Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3308. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
3309. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti

Sklepi

3310. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

MINISTRSTVA

3252. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
3253. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
3254. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
3255. Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov
3256. Pravilnik o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav
3257. Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja
3258. Pravilnik o vrstah, postopkih in načinih vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
3259. Navodilo o načinu izvajanja obveznosti delodajalca in tujca do nadzorstvenih organov
3311. Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi cene potnih listin

OBČINE

Bovec

3260. Odlok o zaključnem računu Občine Bovec za leto 2002
3261. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec"
3262. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
3263. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Bovec

Cankova

3264. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2003

Cerkvenjak

3265. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001
3266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002

Dol pri Ljubljani

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3268. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Dol pri Ljubljani
3269. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani
3270. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani
3271. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

Jesenice

3272. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
3274. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

Kamnik

3275. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik
3276. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik
3277. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

Kobarid

3278. Sklep o cenah komunalno opremljenega stavbnega zemljišča
3279. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3280. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3281. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3282. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3283. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3284. Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča v Kobaridu
3285. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3286. Sklep o cenah pogrebnih storitev

Laško

3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003
3288. Odlok o javnih vodovodih v Občini Laško
3289. Odlok o o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško

Litija

3290. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2003
3291. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2004
3292. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Metlika

3293. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2003
3294. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču pri Treh farah v Rosalnicah
3295. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču v Podzemlju

Mozirje

3296. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik - dopolnitev projekta navezovalnih cest

Nova Gorica

3297. Sklep o višini žepnine

Podčetrtek

3298. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek
3299. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Podčetrtek
3300. Tržni red na javni tržnici v Podčetrtku

Slovenske Konjice

3301. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra "Kračun"
3302. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat - območje Konec
3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
3304. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Zreče

3305. Odlok o zazidalnem načrtu za območje počitniških hiš v Padeškem vrhu (območje urejanja P6)
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje občine Zreče - dopolnjen 2003
3307. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Šentjungert

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

43. Uredba o ratifikaciji Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov
44. Uredba o ratifikaciji Pravilnika o pristojbinah z dne 20. oktobra 1977, kot je bil zadnjič spremenjen z odločitvijo upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 13. decembra 2001

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti