Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3269. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani, stran 10579.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 6. seji dne 30. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Dol pri Ljubljani določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini,
– da izpolnjuje pogoje iz razpisa,
– da imajo sprejet program dela.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Občina sofinancira naslednje programe športa:
– šport otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov,
– športna tekmovanja,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa se opravi na podlagi pogojev in meril za sofinanciranje letnega programa športa. Pogoje in merila pripravi strokovna komisija na podlagi zakona o športu in nacionalnega programa športa.
Merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani, sprejme občinski svet na predlog odbora za družbene dejavnosti Občine Dol pri Ljubljani, v okviru proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje športa.
6. člen
Na podlagi meril iz prejšnjega člena župan objavi v občinskem glasilu javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna za tekoče leto.
Razpis mora vsebovati najmanj naslednje:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zaintesirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
Na razpis prispelo gradivo za letni program športa obravnava strokovna komisija. Komisija oblikuje predlog letnega programa športa in ga posreduje odboru za družbene dejavnosti.
Občinski svet sprejme letni program športa, ki se financira iz občinskega proračuna najkasneje do 1. marca za tekoče leto oziroma najkasneje 30 dni po sprejetju proračuna, če proračun ni sprejet do 31. decembra.
8. člen
Do sprejema letnega programa športa se izvajalcem, ki so se javili na razpis, nakazujejo sredstva po dvanajstinah, glede na višino prejetih sredstev v preteklem letu.
9. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Nepopolne vloge se vrnejo vlagateljem.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo županu, ki o tem odloči s sklepom.
10. člen
Župan sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi obrestmi.
11. člen
Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in izgradnje športnih objektov ni predmet tega pravilnika, ampak jih ureja posebna postavka v proračunu.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po istem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 naprej.
Št. 65000-9/03
Dol pri Ljubljani, dne 30. junija 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost