Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina, stran 10749.

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93 in 37/97) se spremenijo in dopolnijo z določbami, kot so navedene v členih tega odloka.
2. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Gradnja objektov se kot izjemen poseg dovoli zunaj poselitvenih območij, če:
1. objekti služijo gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji, pridobivanju mineralnih surovin ali izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni na poselitvenih območjih;
3. gre za rekonstrukcije in adaptacije s spremembo namembnosti ali zmogljivosti, če spremembe ne ovirajo dejavnosti objektov, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti in ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;
4. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih območij;
5. gre za objekte, ki so namenjeni izvajanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo ob upoštevanju variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede sprejemljivosti v lokalnem okolju, po podrobnejših kriterijih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«
3. člen
Besedilo 19. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»V primeru izjemnih gradenj (izjemni posegi v prostor) mora investitor pred pridobitvijo lokacijske informacije predložiti mnenje Sveta za urbanizem, ki presodi ali je gradnja skladna z določili 2. člena tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-07/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.