304,35 m n.v. oziroma 14 m.
Na vogalu Barvarske steze in Poljanskega nasipa bo v vseh stanovanjskih etažah konzolni pomol, v pritličju prostorska dominanta. Glavni vhod v poslovni dvoetažni parter je iz vogala Poljanskega nasipa in Barvarske ulice. Vhodi za stanovalce so iz obodnih ulic. Uvoz v kletne etaže je iz Poljanskega nasipa, po Barvarski stezi je dopusten interventni promet in odvoz smeti. Fasade morajo biti iz trajnih, kakovostnih materialov. Strehe so ravne, deloma ozelenjene. Uvoz v kletne etaže je iz Poljanskega nasipa.
Stavbna struktura novega objekta sme biti nad dvoetažnim parternim delom členjena v tri stavbne mase. Severni in južni del sledita gradbenim linijam Poljanskega nasipa in Kapiteljske ulice, členitve v osrednjem delu so pravokotne na Barvarsko stezo.
Gradnja novega objekta v obsegu dveh glavnih stavbnih delov, (»vila urbana«) v funkcionalni enoti 5 in ureditev Barvarske steze – funkcionalna enota 4, je enotna gradbena faza. Ločeno se sme izvesti novogradnjo oziroma rekonstrukcijo južnega roba ob Kapiteljski ulici.
Pri izvedbi so dovoljena odstopanja:
– v javnem poslovnem parternem delu, pritličju in mezzaninu, se sme urediti program široke potrošnje (2.1.D).«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-23/01-8
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost