Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje občine Zreče - dopolnjen 2003, stran 10619.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12., 23., 171. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02) na 7. seji dne 30. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 2003
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99), ki se nanašajo na:
– zasnovo kmetijstva in gozdarstva z opredelitvijo nekaterih sprememb na območjih varovalnih gozdov ter uveljavitvijo 25 posegov na najboljša kmetijska zemljišča, 29 posegov na druga kmetijskih zemljišč ter 11 posegov na gozdna zemljišča,
– zasnovo vodnega gospodarstva z novelacijo vsebine,
– zasnovo rudnin z novelacijo vsebine,
– zasnovo varovanja naravnih vrednot z novelacijo vsebine,
– zasnovo varovanja kulturne dediščine z novelacijo vsebine,
– zasnovo omrežja zvez z ažuriranjem podatkov o obstoječi infrastrukturi,
– zasnovo ureditvenih območjih naselij z manjšimi razširitvami 15 ureditvenih območij naselij in z opredelitvijo 4 novih ureditvenih območij naselij: Dobrava 3 (26), Bukovlje 3 (27), Planina na Pohorju – Jerut (28) in Boharina 1 (29);
– obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije z dopolnitvijo obveznega izhodišča: poselitev;
– urbanistično zasnovo naselja Zreče – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe prostora z osmimi manjšimi razširitvami ureditvenega območja naselja ter z opredelitvijo dveh novih con za proizvodne ter za obrtno proizvodne dejavnosti;
– kartografsko dokumentacijo k planu v razporeditvi proizvodnih dejavnosti z opredelitvijo dveh novih con za proizvodne ter za obrtno proizvodne dejavnosti ter z uveljavitvijo 25 posegov na najboljša kmetijska zemljišča, 29 posegov na druga kmetijskih zemljišč ter 11 posegov na gozdna zemljišča.
2. člen
Besedilo 2. člena sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99) se spremeni in dopolni v delu 6.4. Prostorski razvoj, v naslednjih poglavjih:
(1) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v podpoglavju 6.4.3.1.4 Razporeditev proizvodnih dejavnosti:
(1/1) v temi 6.4.3.1.4.1 Industrija, se dopolni tabela v petem odstavku tako, da se doda nova deveta vrstica ter spremenijo skupne površine za območje Zreč, tako, da se zaključni del tabele glasi:
P9  Unior – Comet  0,95   0,95   SP št. 362/01
   Območje Zreč  23,45   5,79
(1/2) v temi 6.4.3.1.4.2 Drobno gospodarstvo – obrtno proizvodne dejavnosti, se dopolni tabela v drugem odstavku tako, da se doda nova osma vrstica ter spremenijo skupne površine za območje Zreč, tako, da se zaključni del tabele glasi:
O8  OPC Zreče    1,41   1,41   SP št. 362/01
   Območje Zreč  8,33   6,44
(2) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v podpoglavju 6.4.3.1.5 Infrastrukturno omrežje in povezave:
(2/1) v temi 6.4.3.1.5.2 Zasnova omrežja zvez, v podtemi D) Telefonsko omrežje, se dopolni prvi stavek tako, da se glasi:
V obstoječem (podzemnem in nadzemnem) telefonskem omrežju niso predvidene večje spremembe; v prostoru občine obstaja končna telefonska centrala KATC v Zrečah, telefonska centrala tipa LC, telekomunikacijsko medkrajevno omrežje simetričnih in optičnih telekomunikacijskih kablov ter RR zvez. Na območju občine se bodo izvajale rekonstrukcije obstoječega TK omrežja ter izgradnja novega, in sicer skladno s potrebami.
(2/2) v temi 6.4.3.1.5.3 Zasnova energetskega omrežja, v podtemi G) Plinovod, se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Preko območja Občine Zreče poteka iz smeri Slovenska Bistrica visokotlačni plinovod (P 142) upravljavca Geoplin d.o.o. Slovenska plinska družba. V nadzorovanem pasu plinovoda (2 x 100 m) je potrebno upoštevati omejitve za posege v prostor.
Za območje mesta Zreče je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja za široko potrošnjo.
(3) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora, se v uvodnih dveh odstavkih spremenita obe tabeli:
(3/1) tabela v prvem odstavku – delitev površin na osnovno rabo se spremeni tako, da se glasi:
površina občine                       6.725 ha  38 a  81 m2
gozd:                            4.312 ha  16 a  92 m2
kmetijska zemljišča:                     2.116 ha  47 a  18 m2
– najboljša kmetijska zemljišča   1.006 ha  70 a 63 m2
– druga kmetijska zemljišča     1.109 ha  76 a 55 m2
urbanizirano:                        296 ha   74 a  71 m2
– območja opred. stavbnih zemljišč: 296 ha   74 a 71 m2
(vir: Izračun na osnovi digitaliziranih podatkov, marec 2003)
(3/2) Spremenita se tekst drugega odstavka in tabela tako, da se glasita:
Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč bo bilanca osnovne rabe prostora v letu 2003 naslednja:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            Gozd     Najboljša   Druga kmetijska   Stavbišča    Skupaj
                   kmetijska     zemljišča
            /ha,%   zemljišča/ha,%     /ha,%      /ha,%     /ha,%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1)         Stanje 1998
  ha         4312,1692   1006,7063     1109,7655    296,7471   6.725,3881
  %          64,12     14,97       16,50      4,41      100,0
(2)        Izjemni posegi
  število        11       25        29               66
  ha         –2,3632    –6,0620      –8,7662     +17,1914
Planirano
ha          4.309,8060   1000,6443     1100,9993    313,9385   6.725,3881
%            64,08     14,89       16,37      4,66      100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(4) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 6.4.3.2.1 Območja kmetijskih zemljišč se spremeni besedilo:
(4/1) spremeni se prvi odstavek besedila tako, da se glasi:
V letu 1998 je bilo evidentiranih v Občini Zreče od celotnih 6.725,39 ha površine občine 2.116,47 ha kmetijskih zemljišč ali 31,47% celotnega območja občine. Od tega je 1.006,70 ha najboljših kmetijskih zemljišč – prvih (1.) zavarovanih območij kmetijskih zemljišč – in 1.109,76 ha drugih (2.) kmetijskih zemljišč.
(4/2) spremeni se tretji odstavek besedila tako, da se glasi:
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je opredeljen izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča (1. območja kmetijskih zemljišč) v velikosti 6,06 ha; sprememba rabe iz 2. območja kmetijskih zemljišč v urbanizirana – stavbna zemljišča je opredeljena za 8,76 ha zemljišč. Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v strokovnem gradivu Izjemni posegi (v letu 2003), ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Zreče.
(4/3) spremeni se peti odstavek besedila tako, da se glasi:
Tako je v letu 2003 v Občini Zreče od celotnih 6.725,39 ha površine občine opredeljenih 2.101,63 ha kmetijskih zemljišč ali 31,26% celotnega območja občine. Od tega je 1.000,64 ha najboljših kmetijskih zemljišč – prvih (1.) zavarovanih območij kmetijskih zemljišč – in 1.100,99 ha drugih (2.) kmetijskih zemljišč.
(5) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 6.4.3.2.2 Območja gozdov, v temi D/Evidentirane spremembe v gozdovih, se spremeni besedilo zadnjega, četrtega odstavka tako, da se glasi:
Tako je v letu 2003 v Občini Zreče od celotnih 6.7922,38 ha površine občine opredeljenih 4.309,80 ha gozdnih zemljišč ali 64,08% celotnega območja občine.
(6) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 6.4.3.2.5 Varstvo naravne in kulturne dediščine, se spremeni naslov podpoglavja, celotno besedilo podpoglavja pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
6.4.3.2.5. Varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine
6.4.3.2.5.1. Obvezna izhodišča državnega prostorskega plana
Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana za varovanje naravnih vrednot so naslednja:
– območje regijskega parka Pohorje (RP-222 oziroma RP 1), ki pokriva severni del občine,
– območje naravnega rezervata Rogla (NR 413), ki s svojim jugozahodnim delom sega v prostor Občine Zreče,
– območje naravnega rezervata Lovrenška Jezera (NR 411), ki s svojim južnim delom sega v prostor Občine Zreče,
– kamnolom v Stranicah (NS 7).
Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana za varovanje kulturne dediščine so naslednja:
– Boharina – mlin Boharina 17 (K.5.02 oziroma 31),
– Skomarje – kmečka hiša Skomarje 30 (K.5.38 oziroma 649),
– Skomarje – Ošlakova kovačija (K5.36 oziroma 650),
– Stranice – grobišče talcev (K.6.01 oziroma 6655),
– Zreče – arheološko najdišče Brinjeva gora (K2.01 oziroma 889),
– Južno Pohorje – pomembnejše območje kulturne dediščine (ŠO 60).
Naštete enote vrednot in dediščine imajo velik in izjemen pomen za Republiko Slovenijo, zato jih država posebej varuje ter za njihovo ohranitev in razvoj izkazuje poseben interes.
Na področju urejanja prostora država izraža ta interes z nadzorom načina njihovega upoštevanja v občinskih prostorskih aktih ter s pripravo prostorskih in razvojnih načrtov za njihovo obnovo in funkcioniranje. Našteti kulturni spomeniki se varujejo po splošnih režimih za stavbno dediščino, se pri njih postavlja zahteva, da mora biti dejavnost v objektu v skladu s spomeniškim značajem posameznega kulturnega spomenika, kar pri nekaterih lahko pomeni tudi, da dejavnost služi le potrebam varstva in po potrebi konserviranju in restavriranju.
6.4.3.2.5.2. Zasnova varstva naravnih vrednot
Sestavni del teh prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče – dopolnjenih v letu 2003 – so Naravovarstvene smernice (strokovne podlage) za spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana Občine Zreče (izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, št. NC 551/00 z datumom oktober 2001).
V Naravovarstvenih smernicah so podrobneje opredeljene usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Naravovarstvene smernice je potrebno upoštevati pri urejanju prostora, pri rabah naravnih dobrin ter pri varstvu nepremične kulturne dediščine v Občini Zreče.
Dosedaj v Občini Zreče ni z občinskimi odloki zavarovanih objektov in območij naravnih vrednot.
Naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi dokumenti so naslednje:
– regijski park Pohorje (RP-222 oziroma RP 1),
– naravni rezervat Rogla – del (NR 413),
– naravni rezervat Lovrenška Jezera – del (NR 411),
– naravni spomeniki: zgornji tok Radoljne (NS2), potok Ločnica s pritoki (NS 3), Gradiški graben s pritoki (NS 4) potok Bohoriščica (NS5), potok Ljubnica s pritoki (NS 6), Dravinja s pritoki (NS 20),
– naravne vrednote: kamnolom v Stranicah (NS 7), kamnolom v Zrečah (NV 8), pečovje pri Bukovlju (NV 9), kraški svet okrog Zreč (NV 10), kraške jame in vrtače pri Stranicah (NV 11), Pavlakova jama (NV 12), rudnik antracita v Zrečah (NV 13), trstičje pri ribogojnici Zverovje (NV 16), Višičeva lipa (NV 17), vaška lipa v Loški gori (NV 18),
– Kolarjevi lipi (NV 16).
Kljub temu, da še ni ustreznih predpisov, ki bi vzpostavili ekološko pomembna območja, je v Občini Zreče območje Pohorja, ki je predlagano za opredelitev v ekološko pomembno območje.
V prostoru Občine Zreče se pričakuje odkritje naravnih vrednot na celotnem občinskem območju. V primeru odkritja naravne vrednote je potrebno o tem obvestiti pristojno naravovarstveno službo, hkrati pa zaustaviti vse dejavnosti, ki bi morebiti ogrozile naravno vrednoto.
6.4.3.2.5.3. Zasnova varstva kulturne dediščine
Sestavni del teh prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče – dopolnjenih v letu 2003 – so Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Zreče (izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, z oznako NC 617/01 in z datumom junij 2001) ter strokovna mnenja k spremembam in dopolnitvam prostorskega plana, ki jih je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje z datumi 17. 7. 2002, 29. 11. 2002 in 19. 3. 2003. Strokovne podlage in mnenja je potrebno upoštevati v upravnih postopkih za posege v prostor ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.
Cilji varstva kulturne dediščine so naslednji:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;
– zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti vsebina oblike in s tem vrednost dediščine.
V strokovnih podlagah so podrobneje opredeljene smernice za varovanje posameznih zvrsti kulturne dediščine ter njihovi varstveni režimi, ki veljajo za objekte kulturne dediščine, njihovo neposredno okolico ter za njihovo vplivno območje.
Posamezne zvrsti dediščine na območju Občine Zreče ter njihovi varstveni režimi
a) Kulturna krajina
Območje kulturne krajine je tisto območje kulturne dediščine, kjer vzajemno delujejo elementi naravne in kulturne dediščine s prevladujočimi elementi kulturne dediščine. Na teh območjih se varuje historične poselitvena struktura, krajevno značilni arhitektonski tip, način kmetovanja in s tem obdelovalni vzorec, v gozdovih pa režim prebiralne sečnje. Priporočajo se ekološki načini sonaravnega gospodarjenja. Novogradnje so možne v omejenem številu, predvsem v sklopu kmečkih domačij tar za potrebe kmečkega gospodarstva. Počitniške hišice ter ekološko sporni objekti niso ustrezni. Vse posege je potrebno načrtovati ob upoštevanju tradicionalnih gabaritov in stavbnih sestavin. Potrebna je eventualna sanacija ali odstranitev negativnih gradenj in poenotenje kritin. Infrastrukturni vodi in energetski objekti naj se s trasami bodisi izognejo ali pa se pri izvedbi prilagajajo krajinski kvaliteti. Za celotno območje se priporoča izdelava krajinskega načrta, ki bo temeljil na strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave. Do izdelave krajinskega načrta je potrebno za vse posege na tem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
b) Naselbinska dediščina
Na območju občine je evidentirana ena enota naselbinske dediščine, in sicer vas Skomarje.
Prenova in razvoj varovanega naselja mora upoštevati obstoječo grajeno strukturo in kontinuiteto načina pozidave. V okviru grajene strukture so možne adaptacije in prenove posameznih objektov dediščine kot tudi objektov, ki predstavljajo samo elemente v urbanističnem tkivu naselja. Sprejemljive so nadomestne gradnje gradbeno ogroženih in oblikovno neustreznih objektov. Novogradnje so izjemoma mogoče kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe strukture naselja, vendar tako, da se naselje ne širi neorganizirano v prostor, same gradnje pa naj upoštevajo merila zavarovanega prostora.
Za vse posege na zavarovanem območju naselbinske dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasje, kot je določeno pri varovanju stavbne dediščine.
c) Arheološka dediščina
Arheološka dediščina se varuje na osnovi naslednjih načel:
– ohranitev in zagotovitev znanstvenega pomena na osnovi nadzora arheoloških raziskav in dajanja prednosti nedestruktivnim metodam;
– rezervatno varstvo lokalitet in njihove prostorske integritete;
– integralno varstvo s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.
Na zavarovanih območjih arheološke dediščine mora biti raba tal takšna, da se ohranjajo podzemne ostaline nepoškodovane. To velja za gradnje kot za ostale posege v zemeljske plasti (kmetijstvo, infrastrukturni posegi in podobno). Pred vsakim načrtovanim posegom je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki bodo opredelili nadaljnje ukrepe, potrebne za ohranitev zavarovanega območja.
Pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov ter pri ostalih večjih posegih v prostor je potrebno zagotoviti arheološke raziskave po metodologiji SAAS po celotnem območje predvidenega posega in ne le na območju do sedaj evidentirane dediščine.
c) Stavbna dediščina
Stavbno dediščino predstavljajo profani, sakralni in sakralno profani objekti. V profano dediščino sodi tudi etnološka dediščina.
Ob samem objektu se varuje njegovo funkcionalno zemljišče ter širši vizualni prostor, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru. Pri posameznih objektih profane dediščine (dvorci, vile ipd.) se varujejo tudi parkovni in vrtni kompleksi, ki predstavljajo historično funkcionalno celoto posamezne enote dediščine, ta vrtnoarhitekturna dediščina pa se varuje po splošnih načelih varovanja stavbne dediščine.
Med stavbno dediščino se uvrščajo tudi objekti, ki imajo vrednost kulturnega spomenika in sicer: umetnostno-arhitekturni spomeniki, etnološki spomeniki in tehniški spomeniki. Za njih, poleg splošnega varstvenega režima za stavbno dediščino, velja tudi, da se načeloma varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ter da se poleg naštetih splošnih določb lahko predpišejo tudi posebni varstveni pogoji za posamezni spomenik.
Za vse posege, ki po zakonu štejejo za gradnjo in rekonstrukcijo in za druge posege, kjer je potrebno dovoljenje za priglasitev del, se izdajajo kulturnovarstveni akti po zakonu o varstvu kulturne dediščine. S kulturnovarstevnimi pogoji se določijo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija za graditev in rekonstrukcijo, oziroma dokumentacija za druge posege v prostor. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo ali za priglasitev del je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje o izpolnjevanju kulturnovarstvenih pogojih. Te akte izdaja v upravnem postopku pristojni zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki v kulturnovarstvenih pogojih lahko določi, glede na naravo in obseg posega, izdelavo konservatorskih smernic, konservatorskih programov in konservatorskih projektov prenove.
Vsi objekti in območja stavbne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihov življenjski prostor, s tem da se ohrani in revitalizira njihova pričevalna vloga in njihove avtentične stavbnofunkcionalne sestavine.
Glede na dejstvo, da celotna nepremična kulturna dediščina na območju občine še ni evidentirana večja za vse kapelice in znamenja splošen varstveni režim za stavbno dediščino, kar pomeni, da je potrebno za vse posege na teh objektih pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
d) Memorialna dediščina
Kot memorialna dediščina je opredeljen zgodovinski spomenik Grobišče talcev na Stranicah. Poleg tega spomenika je na območju Občine Zreče locirana vrsta objektov memorialne dediščine, ki še niso vpisani v register; ti objekti se varujejo po določilih za varstvo stavbne dediščine.
6.4.3.2.5.4. Zasnova varstva s planskimi usmeritvami
Naravne vrednote:
Za objekte in območja regijskega parka, naravnih rezervatov in spomenikov veljajo varstveni režimi za posamezne zvrsti. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje sodeluje v upravnih postopkih s soglasjem za posege v vseh zavarovanih območjih naravnih vrednot ter pri tistih posegih, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost v prostoru. V posebni študiji so ovrednoteni naravno ohranjeni hudourniški potoki na območju občine, ki imajo zaradi vsestranske naravoslovne kvalitete vrednost hidroloških spomenikov.
Kulturna dediščina:
Objekti in območja kulturnih spomenikov se urejajo po varstvenih režimih iz razglasitvenega gradiva. Posegi in spremembe na objektih in območjih kulturnih spomenikov potrebujejo predhodne smernice spomeniške službe, zahtevnejši in celovitejši posegi pa podrobnejša spomeniškovarstvena izhodišča prenove s programom izrabe in projektnimi elementi. Na območju kompleksnega varstva ZVNKD sodeluje v upravnih postopkih s soglasjem, kadar gre za posege v objekte in območja kulturnih spomenikov in dediščine, z mnenjem pa v ostalem prostoru.
(7) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.6 Ureditvena območja naselij se spremeni besedilo:
(7/1) za prvim odstavkom besedila se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
V Občini Zreče je bilo v letu 1998 določenih 25 ureditvenih območij naselij. S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče v letu 2000 pa so dodatno predlagana za opredelitev v ureditvena območja še 4 območja v skupni velikosti 5,91 ha, od tega tri za stanovanjsko gradnjo in eno za počitniške objekte.
Velikost vseh 29 ureditvenih območij je 307,14 ha, od tega zavzema pretežni del ureditveno območje naselja Zreče z 181,65 ha, preostalih 125,49 ha pa se porazdeli med drugih 28 ureditvenih območij; pri le-teh po velikosti izstopata ureditveni območji Rogle, ki meri 12,36 ha, ter kamnoloma Stranice z 17,15 ha.
Meja ureditvenega območja Rogle (evid. št. 1) je opredeljena ob upoštevanju meje, kot je določena v odlokih o ZN Rogla (Uradni list SRS, št. 5/74, 1/75, 24/80, 31/81, 19/82 in 6/87), na osnovi ZN (št. proj. UI 708 z dne 2. septembra 1981 PIA /UI v Ljubljani).
Sestavni del tega odloka je elaborat Strokovne podlage za področje poselitve v Občini Zreče z datumom avgust 2001.
(7/1) drugi in tretji odstavek besedila postaneta tako šesti in sedmi odstavek.
(8) v delu 6.4.4. Obvezna izhodišča za pripravo prostorskih sestavin planskih dokumentov občine, v poglavju 6.4.4.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za pripravo prostorskih sestavin planskih aktov občine, se tabela iz prvega odstavka spremeni tako, da se doda 5 novih vrstic, in se tabela glasi:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra    Obvezno izhodišče                Stanje Zasnova  2000
št.  dejavnosti                          1988  1. etapa 2. etapa
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.  01      1. območje kmetijskih zemljišč          *
2.  05      Varovalni gozdovi                *
3.  20      Regijski park Pohorje                  *
4.  20      Naravni rerezvat Rogla – del               *
5.  20      Naravni rezervat Lovrenšks jezera – del         *
6   20      Kamnolom v Stranicah                   *
7.  25      Kompleksno območje kulturne dediščine:
          Južno Pohorje (60)                         *
8.  25      Zreče – arheološko najdišče Brinjeva gora (889) *
9.  25      Profana stavbna dediščina – etnološka:
          Boharina – mlin Boharina 17 (31)         *
10.  25      Profana stavbna dediščina – etnološka:
          Skomarje – Ošlakova domačija (650)        *
11.  25      Profana stavbna dediščina – etnološka:
          Skomarje – kmečka hiša Skomarje 30 (649)     *
12.  25      Memorialna dediščina:
          Stranice – grobišče talcev (6655)        *
12.        Poselitev                        *
13.  40      Magistralna cesta 10 Tepanje – Višnja vas    *
14.  40      Regionalna cesta: 367 Zg. Dolič – Stranice    *
15.  40      Regionalna cesta: 343 Pesek – Rogla – Zreče   *
16.  40      Regionalna cesta: 343 Ruta – Pesek        *
17.  60      DV 110 kV Pekre – Slovenske Konjice –
          Selce (D – 1035)                 *
18.  65      Visokotlačni plinovod – odcep Zreče       *
----------------------------------------------------------------------------------------------
(9) v delu 6.4.5 Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče, se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
Občina Zreče opredeljuje kot programsko nalogo izdelavo krajinskih zasnov za območje kompleksnega varstva Južno Pohorje na osnovi sprejetih aktov za območje regijskega parka Pohorje.
(10) v delu 6.4.6 Urbanistična zasnova naselja Zreče – programske usmeritve, se spremenijo naslednji deli besedila:
(10/1) v drugem odstavku Ureditveno območje naselja Zreče se četrti in peti stavek nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
K ureditvenemu mesta Zreče sta opredeljeni tudi prostorsko ločeni ureditveni območji Zreče-Fijavž in Zreče Loška Gora, ob izlivu Sopočnice v Dravinjo. Ureditveno območje pokopališča, na vzpetini nad Koprivnico, ni opredeljeno v sklop urbanističnih zasnov. Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Zreče meri okrog 181,65 ha.
(10/2) v tretjem odstavku Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti se v petem pododstavku za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
Ureditev novega proizvodnega in obrtno proizvodnega območja za aktiviranjem površin jugozahodno od opuščene železniške postaje.
(10/3) v četrtem odstavku Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru se spremeni:
a) V četrtem pododstavku Proizvodne dejavnosti se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
Za potrebe Cometa in Uniorja je predvidena ureditev novega proizvodnega območja (P9) z aktiviranjem površin jugozahodno od opuščene železniške postaje.
b) V petem pododstavku Obrtno proizvodne dejavnosti se spremeni drugi, zadnji stavek tako, da se glasi:
Za že zazidana obrtno proizvodna območja (O1, 02) v Zg. Zrečah in (O3) v območju Zreče-Fijavž-Loška gora je predvidena prenova objektov in površin, novogradnja pa je opredeljena v petih še nezazidanih območjih (O4 do O8) znotraj ureditvenega območja Zreče.
c) V osmem pododstavku Promet se v drugem odstavku na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
Večje parkirišče za avtobuse je predvideno na severozahodnem delu ureditvenega območja, zahodno od ceste Zreče-Rogla.
(10/4) v petem odstavku Zasnova namenske rabe prostora se spremeni tabela ter se glasi:
-----------------------------------------------------------------------
Območje                        Velikost
oznaka Prevladujoča namembnost               ha    %
-----------------------------------------------------------------------
S    območja za stanovanja               73,18  40,3
C    območja za oskrbne in storitvene dejavnosti
    (centralne dejavnosti)              24,17  13,3
P    območja za proizvodne dejavnosti         23,13  12,7
O    območja za obrtno proizvodne dejavnosti      8,44   4,7
R    območja za šport in rekreacijo          17,42   9,6
D    druge površine (načeloma ni dovoljena
    sprememba namembnosti)              30,79  16,9
1    najboljša kmetijska zemljišča           4,52   2,5
ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Zreče  181,65  100,0
-----------------------------------------------------------------------
(10/5) v osmem odstavku Usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbenimi načrti (PIN) in prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) se v prvi alinei prvega odstavka na koncu naštetih območij urejanja doda besedilo:
ter O9 in P9.
3. člen
(1) Zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 2. členu tega odloka, in digitalizacije kartografskega dela se ta nadomestni s kartami:
list a/     Naslovnica
list b/     Vsebina
list št. 1   Zasnova kmetijstva in gozdarstva (tema 1)      1:25.000
list št. 2   Zasnova vodnega gospodarstva (tema 2)        1:25.000
list št. 3   Zasnova rudnin (tema 3)               1:25.000
list št. 4a   Zasnova varstva kulturne dediščine         1:25.000
list št. 4b   Zasnova varovanja naravnih vrednot (tema 4)     1:25.000
list št. 5   Zasnova rekreacije v naravnem okolju (tema 5)    1:25.000
list št. 6   Zasnova sanacij (tema 6)              1:25.000
list št. 7.1  Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij (tema 7) 1:25.000
list št. 7.2  Zasnova območij za poselitev (tema 7)        1:25.000
list št. 8   Zasnova prometnega omrežja (tema 8)         1:25.000
list št. 9   Zasnova omrežja zvez (tema 9)            1:25.000
list št. 10   Zasnova energetskega omrežja (tema 10)       1:25.000
list št. 12   Zasnova načinov urejanja prostora (tema 12)     1:25.000
list št. 13   Zasnova osnovne rabe prostora občine Zreče     1:25.000
lista št. 14   Urbanistična zasnova naselja Zreče
     14.1  – Zasnova namenske rabe prostora (tema 14a)     1:5.000
     14.2  – Zasnova načinov urejanja prostora (tema 14b)    1:5.000
(2) V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 2. členu tega odloka, in digitalizacije kartografskega dokumentacije se ta nadomestni s kartami:
list a/     Naslovnica
list b/     Vsebina
list št. 1    Preglednica vezave listov PKN5           1:25.000
list št. 2    PKN5 – Ruše 31, 32, 41                1:5.000
list št. 3    PKN5 – Ruše 42                    1:5.000
list št. 4    PKN5 – Slovenska Bistrica 2             1:5.000
list št. 5    PKN5 – Slovenska Bistrica 3             1:5.000
list št. 6    PKN5 – Slovenska Bistrica 4             1:5.000
list št. 7    PKN5 – Slovenska Bistrica 5             1:5.000
list št. 8    PKN5 – Slovenska Bistrica 12             1:5.000
list št. 9    PKN5 – Slovenska Bistrica 13             1:5.000
list št. 10   PKN5 – Slovenska Bistrica 14             1:5.000
list št. 11   PKN5 – Slovenska Bistrica 15             1:5.000
list št. 12   PKN5 – Slovenska Bistrica 22             1:5.000
list št. 13   PKN5 – Slovenska Bistrica 23             1:5.000
list št. 14   PKN5 – Slovenska Bistrica 24             1:5.000
list št. 15   PKN5 – Slovenska Bistrica 25             1:5.000
list št. 16   PKN5 – Slovenska Bistrica 32             1:5.000
list št. 17   PKN5 – Slovenska Bistrica 33             1:5.000
list št. 18   PKN5 – Slovenska Bistrica 34             1:5.000
list št. 19   PKN5 – Slovenska Bistrica 35             1:5.000
list št. 20   PKN5 – Slovenska Bistrica 43             1:5.000
list št. 21   Legenda za liste št. 2 do št. 19
4. člen
Grafične priloge, ki so navedene v 3. členu tega odloka, so izdelane v treh izvodih in se hranijo v prostorih Občine Zreče, na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Uradu za prostorsko planiranje in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
Digitalizirani podatki za grafične priloge se hranijo v prostorih Občine Zreče.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-06/99
Zreče, dne 30. junija 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost