Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3348. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, stran 10747.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Ribnica, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče na območju Občine Ribnica.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do prispevka tisti, pri katerem otrok živi.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja s posebno pisno vlogo. Rok za vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu otroka in o stalnem prebivališču otroka, o stalnem prebivališču staršev (ali enega od njiju) in številka tekočega računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže prispevek ter davčna številka.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka, dokazilo o državljanstvu staršev ter dokazilo o stalnem prebivališču staršev in otroka.
6. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu občine. Občinska uprava nakaže prispevek najkasneje v tridesetih dneh po vročitvi dokončne odločbe.
7. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša 50.000 SIT. O spremembi višine prispevka odloča občinski svet s posebnim sklepom.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Ribnica iz proračuna.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence rojene od 1. januarja 2003 dalje.
Za rojene od 1. 1. 2003 do uveljavitve tega pravilnika začne teči rok iz 4. člena z dnem uveljavitve pravilnika.
Št. 01-152-02-1/2003
Ribnica, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

AAA Zlata odličnost