Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3264. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2003, stran 10575.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. in 94. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 7. redni seji dne 20. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu
Občine Cankova za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) se v 3. členu spremeni odstavek ter se glasi:
Proračun Občine Cankova za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                    Znesek v tisoč SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             485.971
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    95.897
70 DAVČNI PRIHODKI                      67.957
   700 Davki na dohodek in dobiček             54.537
   703 Davki na premoženje                 11.337
   704 Domači davki na blago in storitve          2.083
   706 Drugi davki                       –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                     27.940
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                      1.257
   711 Takse in pristojbine                 1.373
   712 Denarne kazni                      –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki               25.310
   72 KAPITALSKI PRIHODKI                  1.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                1.500
73 PREJETE DONACIJE                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                    388.574
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               388.574
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               501.356
40 TEKOČI ODHODKI                       68.305
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          21.407
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.389
   402 Izdatki za blago in storitve            40.159
   403 Plačila domačih obresti               1.350
   409 Rezerve                       3.000
41 TEKOČI TRANSFERI                     101.287
   410 Subvencije                      8.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      26.145
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                        11.370
   413 Drugi tekoči domači transferi            55.272
   414 Tekoči transferi v tujino                –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   328.282
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         328.282
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   3.482
   430 Investicijski transferi               3.482
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)               -15.385
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               1.914
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                1.914
   750 Prejeta vračila danih posojil            1.914
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   (750+751+752)                      1.914
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                  2.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                   2.000
   440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       2.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           -85
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   20.000
50 ZADOLŽEVANJE                        20.000
   500 Domače zadolževanje                 20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  4.530
55 ODPLAČILO DOLGA                       4.530
   550 Odplačilo domačega dolga               4.530
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU                          –
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           15.470
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               15.385
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-07/2003
Cankova, dne 20. junija 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost